آ

 • آجیلی، هادی تاثیر تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی بر شکل‌گیری دولت رقابتی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 163-190]

 • آسمانی کناری، حدیث دیپلماسی نظامی؛ راهبرد نوین دولت‌ها در پیگیری اهداف سیاست خارجی [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 219-256]

 • آقاجانی، علی بررسی تطبیقی دولت اخلاقی در فلسفه سیاسی منسیوس (Mencius) و فارابی [دوره 9، شماره 34، 1402، صفحه 99-135]

ا

 • ابراهیمی، حسین توسعه محوری در دولت سازندگی و الزامات آن برای سیاست خارجی ایران [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 133-173]

 • ابراهیمی، سیده فهیمه تحوّل در حاکمیت سیاسی و نظام دیوانی اُزبکان ماوراءالنهر(فرارود) از (قرن 9 ـ 13ق./ 15ـ19م. ) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 73-101]

 • احمدی، ابراهیم حکمرانی خوب در دولت‌های محلی: تمرکز‌زدایی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 107-138]

 • احمدی، حمید رقابت‌های مذهبی، هژمونی لیبرالیسم و نهادینگی سکولاریسم مطالعه موردی آمریکا (1980ـ1776) [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 109-138]

 • احمدیان، حسن مبانی حکمرانی اخوان المسلمین در مصر: چالش‌‎های تحکیم نظام جایگزین [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 1-36]

 • احمدزاده، محمد امیر جامعه‌شناسی تاریخیِ دولت و نسبت آن با مناسبات اجتماعی ـ تولیدی ایران در عصر نظام‌الملک [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 39-80]

 • احمدزاده، محمد امیر ناسیونالیسم در اندیشه و آثار افراسیاب آزاد [دوره 9، شماره 35، 1402، صفحه 259-290]

 • احمدوند، شجاع حکمرانی، دولت و توزیع قدرت در گفتمان «ترقیِ» ایران عصر ناصری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 23-56]

 • احمدوند، شجاع نزاع گفتمانی سنت و مدرنیسم: درآمدی بر زیست‫قدرت عصر ناصری‬ [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 117-151]

 • احمدوند، شجاع فقدان نزاع تاریخی و شکست مشروطیت در ایران [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 103-147]

 • احمدوند، شجاع مبانی دینی ‌دولت در ایران باستان از دوره اساطیری تا دولت هخامنشی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 81-106]

 • احمدوند، شجاع علم و شبه‌علم در مطالعات دولت پژوهی معاصر در ایران [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 261-291]

 • احمدوند، شجاع خودانگاره دولت و ملت در سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ [دوره 9، شماره 35، 1402، صفحه 157-194]

 • احمدوند، فاطمه علل‌ بحران دولت و راهبردهای دستیابی به دولت آرمانی در سراج‌الملوک ابوبکر طرطوشی (د. 520 ق) [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 33-59]

 • اخوان کاظمی، بهرام کرونا، مخاطره در کار، باز‌اندیشی در نقش دولت [دوره 9، شماره 34، 1402، صفحه 241-272]

 • اخوان کاظمی، مسعود واکاوی نقش بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوم [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 191-218]

 • اخوان کاظمی، مسعود واکاوی مفهومی فروپاشی دولت؛ در چارچوب تحلیل سیستمی [دوره 9، شماره 35، 1402، صفحه 195-228]

 • ارغوانی پیرسلامی، فریبرز واکاوی زمینه‌های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 185-219]

 • استیری، علی تحول مفهوم قدرت در نگاه فقهای شیعه از مشروعیت‌زدایی تا مشروعیت‌سازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • استوار، مجید گذار به دموکراسی در ایران با تأکید بر نقش نخبگان حاکم [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 53-86]

 • استوار، مجید آموزش و نوسازی ایران در دولت پهلوی اول [دوره 9، شماره 34، 1402، صفحه 59-97]

 • اسدپورطهرانی، علیرضا حکومت‌های قانون اساسی‌گرا: مطالعه قوانین‌اساسی و مفهوم آزادی‌های دوگانه [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسدپورطهرانی، علیرضا حکومت‌های قانون اساسی‌گرا: مطالعه قوانین‌اساسی و مفهوم آزادی‌های دوگانه [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 175-198]

 • اسدزاده، وحید معضله ی دیالکتیکال روشنفکر ایرانی : دولت‌گرایی یا دولت‌ستیزی [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 105-129]

 • اسلامی، روح الله دولت مشروطه و حکومت‌مندی مکانیکی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 176-215]

 • اسمعیل زادگان، بهروز نهادهای ایدئولوژیک و استمرار حکومت پهلوی دوم 1320 تا 1357 [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 171-219]

 • اشتریان، کیومرث نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 95-132]

 • اشکورکیایی، افشین بازنمایِ فوکویی از ماهیت و ابعاد دولت سلجوقیان: امنیت، دیانت و خلافت [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 229-259]

 • اعتصامی، مسعود نظریه دولت در اندیشه سیاسی سنت‌گرایان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 133-161]

 • افشاری، فاطمه آسیب‌شناسی نظام عدم تمرکز در مالزی با رویکردی تطبیقی به نظام انگلستان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 97-132]

 • اکبری، سارا تبیین رابطه ساخت سیاسی و توسعه سیاسی در دوران پهلوی اول براساس مدل برنارد کریک [(مقالات آماده انتشار)]

 • اکبری، سارا تبیین رابطه ساخت سیاسی و توسعه سیاسی در دوران پهلوی اول براساس مدل برنارد کریک [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 179-214]

 • اکوانی، حمداله دو روایت امر سیاسی و الگوی دولت در اندیشه متفکران دوره میانه اسلامی [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 1-38]

 • التجائی، ابراهیم تحلیلی از اقدامات نهادی- اقتصادی دولت طی چهار دهه 1320 تا 1350 ﻫ.ش [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 63-99]

 • امام جمعه زاده، جواد تجزیه و تحلیل تجربه‌ی اولویت فلسفه بر دموکراسی در دولت‌های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 141-181]

 • امام جمعه زاده، سید جواد الگوی حکمرانی خوب؛ سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی همه‌جانبه [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 145-181]

 • امیدپور، سجاد مطالبه‌ی اصلی نسل اول روشنفکران ایران: تحدید قدرت سلطنت [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 173-192]

 • امینی، پرویز مسئله مشروعیت در نظریه مردم‌سالاری دینی ‌آیت الله خامنه‌ای [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 109-136]

ب

 • باقری دولت آبادی، علی بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده پیش روی آنها [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 141-175]

 • باقری دولت ابادی، علی توسعه محوری در دولت سازندگی و الزامات آن برای سیاست خارجی ایران [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 133-173]

 • بانکیان، نژلا تاثیر تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی بر شکل‌گیری دولت رقابتی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 163-190]

 • بیدالله خانی، آرش برندینگ و تصویرسازی ملت در کره جنوبی؛ هالیو و کره جهانی [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 37-69]

 • برادرشاد، فرهاد ناسیونالیسم در اندیشه و آثار افراسیاب آزاد [دوره 9، شماره 35، 1402، صفحه 259-290]

 • بردبار، احمدرضا مبانی دینی ‌دولت در ایران باستان از دوره اساطیری تا دولت هخامنشی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 81-106]

 • برزگر، ابراهیم نقد و بررسی سیاست‌گذاری دولتی در ایران بر اساس الگوی تحلیلی اسنلن (مطالعه‌ی موردی طرح توزیع سهام عدالت) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 107-143]

 • برغی، محمد مهدی تعهدات مثبت دولت‌ها در حمایت از حقوق شهروندان در تفسیر دادگاه اروپایی از ماده ی 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر [دوره 9، شماره 34، 1402، صفحه 35-57]

 • برهانی، محسن قدرت، دانش و زایش معنا بنیادی برای توضیح شیوه پدیداری دولت [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 89-131]

 • بیگی، مجید مطالعه مقایسه‌ای ماهیت‌شناسی دولت شورایی و کارویژه آن در هندسه معرفت سیاسی شهید صدر و میرزای نائینی (رحمه الله علیهما) [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 215-248]

پ

 • پیرمحمدی، سعید گذار از دولت به شبه‌دولت در عراق و سوریه پس از بیداری اسلامی (2018-2011) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 221-263]

 • پرن، داود فقدان نزاع تاریخی و شکست مشروطیت در ایران [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 103-147]

 • پروین، خیرالله درآمدی بر مؤلفه‏‌های حقوقی دولت؛ بررسی الگوی مدرن غربی و نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 153-188]

 • پناهی، محمدحسین فرآیند و پیامدهای تصویب و اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش [دوره 9، شماره 33، 1402، صفحه 137-164]

 • پورحسن، ناصر دولت- ایل؛ پیش نظریه ای برای ایران پیشاپهلوی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 33-63]

 • پورحسن، ناصر ترکیه پساکودتا و گذار به دولت آنوکراتیک [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 139-173]

ت

 • ترجمان، فریبا بوروکراسی دولتی و خروج برخی نیروهای متخصص از ایران: درآمدی مقایسه‏ای [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 167-198]

 • تیشه یار، ماندانا بررسی روند توسعه سیاسی دولت در کره جنوبی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 39-59]

 • تیشه یار، ماندانا بررسی روند توسعه سیاسی دولت در جامعه هندوستان [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 61-87]

 • تیشه یار، ماندانا توسعه سیاسی دولت در ویتنام در چارچوب نظریه‌های کارل دویچ و برینگتون مور [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 387-417]

 • تقی زاده، جواد ماهیت پارلمانی یا ریاستی رأی اعتماد به هیات وزیران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 189-211]

 • تقی زاده چاری، سمانه ماهیت پارلمانی یا ریاستی رأی اعتماد به هیات وزیران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 189-211]

 • تقوی، سید محمد علی ریشه‌های بهار عربی و دومینوی فروپاشی رژیم‌های عرب (تعیین‌کنندگی عوامل کوتاه‌مدت و نقش مدیریت سیاسی) [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 1-26]

 • تنگستانی، محمد قاسم پیامدهای فن‌آوری بلاک‌چین برای حاکمیت دولت مدرن [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 189-222]

 • توفیق، ابراهیم تبارشناسی جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران تأملی در مناسبات دولت، جامعه و نظام سرمایه‏‌داری سال‌های 1320 تا 1332 [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 161-199]

ج

 • جلالی، محمد تأثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر اِمکان دولت قانونمند در ایران [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 135-163]

 • جلیلوند، محمدشهاب بررسی معیار «مشروطیت» در دولت مدرن و جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 145-174]

 • جمالی، فرشاد فرآیند و پیامدهای تصویب و اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش [دوره 9، شماره 33، 1402، صفحه 137-164]

 • جمالی، قاسمعلی وضعیت شفافیت در سازمانهای حاکمیتی ایران [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 209-243]

 • جمشیدی، محسن بازسازی نظریه دولت نزد ژیل دلوز [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 137-161]

 • جمشیدی، محمدحسین نظریۀ دولت در اندیشۀ سیاسی علامه صدر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 81-112]

ح

 • حاج زرگرباشی، سید روح اله دولت حداکثری و تهدید امنیت انسانی در جامعه؛ مورد مطالعه: مقایسه دولت در عربستان سعودی قبل و پس از اصلاحات [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 323-355]

 • حبیبی، همایون تأثیر بلاک چین بر حاکمیت وستفالیایی [دوره 9، شماره 35، 1402، صفحه 229-258]

 • حداد، غلامرضا شبه ‌سرمایه‌داری رانتیر؛ برآیند پارادوکس‌های دولت اندامواره، ابزاری و رانتیر در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1401، صفحه 113-144]

 • حدادی، مهدی تسهیم مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از عمل دولت دیگر یا سازمان بین‌المللی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 149-182]

 • حیدری، میلاد برون‌سپاری سرکوب دولتی در ایران (1320-1357) [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 1-31]

 • حسینی، سید مجید معضله ی دیالکتیکال روشنفکر ایرانی : دولت‌گرایی یا دولت‌ستیزی [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 105-129]

 • حسن زاده، جواد مقایسه‌ی شاخص بین‌المللی توسعه‌ی دولت الکترونیک بین مناطق جغرافیایی جهان [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 137-172]

 • حسین زاده، صیاد نقد و بررسی سیاست‌گذاری دولتی در ایران بر اساس الگوی تحلیلی اسنلن (مطالعه‌ی موردی طرح توزیع سهام عدالت) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 107-143]

 • حسنی نسب، مرتضی همکاری با سلاطین در اندیشه علمای امامیه مطالعه موردی مکتب بغداد [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 55-79]

 • حکیم، حمید تأثیر ژئوپلیتیک بر رفتار دولت در تاجیکستان [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 1-26]

 • حمیدی، سمیه چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 221-250]

 • حمیدی، سمیه قطر و اقتصاد دانش‌بنیان: الگویی نوین برای توسعه‌یافتگی دولت [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 157-188]

خ

 • خادمی، مازیار الگوی انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی در دولت‌های عراق و ترکیه [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 97-138]

 • خاقانی اصفهانی، مهدی کشمکش میان رویکرد تعقلی و تعبدی به فقه جزایی: درآمدی بر سیاست جنائی دولت در ایران [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 81-115]

 • خالقی دامغانی، احمد سیاست، پایدیا و دولت؛ امر سیاسی و بنیان بیناذهنی آن [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 136-166]

 • خالقی دامغانی، احمد بازسازی نظریه دولت نزد ژیل دلوز [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 137-161]

 • خان محمدی، جمال همسویی دولت و ملت و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی جوامع؛مطالعه طولی - تطبیقی بین سال‌های 1990 تا 2004 میلادی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 195-241]

 • خان محمدی، هادی مرور نظام مند مفهوم، رویکردها و حکمرانی مسائل بغرنج [(مقالات آماده انتشار)]

 • خیری اصل، خیراله مطالعه مقایسه‌ای رویکرد سیاست‌های حزبی در آلمان و ایران [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 125-156]

 • خرمی، قاسم آسیب‌شناسی نهادی رویکرد دولت به توسعه صنعتی در جمهوری اسلامی ایران ( 1358 تا 1368) [دوره 8، شماره 31، 1401، صفحه 31-65]

 • خرمشاد، محمدباقر جریان توسعه‌گرایان لیبرال و توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر دولت) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 119-156]

 • خرمشاد، محمد باقر مسئله مشروعیت در نظریه مردم‌سالاری دینی ‌آیت الله خامنه‌ای [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 109-136]

 • خسروی، محمد علی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم و کارآمدی سازمان‌های غیر دولتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 189-229]

 • خلیلی، ابراهیم نقش و جایگاه دولت در استقلال دانشگاه [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 183-232]

 • خلیلی، محسن کشاکشِ دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-32]

 • خلیلی، محسن چیستی سازمان اطلاعات در نظام سیاسی نوبنیاد [دوره 8، شماره 31، 1401، صفحه 67-92]

 • خواجه سروی، غلامرضا نو دولت‌شهرگرایی به مثابة صورت جدید شهری‌شدن سیاست [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 109-145]

 • خواجه نایینی، علی درآمدی تحلیلی بر نقش شبکه‌های سیاستی در سیاستگذاری عمومی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 147-175]

 • خوچیانی، رامین اندازه‌گیری قدرت رای‌گیری ائتلاف‌ها در مجلس شورای اسلامی: رویکرد بازی‌های همکارانه [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 35-56]

د

 • دارا، جلیل نگاهی به نقش دولت در توسعه صنعتی؛ مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران و کره‌جنوبی [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 122-149]

 • دامغانیان، حسین واکاوی تأثیر بیماری کووید-19 بر اعتماد سیاسی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی و نقش تعدیل‌گر رسانه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 177-213]

 • دانایی فرد، حسن سازوکارهای ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری عمومی در ایران [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 109-143]

 • دیانت، محسن نخبگان، ملی‌گرایی و دیاسپورای کرد [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 79-108]

 • دبیرنیا، علیرضا مبنای اصلاح قانون اساسی 1358: عمل حقوقی یا سیاسی ملت [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 33-54]

 • درفکی، مهدی جایگاه میانجی‌گری در سیاست خارجی عمان در پرتوی دیپلماسی دولت کوچک [دوره 9، شماره 34، 1402، صفحه 137-177]

 • درودی، مسعود سیاست‏گذاری عمومی متاخر؛ گذار از «حکومت محوری» به «حکمرانی» [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 131-170]

 • دلاوری، ابوالفضل درآمدی انتقادی بر مفهوم‌ و شاخص‌های بی‌ثباتی سیاسی: به‌سوی مدلی جامع و روزآمد برای سنجش بی‌ثباتی سیاسی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 59-93]

 • دلاوری، ابوالفضل دولت و سیاست تنازعی در ایران معاصر، ضرورت گدار به دولت مصالحه گرا [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 37-62]

 • دلاوری، ابوالفضل وعده‌های انتخاباتی، محدودیت‌های دولت و اعتراضات سیاسی در ایران مطالعه موردی نخستین سال دولت دوم روحانی (مرداد 1396 تا مرداد 1397) [دوره 9، شماره 34، 1402، صفحه 179-214]

 • دلیر، نیره بررسی انتقادی مناسبات حکومت و مردم آراء خواجه نظام الملک، با تاکید بر مفهوم عدالت و قدرت [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 41-77]

 • دین پرست، فائز الگوی تکوین و نقش آفرینی دولت عمیق در ترکیه [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 99-138]

 • دین پرستی صالح، فائز تحلیل کنش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از منظر سیاست‌های عمومی دولت [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 1-58]

 • دین پرستی صالح، فائز بررسی بی‌ثباتی سیاسی و ائتلاف‌‌های دولت‌سوز در مصر پسا انقلابی بر مبنای نظریه بازی‌ها [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 163-205]

 • دین پرستی صالح، فائز کارآمدی دولت فراتر از اندازه آن: بررسی روند تحول اندازه دولت در ایران از 1384 تا 1399 [دوره 8، شماره 31، 1401، صفحه 93-112]

 • دهبانی پور، رضا مناسبات دولت و جامعه مصر در عصر جهانی‌شدن از 1980 تا 2010 [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 123-153]

ذ

 • ذکی، یاشار مقایسه‌ی شاخص بین‌المللی توسعه‌ی دولت الکترونیک بین مناطق جغرافیایی جهان [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 137-172]

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد کیفرگذاریِ دولتی در پرتوِ رهیافتی دولت‌پژوهانه در ایران معاصر [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 461-490]

 • رادمرد، محمد کاربست تئوری الیگارشی نوگرای ادوارد شیلز بر دوره پهلوی دوم (1357-1332) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 41-72]

 • رازقی، رضا الگوی تکوین و نقش آفرینی دولت عمیق در ترکیه [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 99-138]

 • راعی دهقی، مسعود حکومت‌های قانون اساسی‌گرا: مطالعه قوانین‌اساسی و مفهوم آزادی‌های دوگانه [(مقالات آماده انتشار)]

 • راعی دهقی، مسعود حکومت‌های قانون اساسی‌گرا: مطالعه قوانین‌اساسی و مفهوم آزادی‌های دوگانه [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 175-198]

 • راه نجات، میترا بررسی چالش‌های دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم در سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 1-40]

 • ربیعی، کامران تبیین شرایط تکوین بهار عربی و زمینه‌های فروپاشی رژیم‌های سیاسی در تونس و مصر [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 1-36]

 • رجبی، هادی نهاد حامی‌پروری و سقوط دولت پهلوی دوم (در چهارچوب رویکرد نهادگرایی جدید) [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 88-120]

 • رحمانی زاده دهکردی، حمیدرضا سویه‌ها‌ی غیر دموکراتیک فضای مجازی و ساختار سیاسی، اجتماعی دولت [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 81-110]

 • رحمانی زاده دهکردی، حمید رضا دولت مدرن و خودکامگی (بررسی موردی دولت رضاشاه) [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 175-212]

 • رحمانی زاده دهکردی، حمید رضا پیش‌درآمدی بر آسیب‌شناسی تصمیم‌گیری در نهادهای حاکمیتی با تأکید بر دولت [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 163-196]

 • رحمتی، داریوش مبانی دینی دولت در ایران باستان عصرساسانیان [(مقالات آماده انتشار)]

 • رحمتی، رضا سوئد؛ دولت کوچک اما ابرقدرت اخلاقی [دوره 9، شماره 33، 1402، صفحه 75-112]

 • رحمتی، رضا عوامل موثر بر تغییر استراتژی های رفتار حزبی دموکرات سوئد [دوره 9، شماره 35، 1402، صفحه 75-115]

 • رحیمی زنوز، فرزین نسبت‌سنجی آزادسازی اقتصادی و پایدارسازی امنیت در دولت چین [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 149-189]

 • رسولی ثانی آبادی، الهام بررسی ماهیت کنش‌گری داعش از منظر مفاهیم روابط بین‏الملل [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 31-67]

 • رسولی ثانی‌آبادی، الهام بررسی سیاست هژمون در قبال دولت‌های خاورمیانه بر اساس رهیافت‌های جامعه‌پذیری در روابط بین‌الملل (دوران ریاست جمهوری باراک اوباما) [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 41-71]

 • رضایی، نیما امنیتی کردن کرونا ویروس و پذیرش اقدامات محدود کننده دولت‌ها در مواجهه با پاندمی کرونا؛ مطالعه موردی بریتانیا، آلمان و استرالیا [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 107-140]

 • رضایی، نیما بررسی فرآیند تعمیق بازار سرمایه در دولت دوازدهم و تاثیر آن بر آینده ی سیاست در ایران [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 223-254]

 • رضائیان اصفهانی، مژگان نگاهی به نقش دولت در توسعه صنعتی؛ مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران و کره‌جنوبی [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 122-149]

 • رمضانی، زهرا بررسی بی‌ثباتی سیاسی و ائتلاف‌‌های دولت‌سوز در مصر پسا انقلابی بر مبنای نظریه بازی‌ها [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 163-205]

 • رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 1-39]

 • رنجبر، ایرج حکمرانی خوب، سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد سیاسی [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 255-292]

 • رنجبر، محسن مالیات یا اخاذی: بررسی نظام مالیات‌گیری ایران پس از دورۀ ایلخانی با تأکید بر عصر صفوی و قاجار [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 183-220]

 • رنجبر، مقصود تاملی بررویکرد اسلام‌گرایی به دولت از نگاه نظریه دولت مطلقه [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 81-119]

 • رهبر، عباسعلی دولت و مدل امنیت سیاسی مطلوب در جامعه دینی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 101-133]

 • رهبر، عباسعلی فهم مساله‌شناسی سیاسی دولت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 133-161]

 • رهبری، محمد وعده‌های انتخاباتی، محدودیت‌های دولت و اعتراضات سیاسی در ایران مطالعه موردی نخستین سال دولت دوم روحانی (مرداد 1396 تا مرداد 1397) [دوره 9، شماره 34، 1402، صفحه 179-214]

 • روحی دهبنه، مجید خاورمیانه پس از تحولات 2011 میلادی؛ بحران دولت ملی و نظم منطقه‌ای [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 71-105]

 • روستایی حسین آبادی، یاسر قانون اساسی ایران و سیاست‌گذاری چندسطحی (نقدی بر نظام حقوقی تعیین مساله‌‌ عمومی در ایران) [دوره 9، شماره 33، 1402، صفحه 113-136]

 • رئیسی، لیلا چالش‌های دیپلماسی سرمایه‌گذاری خارجی دولت‫ها‬‬‬‬ [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 153-187]

ز

 • زارعان، احمد رابطه دولت عراق و گروه‌های شبه‌نظامی پس از 2014 (مطالعه موردی حشدالشعبی) [دوره 9، شماره 33، 1402، صفحه 35-73]

 • زیبائی، مهدی نهاد دولت در خاورمیانه عربی پس‌از حوادث 2011 [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 37-68]

 • زیبائی، مهدی اقتصاد سیاسی بین الملل خاورمیانه در پرتو بیماری مسری کوئید-19 [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 35-62]

 • زیبائی، مهدی ظهور دولت مدرن در خاورمیانه از منظر رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 33-58]

 • زرقانی، سید هادی حکمرانی خوب در دولت‌های محلی: تمرکز‌زدایی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 107-138]

 • زمانی، سید قاسم ماهیت حقوقی داعش در حقوق بین‌الملل: دولت یا بازیگر غیردولتی؟ [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 113-131]

 • زمانی، صالح تبیین ساختاری علل فروپاشی دولت پهلوی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 209-243]

 • زنجانی، محمد مهدی دولت مدرن و خودکامگی (بررسی موردی دولت رضاشاه) [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 175-212]

س

 • ساداتی، سیده لیلا خودانگاره دولت و ملت در سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ [دوره 9، شماره 35، 1402، صفحه 157-194]

 • ساعی، احمد دولت، نفت و شکنندگی دیوانسالاری در ایران (1340-1357) [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 189-221]

 • ستاری، سجاد صُور بنیادی حیات نفتی (به‌سوی گذار از رانتیریسم و ادبیات دولت رانتیر) [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 23-58]

 • ستاری، سجاد قرارداد اجتماعی خاورمیانه‌ای (ماهیت، امکان و نحوه‌ی وجود) [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 1-28]

 • ستاری، سجاد قدرت و وضعیت استثناء جبری در ایران (شالوده‏ و شرایط امکان) [دوره 8، شماره 31، 1401، صفحه 1-29]

 • ستاری، سجاد «جامعه پسااوتوریتۀ شرقی» (یک رهیافت تئوریک جدید در جامعه‌شناسی سیاسی ایران) [دوره 9، شماره 35، 1402، صفحه 1-36]

 • ستایش پور، محمد تسهیم مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از عمل دولت دیگر یا سازمان بین‌المللی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 149-182]

 • سجادی، حمید فراترکیب نقاط ضعف و تسهیل کننده‌های برنامه‌های توسعه ملی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 65-108]

 • سجادی، حمید ارزیابی کیفی الگوی مدیریت دولت در کاهش آسیب‌های اجتماعی در پرتو مدل پارادایمی؛ مطالعه موردی سازمان بهزیستی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 59-97]

 • سید فاطمی، محمد شخصیت حقوقی دولت در دوران ساسانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سید فاطمی، محمد شخصیت حقوقی دولت در دوران ساسانی [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 131-169]

 • سردارنیا، خلیل‌ اله اینترنت و انقلاب خاموش جوانان در خاورمیانه [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 1-38]

 • سردانیا، خلیل اله روشنفکری مشروطه از آرمان‌شهر دموکراتیک تا اقتدارگرایی (از منظر جامعه‌شناسی معرفت و رومانتیسم) [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 87-121]

 • سرزعیم، علی رویکرد نهادی به تحلیل ناکارایی در عملکرد اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 31، 1401، صفحه 145-165]

 • سعیدوزیری، خدایار تأثیر بلاک چین بر حاکمیت وستفالیایی [دوره 9، شماره 35، 1402، صفحه 229-258]

 • سیفی، عبدالمجید ترکیه پساکودتا و گذار به دولت آنوکراتیک [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 139-173]

 • سلاطین، پروانه تاثیر کیفیت حکمرانی بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب: رهیافت داده های پانل [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 71-103]

 • سلگی، محسن نو دولت‌شهرگرایی به مثابة صورت جدید شهری‌شدن سیاست [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 109-145]

 • سلیمی، برهان پوپولیسم راستِ افراطی در دموکراسی‌های اروپایی: مطالعه موردی فرانسه [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 157-185]

 • سلیمی، برهان دولت ترکیه و چالش گولنیسم: ابعاد سیاسی و غیردموکراتیک جنبش گولن [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 157-193]

 • سلیمی، برهان رقابت‌های مذهبی، هژمونی لیبرالیسم و نهادینگی سکولاریسم مطالعه موردی آمریکا (1980ـ1776) [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 109-138]

 • سلیمی، حسین دولت ـملت‌های مدرن و نسبت آن با منازعه [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]

 • سلیمی، حسین آینده دولت در نظریه‌های جهانی شدن [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 29-57]

 • سلیمانی، رضا تطورات تصور مشروعیت دولت در فضای پسامشروطه (بررسی موردی تلقی روحانیت از سلطنت) [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 69-104]

 • سمیعی اصفهانی، علیرضا ساختار نظام بین‌الملل و تأثیر آن بر فرایند دولت‌سازی در ایران عصر پهلوی دوم (1357ـ1324) [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 1-32]

 • سمیعی اصفهانی، علیرضا دولت محدود؛ بازخوانی سیاست «سلطه و تغییر» در دوره پهلوی دوم بر پایه نظریه جول.اس میگدال [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 59-92]

 • سینائی، وحید فرآیند ناتمام دولت ـ ملت‌سازی و از رشد ماندگی همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 29-62]

 • سینائی، وحید سقوط رضاشاه و تحول دولت درآثار کسروی [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 245-269]

 • سوری، فرزاد دولت و مدل امنیت سیاسی مطلوب در جامعه دینی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 101-133]

ش

 • شیخ محمودی، پیمان آسیب‌شناسی اقتصادی و سیاسی دولت‏های رانتیر در خاورمیانه، مطالعه موردی کویت [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 139-177]

 • شیرازی، حسین تنظیم گری به‌جای تصدی‌گری در سیاست‌گذاری؛ مطالعه موردی: الگوی تعامل نهاد کتابخانه‌های عمومی و بخش کتابخانه‌های شهرداری تهران [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 1-36]

 • شیرازی، حسین سیاستگذاری تغییر رفتار به منظور توانمندسازی شهروندان؛ رویکردی ضروری در راستای تحقق اهداف کلان دولتی [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 29-57]

 • شریعتی، شهروز دولت و مشکله‌ی کنترل اجتماعی در ایران (1320ـ1304) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 187-219]

 • شریعتی، شهروز نقش مولفه‌های انسدادی ساختاری در روند همگرایی منطقه‌ای ایران و عراق [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 27-51]

 • شریعتی، شهروز نسبت‌سنجی آزادسازی اقتصادی و پایدارسازی امنیت در دولت چین [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 149-189]

 • شریعتی، مجتبی بررسی فرآیند تعمیق بازار سرمایه در دولت دوازدهم و تاثیر آن بر آینده ی سیاست در ایران [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 223-254]

 • شفیعی، محمود فرهنگ سیاسی و گستردگی دولت در ایران در دوره جمهوری اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 181-217]

 • شفیعی سیف آبادی، محسن بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده پیش روی آنها [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 141-175]

 • شکرانه، امید واکاوی نقش بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوم [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 191-218]

 • شهبازی، آرامش مفهوم دولت فوکوئی و مسئولیت حمایت در حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 96-110]

 • شهریاری، ابوالقاسم سقوط رضاشاه و تحول دولت درآثار کسروی [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 245-269]

 • شهریاری، حیدر ویژگی های ساختاری دولت در ایران بعد از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 39-96]

 • شهریاری، عبدالنعیم چالش‌های دیپلماسی سرمایه‌گذاری خارجی دولت‫ها‬‬‬‬ [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 153-187]

 • شهرام نیا، امیر مسعود مطالعه مقایسه‌ای رویکرد سیاست‌های حزبی در آلمان و ایران [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 125-156]

 • شهسواری، شهره فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم و کارآمدی سازمان‌های غیر دولتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 189-229]

ص

 • صادقی، الهه سیاست جنسیت در ایران معاصر: نقش دولت در تغییر وضعیت و حقوق زنان (1392-1270) [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 59-87]

 • صادقی، الهه مبانی و شاخص‌های دولت اسلامی از منظر آیت الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1402، صفحه 195-222]

 • صادقی، سیدشمس الدّین تحلیل ابعاد امنیت دولت در ایران قرن بیست‌ویکم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 165-202]

 • صادقی، سیدشمس الدین فرهنگ سیاسی توده، دولت‌های وامانده و مسئله توسعه سیاسی ایران [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 123-159]

 • صادقی، محمدرضا کنش‌های فراقانونی در بازتفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی مشروطه در دوران رضاشاه [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 179-203]

 • صادقی اول، هادی تحلیل استعاره صلح و نوعدوستی در نظریه دولت آیینی مانی [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 151-188]

 • صادقی زاده، سلمان چالش‌های دولت ملی در عصر جهانی شدن [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 90-100]

 • صحرایی، فرامرز تحلیلی بر سند جامع دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران از منظر شاخص‌های دولت دیجیتالی و حکمرانی داده [دوره 9، شماره 34، 1402، صفحه 1-34]

 • صدقی شامیر، بهروز دین و دولت از نگاه توماس آکوئیناس و خواجه نصیر الدین طوسی [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 63-90]

 • صفریان، روح الله الگوی حکمرانی خوب؛ سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی همه‌جانبه [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 145-181]

ض

 • ضیایی، مظاهر بررسی و دوره بندی ناپایداری دولت‌ها در ایران (3000 ق.م. تا 1600 م.) به‌عنوان بخشی از تعاملات آسیای مرکزی با نواحی مختلف اوراسیا [دوره 9، شماره 35، 1402، صفحه 117-155]

ط

 • طالبی آرانی، روح اله جایگاه میانجی‌گری در سیاست خارجی عمان در پرتوی دیپلماسی دولت کوچک [دوره 9، شماره 34، 1402، صفحه 137-177]

 • طاهایی، سید جواد رویکرد کلاسیک و نقد نظریه‌ی مدرن صلح؛ رهیافتی برای دولت‌های ایرانی [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 105-136]

 • طباطبایی، سیدمحمد بنیان «دولت حزب‌سالار» و تعامل میان دموکراسی و پارتیتوکراسی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 33-79]

 • طباطبایی، سید محمد نظریه‌ی تفکیک قوا و سازماندهی قدرت سیاسی نزد دولت [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 1-35]

 • طباطبائی، سید محمد دیپلماسی نظامی؛ راهبرد نوین دولت‌ها در پیگیری اهداف سیاست خارجی [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 219-256]

ع

 • عالیشاهی، عبدالرضا کودتای 15 جولای 2016 ترکیه بر اساس نظریه شکاف‌های اجتماعی [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 175-210]

 • عبادپور، نصیر صلاحیت و انتخابات؛ دشواری‌های نهادینه‌شدن «کسب قدرت سیاسی» در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 97-124]

 • عبادپور، نصیر چالش‌های نهادینه‌تر ‌شدن اعمال قدرت دولت در سیاست‌های فرهنگی حوزه خانواده در ایران [دوره 9، شماره 35، 1402، صفحه 37-74]

 • عباس زاده مرزبالی، محسن چهره ژانوسی پوپولیسم: دموکراسی‌زدایی یا دموکراتیزه‌کردن دموکراسی؟ [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 97-128]

 • عباسی شاهکوه، مهدی دولت و مشکله‌ی کنترل اجتماعی در ایران (1320ـ1304) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 187-219]

 • عباسی شاهکوه، مهدی نسبت سنجی مناسبات قدرت، دولت و جامعه در ایرانِ‌ پیشامدرن [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 97-129]

 • عباسی شوازی، علی تحولات هسته‌ای ایران و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (بررسی نظر کارشناسان سیاسی با تکنیک دلفی) [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 73-94]

 • عبداله، عبدالمطلب مطالعه مقایسه‌ای ماهیت‌شناسی دولت شورایی و کارویژه آن در هندسه معرفت سیاسی شهید صدر و میرزای نائینی (رحمه الله علیهما) [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 215-248]

 • عربیون، ابوالقاسم شناسایی و بررسی مؤلفه‌های مؤثر در همکاری میان سازمانی در سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 95-120]

 • عزیزی، ستار روند استعمارزدایی از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 1-28]

 • عسکری باقرآبادی، محبوبه مرور نظام مند مفهوم، رویکردها و حکمرانی مسائل بغرنج [(مقالات آماده انتشار)]

 • علی یاری، حسن آسیب شناسی انحطاط دولت اقتدارگرای بوروکراتیک محمدرضا پهلوی [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 183-216]

 • علیپوریانی، طهماسب مواجههِ جماعت‌گرایانهِ السدیر مک‌‎اینتایر با دولت لیبرالی عصر مُدرن [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 171-208]

 • علیحیدری، محسن کرونا و مساله دفاع از امر غیرقابل دفاع؛ ضرورت حفظ و همراهی با نهاد دولت در وضعیت پاندمی از منظر آلن بدیو [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 63-105]

 • علی صوفی، علیرضا کنش‌های فراقانونی در بازتفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی مشروطه در دوران رضاشاه [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 179-203]

 • علی مرادی، ظهیر بررسی پیامدهای خودگردانی محلی استان های جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 57-95]

 • علویان، مرتضی پیامد‌سنجی دولت پریبندال در ایران عصر پهلوی دوم [دوره 9، شماره 33، 1402، صفحه 165-193]

 • عموزاده مهدیرجی، حنیف مالیات یا اخاذی: بررسی نظام مالیات‌گیری ایران پس از دورۀ ایلخانی با تأکید بر عصر صفوی و قاجار [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 183-220]

غ

 • غیاثی ندوشن، سعید نقش و جایگاه دولت در استقلال دانشگاه [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 183-232]

 • غیاثوند، احمد سازوکار اعتماد مردم به عملکرد دولت در شرایط شیوع کرونا [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 1-34]

 • غفاری، مسعود بوروکراسی دولتی و خروج برخی نیروهای متخصص از ایران: درآمدی مقایسه‏ای [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 167-198]

 • غفاری، هدی آسیب‌شناسی نظام عدم تمرکز در مالزی با رویکردی تطبیقی به نظام انگلستان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 97-132]

 • غفاری، هدی الگوی انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی در دولت‌های عراق و ترکیه [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 97-138]

 • غلامی، سمیرا حکمرانی خوب، سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد سیاسی [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 255-292]

ف

 • فاضلی، حبیب اله نهاد حامی‌پروری و سقوط دولت پهلوی دوم (در چهارچوب رویکرد نهادگرایی جدید) [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 88-120]

 • فرجی، سید جلال الدین نقش مدیریت کوانتومی در حرکت به سمت حکمرانی هوشمند فرهنگ شهری در دولتهای محلی [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 63-96]

 • فرجی، مهدی رویکرد روزنامۀ حبل‌المتین کلکته به مقولۀ دولت و قانون اساسی مشروطه؛ با تأکید بر دورۀ تدوین متمم قانون اساسی [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 157-190]

 • فیرحی، داود ایرانشهری و مساله‌ی ایران [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 1-28]

 • فروتن، فاطمه واکاوی زمینه‌های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 185-219]

 • فروتن، فاطمه کرونا، مخاطره در کار، باز‌اندیشی در نقش دولت [دوره 9، شماره 34، 1402، صفحه 241-272]

 • فضلی، رز کرونا و مساله دفاع از امر غیرقابل دفاع؛ ضرورت حفظ و همراهی با نهاد دولت در وضعیت پاندمی از منظر آلن بدیو [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 63-105]

 • فضلی، رز بررسی مقایسه‌‌ای میان امارت اسلامی طالبان در افغانستان 1996-2001 و الگوی دولت تمامیت‌خواه در غرب [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 93-132]

ق

 • قادری، هاشم چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 221-250]

 • قاسمی، بهزاد رویکرد روزنامۀ حبل‌المتین کلکته به مقولۀ دولت و قانون اساسی مشروطه؛ با تأکید بر دورۀ تدوین متمم قانون اساسی [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 157-190]

 • قاسمی، مصطفی تحلیلی بر دولت ورشکسته در لیبی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 61-96]

 • قربان زاده سوار، قربانعلی مطالبه‌ی اصلی نسل اول روشنفکران ایران: تحدید قدرت سلطنت [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 173-192]

 • قربانعلی دولابی، مجید اولویت‌بندی کنش‌های سیاست خارجی دولت اسلامی از منظر فقهی [دوره 9، شماره 34، 1402، صفحه 215-240]

 • قزلسفلی، محمدتقی زیبایی شناسی و سیاست با تمرکز بر دولت فاشیسم [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 1-29]

 • قزلسفلی، محمدتقی پیش نیازها و شرایط حکمرانی دولت‌ها در دوران «پسا»ها با تاکید بر ایران [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 1-27]

 • قنبری، لقمان فرهنگ سیاسی توده، دولت‌های وامانده و مسئله توسعه سیاسی ایران [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 123-159]

 • قنبری فیروزآبادی، عارفه مطالعه تطبیقی عملکرد دولت‌ها و سازمان‌های ورزشی جهان در بحران کرونا [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 121-148]

 • قهرمان، میثم حکمرانی اسلامی با بهره‌گیری از رویکردی غیرمعرفت‌شناختی [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 293-321]

 • قهرمانی افشار، یاسر درآمدی بر مؤلفه‏‌های حقوقی دولت؛ بررسی الگوی مدرن غربی و نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 153-188]

ک

 • کاشی، محمدجواد غلامرضا الگوی پیوندی مشروعیت دولت و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مواریث فرهنگی در ایران [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 177-208]

 • کاظمی، احسان شناسایی معیارهای ارزیابی ظرفیت دولت شکننده در برنامه‌ریزی توسعه‌ای و کاهش فقر [دوره 9، شماره 33، 1402، صفحه 223-258]

 • کاظمی، حجت کنترل و هدایت جمعیت در قالب نهادها و تکنیک‌های جدید حکمرانی در ایران (از عباس میرزا تا رضاشاه) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 103-139]

 • کاظمی، حجت رهبران فرهمند، ائتلاف قبایلی و شکل‌گیری دولت؛ جامعه‌شناسی تاریخی تاسیس دولت در ایران پیشامدرن [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 351-386]

 • کرمی، افشین حکومت‌ها و گفتمان دیوارکشی مرز: چالش‌ها و پیامدها [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 323-350]

 • کرمی، ساناز الگوی پیوندی مشروعیت دولت و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مواریث فرهنگی در ایران [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 177-208]

 • کرمی، شایان پیامدهای توزیع زمین و آب در ساخت سیاسی- اجتماعی ایران «مطالعه موردی: اواسط عهد ناصری تا انقلاب مشروطه» [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 73-108]

 • کریم دوست بلالمی، محبوبه ساخت سیاسی و اجتماعی دولت‌های بومی فلات ایران و منطقه میان‌رودان [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 139-178]

 • کریمی فرد، حسن نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 95-132]

 • کریمی فرد، حسین توسعه سیاسی و موانع گذار به دموکراسی در چین (1978-2021) [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 59-94]

 • کریمی(مله)، علی مسائل سیاستی بدخیم و لزوم بازنگری راهبردی در الگو‌های سنتی روابط دولت ـ ملت در ایران [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 1-39]

 • کسرایی، محمدسالار نظریه‌‎های دولت در دورۀ پهلوی اول: مرور آسیب شناسانه [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 419-460]

 • کشاورز، محمد واکاوی تأثیر بیماری کووید-19 بر اعتماد سیاسی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی و نقش تعدیل‌گر رسانه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 177-213]

 • کشاورز، هادی کنترل و هدایت جمعیت در قالب نهادها و تکنیک‌های جدید حکمرانی در ایران (از عباس میرزا تا رضاشاه) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 103-139]

 • کشاورز شکری، عباس بحران دولت رفاهی سرمایه‌داری: تحلیلی بر دیدگاه کلاوس افه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 133-174]

 • کشکر، سارا مطالعه تطبیقی عملکرد دولت‌ها و سازمان‌های ورزشی جهان در بحران کرونا [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 121-148]

 • کیوان حسینی، اصغر دولت و تحول‌پذیری قدرت از اجبارگرایی به سوی پذیرش رضایت مخاطبینی [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 1-31]

 • کیوان حسینی، سید اصغر مفهوم دولت در گفتمان داعش؛ دولت سلفی داعش: تحقق ناکام یک نظریه آلترناتیو [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 121-156]

 • کوهکن، علیرضا فهم گروه بنیان از دولت در ایالات‌متحده (با تاکید بر نظریه بنتلی) [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 129-156]

 • کوهکن، محمدمهدی اولویت‌بندی کنش‌های سیاست خارجی دولت اسلامی از منظر فقهی [دوره 9، شماره 34، 1402، صفحه 215-240]

گ

 • گرجی ازندیانی، علی اکبر کندوکاوی در پنج شناسه فرایافت مدرن دولت: پایداری در برابر چالش‌ها [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 133-180]

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر بررسی معیار «مشروطیت» در دولت مدرن و جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 145-174]

 • گل محمدی، احمد مفهوم‌بندی وبری دولت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 58-80]

 • گل محمدی، احمد هویت‌سازی دولت‌پسندانه هویت اسلامی در داستان‌های «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 1-38]

 • گل محمدی، احمد صلاحیت و انتخابات؛ دشواری‌های نهادینه‌شدن «کسب قدرت سیاسی» در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 97-124]

 • گنج بخش، محمود چالش سیاسی تروریسم و دولت ‌کانادا: مطالعه موردی روابط کانادا با ایران [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 147-183]

ل

 • لشگری تفرشی، احسان تکوین حکمرانی متمرکز در ایران از منظر جغرافیای سیاسی در سدۀ معاصر [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 39-72]

 • لطفی، میلاد دولت حداکثری و تهدید امنیت انسانی در جامعه؛ مورد مطالعه: مقایسه دولت در عربستان سعودی قبل و پس از اصلاحات [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 323-355]

 • لک زایی، نجف تبیین ماهیت دولت نبوی و علوی: رویکردهای مفهومی، ساختاری و نظری [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 139-171]

م

 • ماحوزی، رضا نظریه دولت در اندیشه سیاسی سنت‌گرایان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 133-161]

 • محسنی، حسین روشنفکری مشروطه از آرمان‌شهر دموکراتیک تا اقتدارگرایی (از منظر جامعه‌شناسی معرفت و رومانتیسم) [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 87-121]

 • محسنی، حسین تحلیل استعاره صلح و نوعدوستی در نظریه دولت آیینی مانی [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 151-188]

 • محمدی ضیاء، علی تبیین ماهیت دولت نبوی و علوی: رویکردهای مفهومی، ساختاری و نظری [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 139-171]

 • محمدی فر، نجات شناسایی معیارهای ارزیابی ظرفیت دولت شکننده در برنامه‌ریزی توسعه‌ای و کاهش فقر [دوره 9، شماره 33، 1402، صفحه 223-258]

 • محمدی قلعه تکی، آریابرزن دولت رانتیر کویت و نهادینه شدن جایگاه پارلمان در فرایندی تاریخی [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 1-31]

 • محمدی کیا، طیبه مفهوم دولت در گفتمان داعش؛ دولت سلفی داعش: تحقق ناکام یک نظریه آلترناتیو [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 121-156]

 • محمودی، سید علی تزاحم اخلاقی درتعامل دولت‌های ذینفع و سازمان ملل متحد مطالعۀ موردی: حذف نام «ائتلاف عربستان» از فهرست ناقضان حقوق کودکان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 43-79]

 • محمودی، سید علی کنشگری‌ قانونی‌ و صلح‌آمیز در نافرمانی مدنی: «نافرمانی ‌مدنی» در نظریۀ ‌عدالت‌ جان‌ رالز [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 1-37]

 • مختاری، علی مناسبات دولت و جامعه مصر در عصر جهانی‌شدن از 1980 تا 2010 [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 123-153]

 • مختاری، علی اکبر فرهنگ سیاسی و گستردگی دولت در ایران در دوره جمهوری اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 181-217]

 • مدی، بهنام قدرت، دانش و زایش معنا بنیادی برای توضیح شیوه پدیداری دولت [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 89-131]

 • مدی، بهنام از «حکومت بر خود» تا «حق بر انقلاب» (مبانی و شرایطِ انحلال دولت در الاهیات سیاسیِ جان لاک) [دوره 7، شماره 26، 1400، صفحه 27-61]

 • مدی، بهنام «قانون دولتی» در دو «رساله» (نگاهی مقایسه‌ای به رابطه ی دولت، قانون و قرارداد در رساله‌ی تَنبیه اُلاُمَّه و تَنْزیه اُلمِلَّهِ محمدحسین نائینی و رساله‌ی دوم جان لاک درباره‌ی حکومت) [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 1-36]

 • مذهبی، سارویه دوگانه انقلابی‌گری و دولت سازی در جمهوری اسلامی؛ با تأکید بر دولت‌های نهم و دهم [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 293-322]

 • مرادی برلیان، مهدی کندوکاوی در پنج شناسه فرایافت مدرن دولت: پایداری در برابر چالش‌ها [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 133-180]

 • مرادی برلیان، مهدی پیامدهای فن‌آوری بلاک‌چین برای حاکمیت دولت مدرن [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 189-222]

 • میرترابی، سعید تحلیل شیوه‌ها و ابعاد نهادسازی در روند ساخته‌شدن دولت پس از انقلاب از منظر نهادگرایی تاریخی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 1-41]

 • میرترابی، سعید امنیتی کردن کرونا ویروس و پذیرش اقدامات محدود کننده دولت‌ها در مواجهه با پاندمی کرونا؛ مطالعه موردی بریتانیا، آلمان و استرالیا [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 107-140]

 • میرحسینی، زهرا نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت‌مندی از عملکرد دولت در سیاست‌گذاری مهار کرونا در شهر تهران در سال 1399 [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 89-122]

 • مردیها، مرتضی دولت رفاه و دوگانه‌ی سوسیال‌دمکراسی ـ لیبرال‌دمکراسی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 29-57]

 • مرشدی زاد، علی تبیین ساختاری علل فروپاشی دولت پهلوی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 209-243]

 • میرعباسی، فاطمه دولت، نفت و شکنندگی دیوانسالاری در ایران (1340-1357) [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 189-221]

 • میرکیایی، مهدی نقد دولت در ترانه‌های عامیانۀ دورۀ قاجاریه، عصر پیشامشروطه [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 1-33]

 • میرکیایی، مهدی دولت حداقلی و مساله آب در عصر قاجاریه [دوره 9، شماره 33، 1402، صفحه 1-34]

 • مرندی، زهره تجزیه و تحلیل تجربه‌ی اولویت فلسفه بر دموکراسی در دولت‌های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 141-181]

 • مزدخواه، احسان قطر و اقتصاد دانش‌بنیان: الگویی نوین برای توسعه‌یافتگی دولت [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 157-188]

 • مسعودنیا، حسین کودتای 15 جولای 2016 ترکیه بر اساس نظریه شکاف‌های اجتماعی [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 175-210]

 • مسعودنیا، حسین آسیب‌شناسی اقتصادی و سیاسی دولت‏های رانتیر در خاورمیانه، مطالعه موردی کویت [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 139-177]

 • مشهدی، علی دولت و محیط زیست: از رویکردهای بدون دولت تا رویکردهای مشارکتی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 59-80]

 • مصفا، نسرین جشن های سلطنتی و مشروعیت سیاسی: مطالعه موردی ایران عصر پهلوی [دوره 8، شماره 30، 1401، صفحه 197-227]

 • مطلبی، مسعود همسویی دولت و ملت و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی جوامع؛مطالعه طولی - تطبیقی بین سال‌های 1990 تا 2004 میلادی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 195-241]

 • معتضد راد، آناهیتا مبانی دینی دولت در ایران باستان عصرساسانیان [(مقالات آماده انتشار)]

 • مقدور مشهود، امیر نزاع گفتمانی سنت و مدرنیسم: درآمدی بر زیست‫قدرت عصر ناصری‬ [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 117-151]

 • مقصودی، مجتبی دولت‌ها و مسئولیت اجتماعی‌نهادی صلح‌سازی در جوامع چندفرهنگی [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 60-85]

 • ملک زاده، حمید سیاست، پایدیا و دولت؛ امر سیاسی و بنیان بیناذهنی آن [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 136-166]

 • منشادی، مرتضی تبیین رابطه ساخت سیاسی و توسعه سیاسی در دوران پهلوی اول براساس مدل برنارد کریک [(مقالات آماده انتشار)]

 • منشادی، مرتضی تبیین رابطه ساخت سیاسی و توسعه سیاسی در دوران پهلوی اول براساس مدل برنارد کریک [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 179-214]

 • منشادی، مرتضی نهادهای ایدئولوژیک و استمرار حکومت پهلوی دوم 1320 تا 1357 [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 171-219]

 • مهدوی‌زاهد، مهدی تأثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر اِمکان دولت قانونمند در ایران [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 135-163]

 • مهرآرام، پرهام شخصیت حقوقی دولت در دوران ساسانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • مهرآرام، پرهام شخصیت حقوقی دولت در دوران ساسانی [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 131-169]

 • موحدی، سمانه مبانی و شاخص‌های دولت اسلامی از منظر آیت الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1402، صفحه 195-222]

 • موسی زاده، رضا چالش سیاسی تروریسم و دولت ‌کانادا: مطالعه موردی روابط کانادا با ایران [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 147-183]

 • موسوی نیا، سیدرضا رویکرد کلاسیک و نقد نظریه‌ی مدرن صلح؛ رهیافتی برای دولت‌های ایرانی [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 105-136]

 • مولایی، آیت تهی شدن شأن ریاست جمهوریِ رئیس جمهور در اصلاحات سال 1368 [دوره 8، شماره 29، 1401، صفحه 23-57]

ن

 • نادری، مسعود تحلیل ابعاد امنیت دولت در ایران قرن بیست‌ویکم [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 165-202]

 • ناطقی، فرجاد تبارشناسی جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران تأملی در مناسبات دولت، جامعه و نظام سرمایه‏‌داری سال‌های 1320 تا 1332 [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 161-199]

 • نیاکوئی، سید امیر گذار از دولت به شبه‌دولت در عراق و سوریه پس از بیداری اسلامی (2018-2011) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 221-263]

 • نجات‌پور، مجید جریان توسعه‌گرایان لیبرال و توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر دولت) [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 119-156]

 • نرگسیان، عباس وضعیت شفافیت در سازمانهای حاکمیتی ایران [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 209-243]

 • نریمانی، گلناز واکاوی مفهومی فروپاشی دولت؛ در چارچوب تحلیل سیستمی [دوره 9، شماره 35، 1402، صفحه 195-228]

 • نصر، مهدی ملازمت دولت و عدالت در فلسفه سیاسی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 69-102]

 • نصیری حامد، رضا دوگانه انقلابی‌گری و دولت سازی در جمهوری اسلامی؛ با تأکید بر دولت‌های نهم و دهم [دوره 8، شماره 32، 1401، صفحه 293-322]

 • نظری، علی اشرف پوپولیسم راستِ افراطی در دموکراسی‌های اروپایی: مطالعه موردی فرانسه [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 157-185]

 • نظری، علی اشرف دولت ترکیه و چالش گولنیسم: ابعاد سیاسی و غیردموکراتیک جنبش گولن [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 157-193]

 • نیکفر، جاسب آسیب شناسی انحطاط دولت اقتدارگرای بوروکراتیک محمدرضا پهلوی [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 183-216]

 • نیکنامی، رکسانا بحران مالی حوزه یورو و تاثیر آن بر دولت های رفاه اروپایی [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 37-70]

 • نیکنامی، رکسانا گسست هژمونیک و تأثیر آن بر بحران مشروعیت دولت در فرانسه (2017ـ2020) [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 33-71]

 • نوری، مختار مواجههِ جماعت‌گرایانهِ السدیر مک‌‎اینتایر با دولت لیبرالی عصر مُدرن [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 171-208]

 • نوری، هادی ساخت سیاسی و اجتماعی دولت‌های بومی فلات ایران و منطقه میان‌رودان [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 139-178]

 • نوروزی، نورمحمد بازخوانی حکمرانی خوب در پرتو چشم اندازهای ناهمسان: برنامه بهینه سازی سیاستگذاری عمومی، دستورکار گذار به دموکراسی یا راهبرد بازتولید هژمونی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 73-107]

و

 • وحدانی نیا، ولی اله سیاست‏گذاری عمومی متاخر؛ گذار از «حکومت محوری» به «حکمرانی» [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 131-170]

 • ویژه، محمد رضا تحول مفهوم قدرت در نگاه فقهای شیعه از مشروعیت‌زدایی تا مشروعیت‌سازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ولی اصل، جواد سازوکارهای ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری عمومی در ایران [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 109-143]

ه

 • هاشمی، صفیه سادات شناسایی و بررسی مؤلفه‌های مؤثر در همکاری میان سازمانی در سیاستگذاری عمومی [دوره 7، شماره 28، 1400، صفحه 95-120]

 • همایونی، فاطمه السادات نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت‌مندی از عملکرد دولت در سیاست‌گذاری مهار کرونا در شهر تهران در سال 1399 [دوره 7، شماره 27، 1400، صفحه 89-122]

 • همتی، محبوبه پیامد‌سنجی دولت پریبندال در ایران عصر پهلوی دوم [دوره 9، شماره 33، 1402، صفحه 165-193]

ی

 • یاور، مجتبی حکمرانی، دولت و توزیع قدرت در گفتمان «ترقیِ» ایران عصر ناصری [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 23-56]

 • یاور، مجتبی نوستالژیا؛ مشروعیت و ضد مشروعیت در دولت پهلوی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 81-117]

 • یحیوی، حمید کالبدشناسی فوکویی دولت [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 111-146]

 • یحیوی، حمید «شبان‌وارگی جدید»؛ نقد عقلانیت‌های حکومتی دولت در ایران [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 1-32]

 • یزدانی، عنایت اله تحلیلی بر دولت ورشکسته در لیبی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 61-96]

 • یو، دال سیونگ بررسی مقایسه‎ای مبانی متافیزیکی نظریه‌ی سیاسی در ایران و چین باستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]

login