نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

چکیده

از منظر دانش سیاست‌گذاری، مشارکت همدلانه‌‌ سیاست‌گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به‌حساب می‌‌آید. دانش حقوق، به‌عنوان تنظیم‌کننده‌ روابط اجتماعی، می‌‌کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست‌گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار نماید. در این مسیر نقش قانون اساسی، که توزیع‌کننده‌ صلاحیت‌‌ها و مشخص‌کننده‌‌ جایگاه نهاد اصلی حکمرانی است، بسیار مهم ارزیابی می‌‌شود. بااین‌حال بروز بحران‌‌های روزافزون مشروعیت در مردم‌سالاری‌های نماینده سالار معاصر، نشان از عدم موفقیت این تلاش‌‌های تنظیم‌‌گرانه دارد. مقاله‌‌ حاضر باهدف کنکاش در علل این ناکامی، به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقی تعیین مسئله عمومی در ایران، تمایز میان دو رویکرد تفسیری نماینده-‌‌محور (مجرا) و شهروند‌‌-محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتایج برگزیدن هر یک را توضیح داده، و گذار از نخستین به دومین را پیشنهاد نموده است. نگارنده پیش‌‌بینی نموده که این گذار، به تبدیل سازوکار حکمرانی از روش تک سطحی، به چند سطحی خواهد انجامید. به این منظور پیشنهاد بازتفسیر اصول مستعد توسعه‌‌ی تأثیرگذاری شهروندان در قانون اساسی، و اصلاح، تکمیل و تمیم راهکارهای حقوقی موجود، برای مداخله‌‌ مستقیم شهروندان در تعیین و تغییر دستور کار نهادهای سیاست‌گذار طرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Iran' Constitution and Multi-Level Policy Making

نویسنده [English]

  • Yasser Roostaei Hosein Abadi

Assistant Professor, Department of Law, Shahid Ashrafi Esfahan University, Esfahan, Iran

چکیده [English]

The theory and practice of policy making in today's world has found a very vital role because the legitimacy of governments which is measured by the ability to solve public problems through public policy. If the government lacks the ability to solve public problems, no other element can legitimize its continued rule. From perspective of public policy making discipline, there is no achievement for any public policy unless policy makers and citizens have active and intense participation in the policy making process as well as policy implementation. Because in a public policy making relationship, one side as a policy maker is obliged to solve the problem of the other side. This relationship, as one of the most influential relationships on people's life quality, needs to be carefully regulated and guaranteed. The law, as a normative discipline is supposed to regulate relations between these two agents. In the initial conception of representative democracy, as a legal and political frame work of governing society, people were completely removed from political and policy-making processes by electing representatives and were only subject to the decisions of their representatives. In other words, in classic version of representative democracy, almost all of political power is in the representative bodies’ hands. It is possible that minority and pressure groups try to present their issues as public problems by influencing such institutions. In democratic age there is a political and legal tendency to maximizing the role of citizens in policy making process in order to prevent any legitimation's crisis which may be raised from representative democracy shortcomings. The mentioned weakness can be considered as systematic and deep corruption in a decision-making system. In order to fix this weakness, the basic step is to redistribute powers and jurisdictions between different actors of the process of policy making, because studies on current democracies demonstrate that, the first step in policy making process, i.e., recognizing the public problem, is the most important, critical and crucial one. In other words, if the people do not have any role or influence in the first step of public policy making, the whole process will be at a very serious risk. This paper, using descriptive and analytic approach, criticized legal framework of recognizing the public problem in Iran. In Iran, due to the great legal authority and authority of the legislative body, such mechanisms have not been foreseen for the people and even other institutions. Even a powerful institution like the presidency cannot resist the decisions of the legislative body. So, it seems democracy in Iran is still very similar to the classical type of representative democracy and needs to be revised and accompanied by recent developments in the knowledge of politics and law. By distinguishing between representative-centered and citizen-centered approach to policy making, the author, proposed a shift from former approach to latter, in interpretation of legal documents specially Iran's constitutional law. The shift will lead to participatory democracy and multi-level policy making. This new approach, by emphasizing the role of people as diagnosers of public problems, reduces the risk of semi-public problems being included in government programs and policies. The proposed approach says no problem is a public problem unless it affects the ordinary life of reasonable number of citizens. Before reaching to this stage, the government should not allocate any budget to solve it. The Constitution of the Islamic Republic of Iran has provided the possibility of interpretation in favor of the proposed approach in many parts considering the decisive role of the people, including in Article No.: 59. Creating mechanisms to realize such a role for the people is one of the necessities of Iran's current decision-making system. By considering the countries experiences such as Italy and USA, suggestions such as veto rights for the people regarding the issues raised in the policy-making institutions, and the right to raise the issue for them to be discussed in the same institutions can be proposed as necessary mechanisms. In these countries, at the request of the people and upon reaching a certain number, the legislative assembly will be required to remove an issue (a semipublic-problem) from the agenda, or put an issue on its agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy Making
  • Public Problem
  • Participatory Democracy
  • Multi-Level Policy Making
  • Citizen-Centered
Danai Fard, Hassan (2016) New discourses in public policy, first edition, Tehran, Imam Sadiq University Publications. [In Persian]
Daniel, Kathrine, 2017, Multi-level Governance: An Introduction, www.Researchgate.net/publication/321276463
Kingdom, John W, 2003, Agendas, Alternatives, and the Public Policies, Second Edition, Longman
Kraft, Michael E. and Scott R. Furlong, 2004, Public Policy, CQ Press, University of Wisconsin
Hooghe, Liesbet; Marks, Gary (2019)
Ashtarian, Kyomarth (2007) Institutional Approach in Technological Innovation Policy, Tehran University Faculty of Law and Political Science Magazine, Volume 38. [In Persian]
Ashtarian, Kyomarth; Ghaemi Asal, Bagher (2019) Multi-level participatory policy model, Policy Quarterly, Volume 50, Number 2. [In Persian]Baghchaghi, Aqdas; Khoshnoodi, Abdullah; Herati, Javad (2018) Investigating the mutual effect of democracy and security of property rights on financial corruption in selected countries, Economic Research Quarterly, No. 3. [In Persian]
Hajzadeh, Mehdi and Boalhosni, Mostafa (2015), Direct Democracy, first edition, Tehran, Majd Publications. [In Persian]
Hosseinizadeh, Seyyed Mohammad Ali (2016) Legitimacy and Justice in Shia Political Thought: An Introduction to the Legitimacy of Foundational Justice, Shia Studies Quarterly, Year 14, Number 53. [In Persian]Jalali, Alireza; Maldar, Mohammad Hassan (1401) Feasibility of referring to public votes in the legalization of crime and punishment in Islam and the legal systems of Iran and Italy, Journal of Islamic Jurisprudence and Law Studies, No. 26. [In Persian]Jovan Arasteh, Hossein; Malik Afzali, Mohsen (2019), Basic Laws 3, 1st edition, Qom, Hozeh Research and University. [In Persian]Kaabi, Abbas; Asghari Shurestani, Mohammadreza; Asl Zaim, Amir Hossein (2013) The Role of the Introduction of the Constitution in the Interpretation of the Principles and Knowing the Purposes and Missions of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Danesh hoqoq omumi Journal, No. 10. [In Persian]Mahmoudi, Seyed Ali (1382), Kant: Representative Democracy and Republican System, Journal of Political and Economic Information, No. 195 and 196. [In Persian]Pourezzat, Ali Asghar and Hashemi Kasvai, Mina Sadat (2016), The General Problem of the Initial Challenge of Government Policy, First Edition, Tehran, Tehran University Press. [In Persian]
Qolipour, Rahmatullah (1387), Organizational decision-making and public policy, first edition, Tehran, Samt Publications. [In Persian]
Samii Esfahani, Alireza (1386) A comparative study of the crisis of democracy and its impact on the political behavior of citizens in the three democracies of Europe, North America and Japan, Law and Politics Quarterly, Year 9, Number 23. [In Persian]Smith, Kevin B. and Larmeer, Christopher W. (2016), A Theoretical Introduction to Public Policy, Translator, Behzad Attarzadeh, Scientific and Cultural Publications. [In Persian]
Vijeh, Mohammad Reza (2016) Generalities of Constitutional Rights, 4th edition, Tehran, Samt Publications. [In Persian]
Waazi, Mojtaba; Ziraei, Reza (2019) Direct Democracy in Iran, Examining the Method and Scope of Implementation of Article 59 of the Civil Code, Legal Research Journal, No. 89. [In Persian]
Zoller, Elizabeth (2016) An introduction to public law, translated by Seyyed Mojtabi Vaezi, Tehran, Jungle Publications. [In Persian]