نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف‌ این مقاله نظری ـ تحلیلی، مطالعه مختصات مسائل سیاستی بدخیم و راهبرد‌های مواجهه و مدیریت آن بر مبنای دیدگاه‌‌های لیتل و وبر است. در‌ این راستا و به‌منظور تطبیق نظریه بر ایران، نوشته حاضر می‌کوشد با استناد به‌برخی داده‌‌های آماری و روش تحلیل ثانویه، مظاهری از بدخیم شدگی مسائل سیاستی را در ایران کنونی نشان دهد. مقاله حاضر بر‌ این پرسش اصلی تمرکز می‌کند که مسائل سیاستی بدخیم در وضعیت کنونی ایران، چه الگویی برای روابط دولت و ملت را ضروری می‌کند. از منظری آسیب شناختی، علت اساسی بدخیم شدگی مسائل سیاستی در ایران در تداوم مناسبات فاصله‌دار دولت-ملت فرض می‌شود که با الهام از مطالعات و رهیافته‌ای نظری، مدیریت عالمانه و موفقیت‌آمیز مسائل سیاستی بدخیم با کاربست راهبرد همکارانه امکان‌پذیر می‌شود. دلالت راهبردی‌ این گزاره لزوم بازنگری در روابط دیرپا و متعارف دولت ـ ملت در ایران و رهنمون شدن آن به‌سوی شکل‌گیری مناسباتی مشارکتی، مشورتی، گفتگو ـ محور، غیرسلسله مراتبی، نامتمرکز و شهروند ـ پایه است که تحقق آن مستلزم تغییر تؤامان در کارویژه‌‌ها و ساختار دولت و قدرت از یکسو و نیز تغییر رفتار شهروندان از سوی دیگر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Wicked Policy Problems & the Necessity of the Fundamental Revision of Traditional State-Society Relations in Iran

نویسنده [English]

  • ali Karimi(maleh)

Assistant Professor, Department of Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

The present theoretical- analytical article aimed at the study of the characteristics of wicked problems & the strategies applied for their management according to the ideas of Rittel and Weber. Based upon some statistical data and secondary analysis method, the article presents some manifestations of wicked problems in contemporary Iran. From the pathological standpoint, the main reason for the wickedness of policy problems is stemmed in the historical and continuous gap and persistent cleavage between state and society. Inspired by theoretical approaches presented in the conceptualization section, it sounds that the collaborative strategy is necessary for the wise and successful management of wicked problems. The strategic implication of this statement is the necessity for whole and profound revision of traditional patterns of state-society relations in Iran and its transformation to participatory, deliberative, collaborative, dialogue-based, non-hierarchical, decentralized and citizen-oriented relationships which its fulfillment in turn necessitates the transformation of state’s functions and the nature of the structure of power in one hand and the behavioral change of citizens in the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wicked Problems
  • State-Society Relations
  • Collaborative Strategy
  • Iran
بشیریه، حسین (1381)، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران؛ دوره جمهوری اسلامی، تهران: نگاه معاصر.
جاجرمی، کاظم و دیگران (1392)، «ارزیابی تهدیدات زیست محیطی در ایران»، فصلنامه راهبرد، سال 22، شماره 67، صص 193-220.
جلایی پور، حمیدرضا (1387)، ایران جامعه‌ای پیشا دموکراتیک، در انقلاب اسلامی، جامعه و دولت، (مقالاتی در جامعه‌شناسی سیاسی‌ ایران)، ویراستار، مسعود کوثری و سید محمود نجاتی حسینی، تهران: کویر.
رضایی، محمد، (1394)، شکاف‌‌های جامعه ایرانی، تهران: آگاه.
فاضلی، محمد (1395)، «مفهوم مسائل بدخیم»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 21، صص 9-12.
فراستخواه، مقصود (1394)، ما ایرانیان، زمینه‌کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی، تهران: نشر نی.
قاضی مرادی، حسن (1380)، استبداد در ایران، تهران: نشر اختران.
کاتوزیان، همایون (1379)، تاریخ و سیاست ایران و دولت و جامعه در ایران، ترجمه حسن افشار، تهران: مرکز.
کاویانی راد، مراد (1389)، «تحلیل فضایی مخاطرات محیطی و بحران‌‌های بوم‌شناسی در ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 13، شماره 2، شماره مسلسل 48، صص 33-58.
کلی، لوین و همکاران (1395)، «غلبه ‌بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی‌ آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی»، ترجمه غیاثوند، ابوالفضل و دیگران، فصلنامهمطالعاتراهبردیسیاست‌گذاریعمومی، دوره ششم، شماره 21، صص 271- 292.
کلی، لوین و همکاران (1396)، «قسمت دوم، غلبه ‌بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق بدخیم: محدود ساختن منافع شخصی‌ آینده برای بهبود وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی»، ترجمه غیاثوند، ابوالفضل و دیگران، فصلنامهمطالعاتراهبردیسیاست‌گذاریعمومی، دوره هفتم، شماره 25، صص 327-350.
گودرزی، غلامرضا ( 1389)، درآمدی بر جامعه‌شناسی استبداد ایرانی، تهران: انتشارات مازیار.
محمدجانی، اسماعیل؛ یزدانیان، نازنین ( 1393)، «تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن»، فصلنامه روند، سال 21، شماره‌‌های 65 و 66، بهار و تابستان، صص 117-144.
Allen, G. M. & E. J. Gould Jr. (1986), “Complexity, Wickedness, and Public Forests”. Journal of Forestry, Vol. 84. No. (4). Pp. 20-23.
Australian Public Service, (2007), Tackling Wicked Problems, A Public Policy Perspective, Policy Paper.
Bueren, E. M& etal (2003), Dealing with Wicked Problems in Networks: Analyzing an Environmental Debate from a Network Perspective. Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 13, no. 2, pp. 193-212.
Durant, R. F.& Legge, J. S (2006), ''Wicked Problems,'' Public Policy, and Administrative Theory: Lessons from the GM Food Regulatory Arena, Administration& Society, vol. 38, no. 3, pp. 309‐334.
Emerson, K& etal (2012), An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 22, no. 1, pp. 1‐29.
Ferlie, Ewan, etal (2013), Making Wicked Problems Governable? The Case of Managed Networks in Health Care, Oxford University, Press.
Head, B. W. & Alford, J. (2013), Wicked Problems: Implications for Public Policy and Management. Administration& Society, forthcoming, DOI: 10. 1177/0095399713481601, pp. 1‐29.
Peter J. & other (2011), Wicked Environmental Problems; Managing Uncertainty and Confltc, Washington, Island Press.
Horn, Robert E & Weber, Robert P (2007), New Tools for Resolving Wicked Problems Mess Mapping and Resolution Mapping Processes, MacroVU(r), Inc. and Strategy Kinetics, LLC.
Nabatchi, T. (2012), Putting the “Public” Back in Public Values Research: Designing Participation to Identify and Respond to Values. Public Administration Review, vol. 72, no. 5, pp. 699-708.
Rittel, H. W. J& Webber H. W, M (1973), Dilemmas in a General Theory of Planning, Policy Sciences, Vol. 4, No. 2, pp. 155-169.
Roberts, N. (2000), Wicked Problems and Network Approaches to Resolution. International Public Management Review, no. 1, pp. 1-19.
Skocpol, Theda (1985): “Bringing the State Back in: Strategies of Analysis in Current Research” In: Evans, Peter- Rueschemeyer, Dietrich-  Skocpol, Theda (eds.) Bringing the State Back in. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 3-43.
Termeer, J. A. M. Catrien etal (2015), Governance Capabilitiesfor Dealing Wisely with Wicked Problems, Administration & Society, 2015, Vol. 47(6) pp. 680- 710.
Weber, E. P. & Khademian, A. M. (2008). Managing Collaborative Processes: Common Practices, Uncommon Circumstances. Administration & Society, no. 40, pp. 431-464.