نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا،همدان،ایران

چکیده

استعمارزدایی به عنوان یکی از اشکال تشکیل دولت‌های مستقل، یکی از پدیده‌های مهم قرن بیستم بوده است، هرچند ریشه‌های آن را می‌توان در قرن نوزدهم نیز دید. افزایش تعداد دول عضو سازمان ملل متحد از 51 دولت در سال 1945 به 149 دولت در سال 1984 عمدتا ناشی از استعمارزدایی بود. در حالیکه استعمارگران از سرزمینهای مستعمره به عنوان بخشی از سرزمین خود نام می‌بردند و تا مدتها از اعطای استقلال به آنها خودداری می‌کردند اما از اواخر دهه 1950 میلادی شاهد اقدامات مهم سازمان ملل متحد جهت تسریع روند استعمارزدایی بودیم تا آنکه با تصویب قطعنامه مهم شماره 1514 در دسامبر 1960، شناسایی حق تعیین سرنوشت مستعمرات به قاعده ای الزام آور در نظام حقوق بین‌الملل تبدیل شد. پرسش اصلی این مقاله آن است که استعمارزدایی طی چه فرایندی از آرمانی سیاسی به هنجاری حقوقی مبدل شد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی نگاشته شده است. تحلیل روند استعمارزدایی نشان می‌دهد که علی رغم مقاومت دول استعمارگر و عدم درج حق مستعمرات به تحصیل استقلال در منشور ملل متحد، در نتیجه پایمردی جنبشهای آزادیبخش و حمایت دولت‌های سوسیالیستی و جهان سوم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حق تعیین سرنوشت خارجی مستعمرات در حال حاضر به یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل تبدیل شده و استعمارزدایی یکی از مهمترین شیوه‌های تاسیس دولت‌های جدید در عرصه بین‌المللی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The process of decolonization from the perspective of international law

نویسنده [English]

  • Sattar Azizi

Department of Law, Faculty of Humanities, ,Bu-Ali Sina University,Hamedan.Iran

چکیده [English]

Decolonization as one of the forms of forming independent states has been one of the important phenomena of the twentieth century, although its roots can be seen in the nineteenth century.
The increase in the number of UN member states from 51 in 1945 to 149 in 1984 was largely due to decolonization. While the colonialists referred to the colonies as part of their territory and refused to grant them independence for a long time, from the late 1950s we witnessed important UN measures to accelerate the process of decolonization until the adoption of the important Resolution 1514 in In December 1960, the recognition of the right to self-determination of the colonies became a binding rule in the international legal system. The main question of this article is through what process did decolonization turn from a political ideal into a legal norm? The present study has been written in a descriptive manner using library and Internet resources. The analysis of the decolonization process shows that despite the resistance of the colonial powers and the failure to include the right of the colonies to study independence in the UN Charter, as a result of the liberation movements and the support of socialist states and the Third World in the UN General Assembly, It has become one of the dominant rules of international law and decolonization has been one of the most important ways of establishing new states in the international community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decolonization
  • Creation of States
  • Colonial Powers
  • Trusteeship Council
  • General Assembly