نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مروری بر تاریخ سیاسی جهان روایت­گر برگزاری جشن‌های گرامیداشت و ارزش نهادن به مدت زمان طولانی سلطنت حاکمان در نظام­های پادشاهی است. نمونه­‌هایی از این جشن­ها را می­توان در تاریخ ایران و جهان را یافت و آنها را مورد بررسی قرارداد. این جشن­ها در زمره انتظاراتی که از هر نظام سیاسی برای فراهمی زندگی توام با رعایت حقوق و کرامت انسانی، رفاه فردی و اجتماعی برای شهروندان وجود دارد، نمی­گنجد، ولیکن در چارچوب اعمال سطح سوم نظام قابل تحلیل است. سئوال اصلی مقاله آثار برگزاری جشن‌های سلطنتی، در مناسبت­های گرامیداشت سال­های سلطنت حاکمان و رابطه آن با مشروعیت آنان و نظام‌های سیاسی می­باشد؟ به عبارت دیگر اهمیت و نقش طول دوره حکمرانی که زمینه برگزاری جشن گرامیداشت است، بر مشروعیت حاکمان و نظام سیاسی چیست و به چه عواملی وابسته است؟ دیگر آنکه برگزاری این جشن­ها را در چارچوب کدامیک از سطوح اعمال و توانایی­های نظام سیاسی می­توان تحلیل کرد؟ همچنین این سوال به ذهن متبادر می­شود که آیا برگزاری این جشن­ها که با صرف هزینه­های هنگفت مالی و انسانی، برنامه­ریزی واجرای فعالیت­های گسترده تبلیغاتی به اشکال مختلف و با ابزارهای گوناگون همراه است، برای سرور و شادمانی مردم در مملکت است یا نتیجه­ای برای بهبود وضعیت زندگی آنان و مشروعیت حاکم و نظام سیاسی در عرصه ملی و بین­المللی خواهد داشت؟ نمونه­های تاریخی از برگزاری این جشن­ها در سطح ملی و بین­المللی وجود دارد. اهمیت مقاله در توجه همه جانبه به مشروعیت سیاسی در فراهمی زمینه اعمال نظام سیاسی از ورود تقاضا همراه با پشتیبانی تا انجام فعالیت­های آن در تعامل با محیط داخلی و بین‌المللی است. این پژوهش برپایه درک سه مفهوم، نظام سیاسی و تحلیل آن برمبنای نظریه ساختاری عملکردی، مشروعیت سیاسی، سلطنت موروثی و همچنین تحلیل فرایند ونتایج برگزاری جشن‌­های سلطنتی دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵در ایران استوار است. فرضیه آن است که جشن­های سلطنتی به عنوان جلوه­ای از توانایی نمادین که هدف آنها بهره­مندی از”مدت زمان” حکمرانی فرد و یا سلسله حاکم برای مشروعیت‌­بخشی حاکم و نظام سیاسی باشد، به دلیل عواملی چند تأثیرگذار نمی‌باشند. پژوهش از نوع کیفی است که به روش توصیفی تحلیلی اسناد تاریخی و منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Royal Celebrations and Political Legitimacy: A Case Study of Pahlavi era in Iran

نویسنده [English]

  • Nasrin Mosaffa

Professor, Department of International Relations, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

A perusal of global history signifies the role that commemorations and celebrations about the longevity of reigning in monarchies. There are examples of it in Iran and beyond that. While such events cannot be categorized amongst the expectations form political systems (such as dignity and welfare for citizens), but they could be analyzed within the framework of conduct of the political systems. At its third level, as symbolic capacity, it strengthens other capacities such as extractive, responsive, distributive and regulative. This article seeks to analyze the relationship between the organization of monarchical celebrations, specifically marking their reign, and the legitimacy of the political system. In turn, it influences its actions, through input, demands, and support, and its interactions with the domestic and international spheres. Within the framework of structural-functional theory, this article analyses political legitimacy in light of such celebrations and its impact on strengthening the top of the system. In doing so, it will analyze the Pahlavi’s celebration of 2500 years of monarchy in Iran and its fiftieth anniversary by relying on range of sources, including archives.
A perusal of global history signifies the role that commemorations and celebrations about the longevity of reigning in monarchies. There are examples of it in Iran and beyond that. While such events cannot be categorized amongst the expectations form political systems (such as dignity and welfare for citizens), but they could be analyzed within the framework of conduct of the political systems. At its third level, as symbolic capacity, it strengthens other capacities such as extractive, responsive, distributive and regulative. This article seeks to analyze the relationship between the organization of monarchical celebrations, specifically marking their reign, and the legitimacy of the political system. In turn, it influences its actions, through input, demands, and support, and its interactions with the domestic and international spheres. Within the framework of structural-functional theory, this article analyses political legitimacy in light of such celebrations and its impact on strengthening the top of the system. In doing so, it will analyze the Pahlavi’s celebration of 2500 years of monarchy in Iran and its fiftieth anniversary by relying on range of sources, including archives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Legitimacy
  • Monarchies
  • Symbolic Capabilities
  • Monarchical Celebrations
  • Iran’s Political History
الف) فارسی
استوار، مجید (۱۳۹۴)، بررسی تأثیر ابعاد نمادین جهان ایرانی بر ذهنیت ایرانیان، فصلنامه سیاست،دوره ۴۵، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴.
پورآرین، فواد، دل آشوب، هادی (۱۳۹۴)، انگیزه­ها و اهداف برگزاری جشن­های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی، فصلنامه ژرفاپژوه، سال دوم، دفتر دوم وسوم،شماره پیاپی ۴و ۵، ۷-۲۷.
خاطرات ناصرالدین شاه، دست خط­ها، سازمان اسناد ملی ایران.
دهقان نیر، یلقمان‌شجاعی، حورا (۱۳۸۶)، بازنگری در جشن­های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران، پژوهشنامه تاریخ، ۹-۷۰.
رضوی، محمد  (۱۳۵۸)، مقوله قدرت و علم سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 17.
روسو، ژان ژاک (۱۳۵۸)، قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک‌زاده، تهران: چاپ ششم، انتشارات چهر.
زندیه، حسن، قنواتی، علی (۱۳۹۶)، مخالفت­های داخلی با برگزاری جشن­های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی؛ چرا و چگونه، سخن تاریخ بهار، شماره ۲5، دوره یازده، ۱۳۹-۱۶۳.
زندیه، حسن، قنواتی، علی (۱۳۹۳)، بازتاب و پی آمدهای خارجی جشن­های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی، گنجینهاسناد، شماره۹۳، ۲۲-۳۷.
ساباین، جرج (۱۳۵۲)، تاریخ نظریات سیاسی، ترجمه دکتر بهاءالدین پازارگاد، تهران: اقبال
سادات بیدگلی سیدمحمود، رضا بیدگلو ( ۱۳۹۸)، واکنش نیروهای مذهبی به جشن تاج گذاری پهلوی دوم با تأکیدبرمواضع امام خمینی (س) پژوهشنامه متین، دوره ۲۱، شماره ۸۵، ۷۳-۸۹
سادات بیدگلی، سیدمحمود، مدنی جاوید، مریم (۱۳۹۸)، تغییر مبدا تقویم شمسی از هجری به شاهنشاهی در دوره محمد رضا شاه پهلوی، پژوهشنامه تاریخ اجتمای و اقتصادی، سال هشتم،، شماره ۱ ( پیاپی ۱۵ ).
معزی نیا، ویدا، (۱۳۸۶)، سلطان صاحبقران، یاد ایام، شماره ۳۵.
نقیب زاده، احمد،(۱۳۸۱) تأثیرفرهنگ ملی برسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تهران: مرکز چاپ وانتشارات وزارت امورخارجه ایران
 
ب) انگلیسی
Alexander Jeffrey C. (2011) Performance and Power. Cambridge. (Mass.): Polity
Almond, G, and B. Powel (1966), Comparative Politics; developing approach, Boston: Little Brown Company.
Apter, David (1965), The politics of modernization, Chicago: Chicago University Press.
Bell, Catherine. (1992). Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford: Oxford University Press.
Bramstedt, E.K., Dictatorship and political policy; The Technique of control by fear (London “Kegan and Powel, 1945), PP. 165-166.
Easton, David (1965) System analysis for political life, New York: John Wiley and Sons.
Finer, S.E. A (1962) man on horseback; The role of the Military in Politics, New York: Frederick A. Praeger.
Mc Ilwain, C.H., “Divine Rights of the King”, Encyclopedia of Social Science (8 Vols, New York: Macmillan, 1967), Vol 2, P. 176.
Partridge, P.H., Consent and Consensus, (London: Macmillan, 1971), P. 31
Sternberger, Dolf,(1968) ,“Legitimacy” , International Encyclopedia of Social Science, 17 Vols, New York: Macmillan Company, Vol 9.
 
 
ج) سایت­ها
پرسمان
تاریخ ایران