نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دسته­بندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوب­های نظری متعارف با دشواری­هایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائۀ الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرک­های رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد سیاسی جستجو می­کند. بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهادهای دولت، بازار و جامعۀ مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظم­های کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظم­ها را در خود دارد. این بلاتکلیفی ریشه در حضور هم­زمان دو مبنای فلسفی متعارض در باب چیستی و کارکردهای دولت دارد که در رویکردهای اندامواره و ابزاری مفهوم­پردازی می­شوند و این دو مبنای فلسفی متعارض در وجود هم­زمان ساختارهای موازی و سلسله­مراتبی از نقش­های اجتماعی متعارض تعین یافته است. علاوه بر این، ماهیت رانتیر دولت در ایران، به‌عنوان متغیری میانجی، امکان تعدیل و اصلاح در این نظم اقتصاد سیاسی را تضعیف کرده است. در این پژوهش الگوی مفهومی مناسب در فهم این نظم اقتصاد سیاسی در قالب سازۀ مفهومی «شبه سرمایه­‌داری رانتیر» مفهوم‌­پردازی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rentier Pseudo-capitalist State; the Result of the Paradoxes of the Organic, Instrumental and Rentier State in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Gholam Reza Haddad

Assistant Professor, Department of Public Policy, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran cannot be classified in the classical models of regimes in political economy, and understanding the internal and external logic of its behavior in conventional theoretical frameworks faces difficulties. This research seeks to present a conceptual model in understanding the nature of political order and behavioral drivers in the Islamic Republic of Iran under the theories of political economy. Uncertainty in the fundamental relations between the institutions of the state, market and civil society has organized the political economy order of the Islamic Republic in a way that, while being incompatible with all kinds of classical liberal, socialist, fascist and communist orders, elements of each of these orders has in it.
 This uncertainty is rooted in the simultaneous presence of two conflicting philosophical bases regarding the nature and functions of the state, which are conceptualized in organic and instrumental approaches, and these two conflicting philosophical bases, in the simultaneous existence of parallel and hierarchical structures of conflicting social roles have been determined. In addition, the rentier nature of the state in Iran, as a mediating variable, has weakened the possibility of adjustment and reform in this political economy system. In this research, an appropriate conceptual model for understanding this order of political economy has been conceptualized in " Rentier pseudo-capitalist state".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Economy
  • Organic State
  • Instrumental State
  • Rentier State
  • Rentier Pseudo-Capitalist State
الف) فارسی
اسمیت، آدام (1357)؛ ثروت ملل، ترجمۀ سیروس ابراهیم‌زاده، تهران: انتشارات پیام
بازرگان، مهدی (1363) انقلاب ایران در دو حرکت، تهران: نهضت آزادی ایران، چ پنجم
بشیریه، حسین (1391)؛ جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، چاپ بیست و یکم، تهران: نشر نی
بشیریه، حسین (1381)؛ آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری)، تهران: نشر نگاه معاصر، چاپ دوم
پلامتانز، جان (1378)؛ نظریه دولت در فلسفه سیاسی هگل؛ ترجمه: توحید عبدی؛ نامه فرهنگ، بهار 1378؛ شماره 32؛ صص104-111
حاجی یوسفی، امیرمحمد (1388)؛ دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
سرزعیم، علی (1395)؛ پوپولیسم ایرانی، تحلیل کیفیت حکمران محمود احمدی نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی، چاپ چهارم. تهران: نشر کرگدن.
عابدی اردکانی، محمد، باقری نژاد، سیداصغر (1398)؛ امکان سنجی انطباق ویژگی­های دولت مطلوب هگل با آموزه­های دولت­های توتالیتر نوین؛ دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 25، 249-283
عطارزاده، بهزاد (1398)؛ منطق کنش جمعی و پیامدهای آن بر سیاستگذاری و توسعه اقتصادی؛ شرحی بر نظریة منسر اولسن؛ فصلنامه سیاستگذاری عمومی؛ دوره 6؛ شماره 1؛ صص 347-367
غنی­نژاد؛ موسی (1386)؛ آزادی اقتصادی و فایده گرایی، روزنامه اقتصاد، 9/10/1386
فاضلی؛ محمد (1399)؛ ایران بر لبه تیغ؛ گفتارهایی جامعه‌شناختی، ذیل حوزه دولت‌پژوهی؛ تهران: انتشارات روزنه
کلارک، باری (1389)، اقتصاد سیاسی تطبیق، مترجم: عباس حاتمی، تهران: انتشارات کویر
مجتبی زاده، علی و لیالی، محمدعلی (1396)؛ جریان شناسی سیاسی،نگاهی به احزاب،گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در ایران معاصر، چاپ سوم. دفتر نشر معارف.
موثقی، احمد (1385)؛ اقتصاد سیاسی ایران در دوره جمهوری اسلامی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 71، بهار، صص311-354.
مهرنیا، حسین (1390)؛ رابطه دین و دولت در نظام فلسفی هگل، فصلنامه حکمت و فلسفه، سال هفتم، شماره اول، صص 109-136
نوح هراری، یوال (1396)، انسان خردمند؛ تاریخ مختصر بشر؛ مترجم: نیک گرگین؛ چاپ ششم؛ تهران: فرهنگ نشر نو
هتنه، جورن  و دیگران (1384)؛ اقتصاد سیاسی بین الملل و جهانی شدن، مترجم: حسین پوراحمدی، تهران: انتشارات قومس
همایون کاتوزیان، محمدعلی (1394) اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، مترجم: محمدرضا نفیسی، کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز
صحیفه امام (ره)، جلد 5 و 6 و 20؛ دسترسی:
ایران در رتبه­بندی رفاه؛ دسترسی:
 
ب) انگلیسی
Beblawi, H, Luciani, G (1987), The Rentier State, London: Croom Helm
Hegel. G. F. W, (1991), Elements of the Philosophy of Right, Ed by Allen. W. Wood, Trans by H. B. Nisbet, Cambridge University Press
Patten, Alan (1999), Hegels Idea of Freedom, Oxford University Press.
Strange, S. (1988) State and Market, Pinter, London and New York