نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی
الهه کولایی استاد روابط بین الملل
فائز دین پرستی صالح استادیار علوم سیاسی
ابوالفضل دلاوری دانشیار علوم سیاسی
ولی رستمی دانشیار حقوق عمومی و بین الملل
ابراهیم متقی استاد روابط بین الملل
ماندانا تیشه یار استادیار روابط بین الملل
محمدتقی قزلسفلی دانشیار علوم سیاسی
علی اشرف نظری دانشیار  
حیدر شهریاری استادیار علوم سیاسی
محمدرضا دهشیری استاد روابط بین الملل
بهاره سازمند دانشیار روابط بین الملل
محمدرضا دهشیری استاد روابط بین الملل
اسدالله اطهری استادیار علوم سیاسی
محمد جواد موسی نژاد استادیار علوم سیاسی
جواد تقی زاده دانشیار  
حسن وکیلیان استادیار حقوق عمومی و بین الملل
غلامرضا حداد استادیار علوم سیاسی
حبیب عشایری سایر علوم سیاسی
آرین دانشمند استادیار سیاستگذاری عمومی
علی کریمی (مله) استاد  روابط بین الملل
حسینعلی تقی تهرانی استادیار مدیریت
پرویز امینی استادیار علوم سیاسی
محمد امیر احمدزاده استادیار تاریخ
رضا شیرزادی استادیار علوم سیاسی
سیدعبدالامیر نبوی دانشیار علوم اجتماعی
رضا شیرزادی استادیار علوم سیاسی
غلامرضا خواجه سروی استاد علوم سیاسی
حسن مجیدی استادیار علوم سیاسی
عباسعلی رهبر دانشیار علوم سیاسی
محمد رادمرد استادیار علوم سیاسی
علی سرزعیم استادیار اقتصاد
علی اکبر علیخانی دانشیار  
سمیه حمیدی دانشیار علوم سیاسی
علی اکبر علیخانی دانشیار روابط بین الملل
علی کریمی(مله) استاد روابط بین الملل
مراد کاویانی راد دانشیار جغرافیای سیاسی
نوذر شفیعی دانشیار علوم سیاسی
عطااله عبدی دانشیار  
حجت کاظمی استادیار علوم سیاسی
محمد رادمرد استادیار علوم سیاسی
حسن خدادی استادیار علوم سیاسی
محمد توحیدفام دانشیار علوم سیاسی
حسین اطهری استادیار علوم سیاسی
شهروز شریعتی دانشیار علوم سیاسی
مهدی اصلان زاده سایر علوم سیاسی
یحیی کمالی دانشیار سیاستگذاری عمومی
میترا راه نجات  استادیار روابط بین الملل
       
مرتضی بحرانی دانشیار علوم سیاسی
حسن مجیدی استادیار علوم سیاسی
اصغر افتخاری استاد علوم سیاسی
وحید آگاه استادیار حقوق عمومی و بین الملل
مهدی اصلان زاده سایر علوم سیاسی
علی اسماعیلی اردکانی استادیار روابط بین الملل
هدی غفاری استادیار حقوق عمومی و بین الملل
محمد رادمرد استادیار علوم سیاسی
علیرضا کوهکن دانشیار روابط بین الملل
زهرا محمودی دانشیار  
علی مشهدی دانشیار حقوق عمومی و بین الملل
وحید خاشعی ورنامخواستی دانشیار مدیریت
محمد توحیدفام دانشیار علوم سیاسی
مهدی اصلان زاده سایر علوم سیاسی
محمدجواد غلامرضاکاشی دانشیار علوم سیاسی
مرتضی بحرانی دانشیار علوم سیاسی
جواد اطاعت دانشیار علوم سیاسی
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی دانشیار علوم سیاسی
محسن خلیلی استاد علوم سیاسی
حجت کاظمی استادیار علوم سیاسی
مهدی اصلان زاده سایر علوم سیاسی
محمد توحیدفام دانشیار علوم سیاسی
مجتبی مقصودی دانشیار علوم سیاسی
سمیه حمیدی دانشیار علوم سیاسی
مجتبی مقصودی دانشیار علوم سیاسی
سجاد ستاری استادیار علوم سیاسی
مرتضی بحرانی دانشیار علوم سیاسی
محسن خلیلی استاد علوم سیاسی
جواد اطاعت دانشیار علوم سیاسی
غلامرضا حداد استادیار علوم سیاسی
علی دینی ترکمان سایر سیاستگذاری علم و فناوری
محمدجواد غلامرضاکاشی دانشیار علوم سیاسی
احمد خالقی دانشیار جامعه شناسی سیاسی؛ علوم سیاسی
سمیه حمیدی دانشیار علوم سیاسی
مهدی اصلان زاده سایر علوم سیاسی
محمد رادمرد استادیار علوم سیاسی
بهزاد عطارزاده سایر  
حمیدرضا ملک محمدی استاد سیاستگذاری عمومی
بهزاد عطارزاده سایر  
حسن مجیدی استادیار علوم سیاسی
حسین سلیمی استاد روابط بین الملل
اصغر افتخاری استاد علوم سیاسی
محسن خلیلی استاد علوم سیاسی
عباسعلی رهبر دانشیار علوم سیاسی
بهنام مدی سایر  
مهدی اصلان زاده سایر علوم سیاسی
مهریار داشاب استادیار حقوق عمومی و بین الملل
نسرین مصفا استاد روابط بین الملل
حسن وکیلیان استادیار حقوق عمومی و بین الملل
محمد رادمرد استادیار علوم سیاسی
اکبر اشرفی دانشیار علوم سیاسی
سمیه حمیدی دانشیار علوم سیاسی
سید محمد علی تقوی دانشیار علوم سیاسی
غلامرضا خواجه سروی استاد علوم سیاسی
روح الله اسلامی استادیار علوم سیاسی
عباسعلی رهبر دانشیار علوم سیاسی
علی خواجه نایینی سایر علوم سیاسی
داود پرن سایر علوم سیاسی
محمدجواد غلامرضاکاشی دانشیار علوم سیاسی
حسین اطهری استادیار علوم سیاسی
حجت کاظمی استادیار علوم سیاسی
هادی رستمی استادیار جزا و جرم شناسی
محسن برهانی استادیار جزا و جرم شناسی
سجاد ستاری استادیار علوم سیاسی
پرویز امینی استادیار علوم سیاسی
اصغر کیوان حسینی دانشیار روابط بین الملل
رضا سیمبر استاد روابط بین الملل
بیژن عباسی دانشیار حقوق عمومی و بین الملل
هدی غفاری استادیار حقوق عمومی و بین الملل
محمد شریف استادیار حقوق عمومی و بین الملل
روح الله اسلامی استادیار علوم سیاسی
علی مرشدی زاد دانشیار علوم سیاسی
سید صادق حقیقت دانشیار علوم سیاسی
عباسعلی رهبر دانشیار علوم سیاسی
محمد رادمرد استادیار علوم سیاسی
نسرین مصفا استاد روابط بین الملل
مرتضی فرخی سایر اندیشه سیاسی
اصغر افتخاری استاد علوم سیاسی
مسعود غفاری دانشیار علوم سیاسی
نوراله قیصری استادیار علوم سیاسی
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی دانشیار علوم سیاسی
محمدعلی توانا دانشیار اندیشه سیاسی؛ علوم سیاسی
مرتضی فرخی سایر اندیشه سیاسی
مرتضی بحرانی دانشیار علوم سیاسی
محمد تباشیر سایر علوم سیاسی
سیمین بهبهانی سایر علوم سیاسی
اکبر اشرفی دانشیار علوم سیاسی
حسین سلیمی استاد روابط بین الملل
همایون حبیبی دانشیار حقوق عمومی
غلامرضا حداد استادیار علوم سیاسی
محمد شریف استادیار حقوق عمومی و بین الملل
علی مرشدی زاد دانشیار علوم سیاسی
مهدی میرکیایی استادیار تاریخ
حجت کاظمی استادیار علوم سیاسی
محمد امیر احمدزاده استادیار تاریخ
سجاد ستاری استادیار علوم سیاسی
محمدتقی قزلسفلی دانشیار علوم سیاسی
ناصر اسدی سایر روابط بین الملل
علی باقری دولت آبادی استادیار  
مرتضی منشادی دانشیار علوم سیاسی
حمید صالحی استادیار علوم سیاسی
محسن عباس زاده مرزبالی سایر  
مصطفی فضائلی دانشیار حقوق عمومی و بین الملل
شهره  پیرانی استادیار علوم سیاسی
غلامرضا حداد استادیار علوم سیاسی
اسفندیار جهانگرد دانشیار اقتصاد
میترا راه نجات استادیار روابط بین الملل
الهه صادقی سایر علوم سیاسی
جواد اطاعت دانشیار علوم سیاسی
بهاره سازمند دانشیار روابط بین الملل
سعید میرترابی استادیار  
خلیل اله سردارنیا استاد علوم سیاسی
ابراهیم عباسی استادیار علوم سیاسی
محمدعلی توانا دانشیار اندیشه سیاسی؛ علوم سیاسی
جلال درخشه استاد علوم سیاسی
روح الله اسلامی استادیار علوم سیاسی
سید مهدی طاهری دانشیار  
سید محمد علی تقوی دانشیار علوم سیاسی
محمد توحیدفام دانشیار علوم سیاسی
غلامرضا خواجه سروی استاد علوم سیاسی
سمیه حمیدی دانشیار علوم سیاسی
محسن خلیلی استاد علوم سیاسی
فرزاد پورسعید استادیار  
مهدی جاودانی مقدم استادیار روابط بین الملل
ابوذر گوهری مقدم دانشیار روابط بین الملل
محمدجواد جاوید استاد حقوق عمومی و بین الملل
مرتضی شکری سایر  
الهه صادقی سایر علوم سیاسی
عباسعلی رهبر دانشیار علوم سیاسی
آرش بیداله خانی سایر علوم سیاسی
مختار نوری سایر  
سیدرضا موسوی نیا استادیار روابط بین الملل
روح الله اسلامی استادیار علوم سیاسی
حجت کاظمی استادیار علوم سیاسی
غلامرضا حداد استادیار علوم سیاسی
سید مسعود موسوی شفائی استادیار  
login