الگوی حکمرانی خوب؛ سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی همه‌جانبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

تحولات اجتماعی در عرصه­ی جهانی نگرش به توسعه و پیشرفت را در سطح جوامع دستخوش تغییر و تحول کرده است. امروزه برای رسیدن به توسعه­ی همه جانبه، سازماندهی ساختار اجتماعی متفاوتی لازم است. به گونه­ای که تمام نیروهای اجتماعی در این ساختار پیش­بینی شود. الگوی حکمرانی خوب با چارچوب اجتماعی و سیاسی متفاوت هم­جهت با این شرایط جدید است. بر این اساس سوال اصلی مقاله­ی حاضر این است که الگوی حکمرانی خوب بر توسعه­ی همه جانبه چگونه تأثیر­گذار است؟ فرض ما در این پژوهش این است که در الگوی حکمرانی خوب با ایجاد سرمایه­ی اجتماعی در ساختار سه­گانه­، خود موجب توسعه در سطوح مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­شود. بدین­سان در این رویکرد دولت با ماهیت و شخصیت متمایز و سازماندهی آن  بر پایه­ای منطقی و تسهیل­گر در شراکت و همکاری بخش­های اجتماعی دیگر مانند جامعه­ی مدنی و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی به ایفای نقش در توسعه می­پردازد و اصلی­ترین ویژگی عصر جدید و جهانی­شدن که همان تمرکززدایی است در این ساختار پیش­بینی می­شود. لذا این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی – تحلیلی  و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و اسنادی نشان دهد رویکرد  الگوی حکمرانی خوب به عنوان یک رویکرد جدید در مطالعات توسعه بر دولت با جنبه­های نهادی-سازمانی (مدیریتی) و ماهیتی (سیاسی و حقوقی) و در کنار آن بر نیروهای گوناگون اجتماعی همکار و هماهنگ با یک چشم­انداز و ساختار افقی و شبکه­ای تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Good Governance: Social Capital and Comprehensive Development

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Safariyan 1
  • Seyed Javad Emamjomehzadeh 2
1 PhD Student of Political Science, University of Isfahan
2 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan
چکیده [English]

Social changes in the global approach to development at the societies level has changed. Today a different social structure is required for the comprehensive development of the organization so that all social forces can be included in this structure. A good governance pattern with a different social and political framework is also in line with these new conditions. Accordingly, the main question of the present article is how good governance patterns affect overall development. Our hypothesis in this study is that in the model of good governance by creating social capital in its triple structure, it leads to the development of administrative, political, economic, social and cultural levels. Thus, in this approach, the state, with its distinctive nature and character and by organizing it rationally facilitates the development of partnership and participation of other social sectors, such as civil society and non-governmental public institutions, and the private sector. And the main feature of the new age and globalization is that decentralization is expected in this structure. Therefore, this research attempts to show by using descriptive-analytical method and using library and documentary sources that the model of good governance as a new approach to development studies emphasizes the state with institutional-managerial aspects and political and legal nature, and along with it, the various social forces that are co-ordinating with the perspective and the horizontal and network structure.                                                                      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Development
  • Social Capital
  • Government
آل عمران ، رویا و علی آل عمران (1390)، خصوصی سازی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مجله اقتصادی ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی،  اسفند،  شماره( 12): 88-73 .
ایوانز، پیتر (1382)، توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی. ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر. تهران : طرح نو.
بشیریه ، حسین (1392)،دولت و جامعه مدنی(گفتمانهای جامعه شناسی سیاسی). قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
بشیریه ، حسین (1395).آموزش دانش سیاسی(مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی). تهران: نگاه معاصر.
بشیریه، حسین (1394)، جامعه شناسی سیاسی. تهران: نشرنی.
پانتام، روبرت (1380)،دموکراسی و سنت های مدنی. ترجمه محمدتقی دلفروز.تهران:دفترمرکز مطالعات و تحقیقات وزارت کشور.
پورعزت، علی اصغر و غزاله طاهری عطار (1389)، کاربست حکمرانی خوب برای ملت سازی در پرتو مطالعات میان رشته ای.فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره سوم . زمستان. شماره(1): 193-173.
 پورعزت، علی اصغر (1393) ، مبانی مدیریت دولتی . تهران :انتشارات سمت.
پیران ، پرویز و میر طاهرموسوی (1385)،کارپایه مفهومی و مفهوم سازی سرمایه اجتماعی. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 6. شماره(23):44-9.
تودارو، مایکل ( 1387)،توسعه اقتصادی در جهان سوم . مترجم غلامعلی فرجادی. تهران: انتشارات وزیری.
 جعفری، علی اکبر و وحید ذوالفقاری ( 1393)،"امنیت ملی و توسعه پایدار : پاردایم  پسا واشنگتنی "، فصلنامه سیاست جهانی، دوره سوم . پاییز . شماره( 3 ):94-64.
حافظ نیا، محمدرضا (1391)، قابلیت های فناوری اطلاعات در اجرای دموکراسی مستقیم. پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم .زمستان. شماره (4 ): 154-123.
دانایی فرد، حسن (1388)، چالش های مدیریت دولتی در ایران ، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.
زارعی، محمد حسین (1383)، حکمرانی خوب ؛ حاکمیت و حکومت در ایران. مجله تحقیقات حقوقی، شماره( 40):142-120.
سالارزهی ، حبیب و حبیب ابراهیم پور (1391)، بررسی تحول در پاردایم های مدیریت دولتی: از پاردایم مدیریت دولتی سنتی تا پاردایم حکمرانی خوب. فصلنامه مدیریت دولتی، بهار. دوره 4. شماره (9):62-43.
سریع القلم، محمود (1392)،عقلانیت و آینده توسعه نیافتگی ایران.تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.   
شاه آبادی، ابوالفضل و نیما نیلفروشان (1392)، تاثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه. فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ، سال 21. بهار. شماره (65): 164-147.
شریف زاده، فتاح و رحمت الله قلی پور (1393)،حکمرانی خوب و نقش دولت . فرهنگ مدیریت، سال اول. پاییز و زمستان شماره(4):109-93.
عجم اوغلو، دارون و جیمز رابینسون (1392)،چرا کشورها شکست می خورند ؟ سرچشمه قدرت ، فقر و غنای کشورها . ترجمه پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادی پور . تهران : دنیای اقتصاد.
عربی ، مجتبی (1396)،طراحی مدل مفهومی اداره حکومت.  تهران: طرح پژوهشی سازمان اداری و استخدامی کشور.
عطار، سعید (1393)، تمایز بخشی حوزه های تحلیلی توسعه: هفت حوزه تحلیلی در پاسخ به چرایی توسعه یافتگی کشورها، فصلنامه سیاست، دوره44. پاییز. شماره(3) :546-527.
فانی، علی اصغر و حسن دانایی فر (1390)،اندازه گیری ظرفیت حاکمیت : مفاهیم ، مدل و  روش اندازه گیری. ‌فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت در ایران ، دوره 15. تابستان. شماره(2):132-107
فوکویاما، فرانسیس (1379)،پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن . ترجمه غلامعباس توسلی.تهران: حکایت قلم نوین.
کاتوزیان، ناصر (1391)، مقدمه علم حقوق ومطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار.
کریمی مله، علی (1391)، تاملی نظری در نسبت حکمرانی خوب و امنیت ملی.فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 15. زمستان. شماره(58):80-43.
کمالی،یحیی (1388)،حکمرانی خوب چیست؟ ماهنامه تدبیر ،  دوره 10، پاییز. شماره 206:(15-10).
کواسمی، ایوب (1390)، بحران دولت- ملت و آینده احتمالی آن . دو فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست نظری، زمستان و بهار. شماره( 9 ): 102-81.
لفتویچ، آدریان (1385)، دولتهای توسعه گرا. ترجمه جواد افشار کهن. مشهد: مندیز.
لهسایی زاده،عبدالعلی (1390) ، جامعه شناسی توسعه. تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور.
محمد زاده ، یوسف ، فرید صمد حکمتی و المیرا شریفی (1396)، تاثیر اندازه دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب . فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال هفتم .  شماره(26). بهار(112- 97).
ملک محمدی، حمیدرضا و حسین قلجی (1378)، باز اندیشی تاتیرات متقابل نظام سیاسی و دیوان سالاری در جهان در حال توسعه ،‌ فصلنامه سیاست ،‌دوره 38.‌ بهار. شماره( 1): 253-273.
موثقی ، احمد (1392)، ناسیونالیسم ، دولت رقابتی و توسعه در عصر جهانی شدن. فصلنامه سیاست،دوره 43. تابستان. ‌شماره (2):181-159.
موثقی، احمد (1378)، اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه نیافتگی، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
میره بیگی، سید وحید (1395)، بررسی تطبیقی رابطه رانتریسم و الگوی حکمرانی خوب: مطالعه شش کشور ایران، کویت، آذربایجان، اندونزی، مالزی و ترکیه. فصلنامه علوم اجتماعی ، سال 25. تابستان. شماره( 73):169- 116.
هانتیگتون، ساموئل (1385)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران:انتشارات علم.
AddInk,Henk, Gordon Anthony.Antoine Buse and Cees Flinterman (2010), Human rights& Good Governance.SIM Special.no .34.Universiteit Utrecht.
AJZ,T,and Ahmad,E(2010).The  effect of Corruption and governance on tax . The Pakistan Development Review49(4),405-417.
Arndt Christiane and Oman Charles (2008), The Politics of Governance Ratings. Maastricht UniversityMaastricht Graduate School of Governance.
Azeez,Ademola(2012), Endangering good governance for sustainable democracy:the continuing Struggle against corruption  in Nigeria, Journal of Research in ,gender and Development , December(307-314).
Banks, Nicola(2012),The role of NGOs and civil society in development and poverty reduction, University of Manchester.
Bratton, Michael. (1994), Civil Society and Political Transition in Africa.Boston, MA: Institute for Development Research.
Barro,Robert(1999), Determinants of democracy .journalof political  Economy. vol.107no.6.
Borzil. tanga (2008), Good Governance in the Eropean Union , Berlin
Elsenhans.h.(2001),The Political  Economy of Good Governance. Journal of Perspective on Global Development  and technology. Number(2) 56-33.
Fritz,Verna and RochaMenocal.Alina(2010),Development State in the New Millennium:concept And Challenges for a New Aid Agenda.DevelopmentPolicy Reviwe.Vol25.No.5. September: 531-552.
Fukuyma,Francis(2002), Social Capital and Development:The ComingAgenda.SAIS Review.Vol.XXII (Winter-Spring), .No.(1). 23-37.
Hirst,Paul&Thompson,Graham(2005),Golbalization in Question,2  ned  ed.Cambridge2Oxford:Polity Press.
Holohan, A.(2010), The challenge of becoming a network organization.Los Angeles:University of California press.
Markus , Andrew and Kirpitchenko,L iudmila(2007), conceptualizing Social Chosen. in andrew Markus&Liudmila Kirpitchenko. in Jupp,James, Nieuwenhuysen,John&Dawson , Emma,Social choshien  in Australia Cambridge University press.
Murayama,Hiroshi(2012),Social Capital and Heaith:AReview of Propective Multilevel Studies, Department  of  Society , Human Development ,and  Health ,Harvard Schol of  Public Health ,Boston, USA.
North,Douglass,c(1994), Economic Performance through Time.The American Economic Review.vol84.NO3.
Putnam,Robert(2001),Social Capital:Measurement and Conseqences .Isuma-Canadian Journal of Policy Research,Vol.2(Spring).41-51.
R.W.Manbach(2005,)"Deterritorizining Global Politice in Puchala,modernity.Minneapolis, University of Minnestoa Press.
Riggs, Fred W, (1984), "Development" in Sartori. Giovanni (ed.). SocialSciences_Concepts, London: Sage Publications.
Simon R., Bannet A(2008), Happiness the world over: Gend Issues.
Smith,A.D.(2007), Nationalism in decline?in.m.Youngh et al(eds). Nationalism in a Global.
Swain,Nigal(2012), Social Capital  and its Uses. Europen Journal  of Sociolo gy, VOL.44,NO.2.
UN- HABITAT(2002) ,"Global Campaign on Urban Governance:Concept,2002.Access in:www.unhabitat.com.
Wallace C.Pichler F.(2009):More Participation,Happier Society?A comparative study of  civil society and the quality of life:Soc Indic Res.
Wolcock,Micheal(1998), Social Capital and Economic Development:Toward a Theoretical Syntesis and Policy Frmework.Theory and Society,Vol.27,pp.151-208.
Wong,Joseph(2004), the Adaptive Development State in East Asia.Journal of East Asian. Working paper on Eropen Integrattion no7