نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت دولتی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

الگوی سازماندهی غیرمتراکم استان­های جمهوری اسلامی ایران درکنار تنوع خدمات عمومی و تفاوت­های اقلیمی، قومی، فرهنگی و مذهبی، کشور را با مشکلات متعددی روبه­رو نموده است. این واقعیت بر همگان آشکار است که تمرکززدایی یکی از اقدامات مؤثر بر توسعة کشورها محسوب می­شود، با این حال اجرای سیاست‌های تمرکززدایی در سطح استان­های ج.ا. ایران موفقیت‌آمیز نبوده است. در این پژوهش تحقق خودگردانی محلی به عنوان نقطه هدف تمرکززدایی در سطح استان­ها در نظر گرفته شده است تا با روش علمی پیامدهای تمرکززدایی در سطح استان­ها شناسایی گردد. شرایط بین‌المللی، موقعیت ژئوپلیتیک، توسعه نامتوازن و تنوع قومی و مذهبی، ج.ا.ایران را به یک مورد پژوهشی خاص در حوزه تمرکززدایی تبدل نموده است، لذا این پژوهش با روش آمیخته انجام پذیرفت. پس از مطالعه پیشینه پژوهش، با 16 خبره مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. با تحلیل نتایج مصاحبه­ها از طریق روش تحلیل محتوا، 7 پیامد خودگردانی استان‌ها شامل؛ "نشاط عمومی"، "پایداری درآمد"، "شراکت­گرایی"، "چابکی اقتصادی"، "قانون­گرایی"، "کارایی در ارائه خدمات" و "تجزیه‌طلبی" از 20 مقوله، 112 مفهوم و 353 کد اولیه استخراج شدند. در ادامه آزمون مدل از طریق مدلسازی معادلات ساختاری، نشان داد که خودگردانی محلی استان­ها دارای پیامدهای مثبت در حوزه­های اجتماعی و اقتصادی است، همچنین باعث تضعیف تجزیه­طلبی، فعالیت­های تروریستی، دخالت­های خارجی و تقویت هویت ایرانی- اسلامی می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Consequences of Local Self-Governance in the Provinces of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Zahir Alimoradi

PHD of Public Administration, Institute for Management and Planning Studies

چکیده [English]

The decentralized organization pattern of the Islamic Republic of Iran provinces, along with a variety of public services and climatic, ethnic, cultural and religious differences, have made the country encounter a number of problems. It is evident to everyone that decentralization is one of the most effective actions for the development of countries; however, the implementation of decentralization policies has not been successful in Iran’s provinces. In this research, the realization of local self-government is regarded as an aim for decentralization at the provincial level in order to scientifically identify the consequences of decentralization in the provinces. International status, geopolitical situation, unbalanced development and ethnic and religious variety have made Iran a special case of decentralization; hence, this study was carried out using a hybrid method. After studying the research background, 16 interviews with semi-structured elites were carried out. By analyzing the results of the interviews through content analysis method, seven outcomes of the Provincial Self-Governance include: "General Prosperity", "Income Sustainability", "Partnership", "Economic Agility", "Rule of Law", "Efficiency in Servicing", and "Separatism" was extracted from 20 categories, 112 concepts and 353 primary codes. Then, the model test by modeling the structural equations showed that the local self-government of the provinces has positive consequences in the social and economic spheres, as well as weakening separatism, terrorist activities, foreign interference and strengthening the Iranian-Islamic identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decentralized Organization Pattern
  • Decentralization
  • Local Self-government
  • Local Government

الف) فارسی

احمدی‌پور، زهرا، جعفرزاده، حسن، پورطاهری، مهدی و کریمی، مهدی، (1395)، «بررسی نقش تقسیمات کشوری در توسعه ناحیه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان‌های بوانات و خرم بید) »، فصلنامهژئوپلیتیک، 12(1).
امیدی، علی، (1392)، «امنیت و توسعۀ پایدار و تقویت قانونمند حکومت‌های محلی در ایران»، فصلنامهتحقیقاتجغرافیایی، 28(4)، پیاپی 111.
تسلیمی، محمد سعید و مشعلی، بهزاد، (1384)، «طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، 9(2).
داوری، علی و رضازاده، آرش، (1393)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
شمس، عبدالحمید، (1390)، حاکمیت محلی از تراکم­زدایی تا تمرکززدایی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
علی‌مرادی، ظهیر، شمس، عبدالحمید، جهانگیری، علی، رسولی قهرودی، مهدی و علوی‌تبار، علیرضا، (1396)، «طراحی مدل خودگردانی استان‌های جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمیپژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، دوره 30، 100 (1).
علی‌مرادی، ظهیر، شمس، عبدالحمید و جهانگیری، علی، (1397)، «طراحی مدل ارزیابی خودگردانی محلی در سطح استان‌های جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمیپژوهشی مدیریت دولتی. 10 (4).
قالیباف، محمدباقر، (1389)، حکومت محلی یا استراتژی توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
ملایی، اعظم و ازغندی، علیرضا، (1390)، «دولت ملت­سازی ایرانی: تداوم تاریخی یا تغییرات سیاسی؟»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره پانزدهم.

ب) انگلیسی

Alderfer, H. (1956), American Local Government and Administration. New York: The Mcmillan Company.
Anney, V. N. (2014), “Ensuring the Quality of the Finding of Grounded Research: Looking at Trustworthing Criteria”, Journal of Emerging Trends Research and Policy Studies, Vol. 5, No. 2, 281-272.
Astrauskas, A. & Gecikova, I. (2014). “Similarities and Differences in Local Self-Government in Lithuania and Slovakia”. American International Journal of Social Science, Vol. 3, No. 5, pp. 153-182.
Azfar, O., Kähkönen, S., Lanyi, A., Meagher, P. & Rutherford, D. (1999). Decentralization, Governance and Public Services the Impact of Institutional Arrangements a Review of the Literature. Maryland: IRIS Center, University of Maryland, College Park.
Ballesteros, B. C. (2014). “The Impact of Functional Decentralization and Externalization on Local Government Transparency”. Government Information Quarterly, Vol. 31, pp. 265-277.
Brezovšek, M. (2014). Local Self-Government in Slovenia: Theoretical and Historical Aspect. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana.
Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4nd Edition). Boston: Pearson education.
Dreher, A. & Fischer, J. A. V. (2011). “Does Government Decentralization Reduce Domestic Terror? An Empirical Test”. Juornal of Economics Letters, Vol. 111, Issue 3, pp. 223-225.
European Charter on Local Self-Government. Available at: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/122.
FAO Corporate Document Repository (2006). “Reform and Decentralization of Agricultural Services, Technical Cooperation Department”. Available at: www.fao.org/docrep/005/y2006e/y2006e05.html.
Faguet, J. P. (2004). “Does Decentralization Increase Government Responsiveness to Local Needs?, Evidence from Bolivia”. Journal of Public Economics, Vol. 88, Issue 3-4, pp. 867-893.
Faguet, J. P. (2013). “Decentralization and Governance”. World Development, Vol. 53, pp. 2-13.
Gradstein, M. (2016). “Government Decentralization as a Commitment in Non-Democracies”. Journal of Comparative Economics, Vol. 45, Issue 1, pp. 110-118.
Greer, P., Murphy, A. & Ogard, M. 2005. Guide to participatory democra­cy in Bosnia and Herzegovina and Serbia and Montenegro. Strasbourg: Council of Europe publishing.
Hair, J.F., Ringle, C.M., Sinkovics, R.R. (2011). “PLS-SEM Indeed a Silver Bullet”. Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 19, No. 2, 147-134.
Islam, F. (2015). “The Role of Local Self-Government Institution for Deepening Democracy at the Grass-Root Level in Bangladesh”. Journal of Public Administration and Policy Research, Vol. 7, No. 2. Pp, 29-38.
ISUFAJ (2014). “Decentralization and the Increased Autonomy in Local Governments”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 109, pp. 459-463. 2nd World Conference on Business, Economics and Management-WCBEM 2013.
Jütting, J., Kauffmann, C., McDonnell, I., Osterrieder, H., Pinaud, N. & Wegner, L. (2004). “Decentralization and Poverty in Developing Countries: Exploring the Impact”. OECD Development Centere, Working Paper No. 236 (Research Programme on: Social Institutions and Dialogue).
Keating, M. (1995). Size, Efficiency and Democracy: Consolidation. Fragmentation and Public Choice. In Judge, D., Stoker, G. & Wolman, H. (Eds.). Theories of Urban Politics. London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage.
Kiuriene, V. (2013). “Administrative Supervision of Local Self-Government as an Expression of the Rule of Law in the Context of Good Governance: The Case of Lithuania”. Social Research, No. 4(33), pp. 44-55.
Ligthart, J. E. & Oudheusden, P. V. (2015). “In government we trust: The Role of Fiscal Decentralization”. European Journal of Political Economy, Vol. 37, Issue c, pp. 116-128.
Marcou, G. (2013). “Regionalisation, Local Self-Government and Governability”. Centralization Decentralization Debate Revisited, Istanbol: Palas Taksim/Beyoğlu, pp. 38-71.
Miller, K. L. (2002). “Advantages & Disadvantages of Local Government Decentralization”. A Presentation to the Caribbean Conference on Local Government & Decentralization at the Ocean View International Hotel Georgetown, Guyana.
Nemec, J. and Matejova, L. (2013). “Decentralisation: Pros and Cons (theory and empirical evidence)”. Centralization Decentralization Debate Revisited. Istanbol: Palas Taksim / Beyoğlu, pp. 118-97.
Oates, W. E. (1999). “An Essay on Fiscal Federalism”. Journal of Economic Literature, Vol. 37, No. 3, pp. 1120-1149.
Parker, A. N. (1995). “Decentralization: The Way Forward for Rural Development?”, The World Bank. Washington, D.C., Policy Research Working Paper 1475. pp 1-53.
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. New York: Pearson education.
Tiebout, C. (1956). “A Pure Theory of Local Expenditures”. Journal of Economic Literature, Vol. 64, No. 5, pp. 416-424.
UNDP. (2010). “Local Governance, peace building and state building in post-conflict settings”. Available at: http://www.uncdf.org/gfld/docs/post-conflict.pdf.