نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

2 دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(واحد خوراسگان)

چکیده

دولت­ها در نظام بین­الملل روابط گسترده­ای با یکدیگر دارند و تا کنون توانسته­اند از طریق یک دیپلماسی هوشمند در برخی زمینه­ها مکانیزم­ها و نظام واحدی را ایجاد نمایند. با وجود این، تاکنون نتوانسته­اند در خصوص مسئله سرمایه­گذاری خارجی یک چارچوب جهان­ شمولی را ایجاد نمایند. در این رابطه مهم‌ترین­ سوال­هایی که می‌توان مطرح نمود آن است که آیا مذاکره می‌تواند راه دستیبابی به یک توافق جهانی در رابطه با انعقاد معاهده جهانی سرمایه­گذاری خارجی را میسر سازد؟ و دیگر آنکه چه چالش‌ها و موانعی در راه تحقق این هدف وجود دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت، چنان‌چه بتوان مذاکراتی را به‌صورت سازمان­یافته و هماهنگ و با تعریف چارچوب­های مشخص از طریق تعیین مفاهیم بنیادین و جزئیات حساس سازمان­دهی نمود، می‌توان به‌سمت هدف موردنظر گام برداشت. اما نباید از موانع و چالش‌های پیش­رو غافل ماند، چرا که در این مسیر مسائلی مانند تفاوت فرهنگی و ایدئولوژیک، محیط مذاکرات، بوروکراسی و تفاوت واحد پولی می‌تواند چالش‌هایی را ایجاد نماید. اما با این‌حال، می‌توان با تعریف یک چارچوب کلی به‌نحوی‌که بتواند منافع متضاد دولت­ها را با هم آشتی دهد به انعقاد معاهده جهانی سرمایه­گذاری خارجی امید داشت. تحقق چنین امری نیازمند آن است که دولت­ها بتوانند با ایجاد یک سازوکاری جهانی و منسجم فضایی را ایجاد نمایند تا از طریق آن بتوان دولت­های با منافع متضاد را در یک مسیر مشخص به‌سمت یک هدف واحد سوق داد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The States Foreign Investment Diplomacy Challenges

نویسندگان [English]

  • Abdolnaeim Shahriari 1
  • Leila Raeisi 2

1 Ph.D. Student of Public International Law, Islamic Azad University, Isfahan Branch(Khorasgan)

2 Assistant Professor, Department of International Law, Islamic Azad University, Isfahan Branch(Khorasgan)

چکیده [English]

Today states have a vast network of international relations and have thus far managed to establish comprehensive mechanisms in some sectors of their relations. However, in the realm of foreign investment they have failed to establish such universal framework. In this regard, main questions are: whether negotiation can lead to a universal agreement as to the conclusion of a universal treaty on foreign investment? What are the main challenges and obstacles facing this path? Generally speaking, if these negotiations are conducted in a systematic and harmonious manner along with clear definition of fundamental concepts as well as determination of the sensitive issues, then one could hope to be moving toward the said objective. However, the challenges and obstacles facing this path should not be neglected; several issues such as cultural and ideological differences, the atmosphere of negotiations, bureaucracy, differences in monetary currencies, all constitute examples of such challenges. Nevertheless, a general framework which can embrace the conflicting interests of states can lead to the conclusion of a universal treaty on foreign investment. In this respect, ensuring an acceptable transparency in the pre-negotiation stage and during the negotiations could eliminate the ambiguities which might exist in fundamental issues facing the foreign investment and will, therefore, help states proceed towards establishment of a universal mechanism for coordinating the system which governs worldwide investment and hence, further improvement in international economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negotiation
  • International community
  • Foreign investment
  • Universal treaty
آرین، محمد. (1390). «ضرورت وضع قواعد  جامع و جهان­الشمول در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی: واقعیت یا خیال؟»، مجله تحقیقات حقوقی، ‌شماره 56.
حدادی، مهدی. (1379). «تحولات حقوق حاکم بر رفتار با سرمایه‌گذاری خارجی»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال دوم، شماره6.
شمسایی، محمد. (1385). «حقوق بین‌الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار»، مجله پژوهش حقوق و سیاست شماره 19.
شهبازی، آرامش. (1389). «توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست‌وهفتم، شماره 42.
فلسفی، هدایت­الله. (1389). «حقوق بین­الملل معاهدات»، تهران: نشر نو، چاپ سوم.
Beviglia Zampetti& T. Frederiksson. (2033).”The development dimension of investment negotiations in the WTO: Challenges and opportunities”, Journal of World Investment, vol. 4.
Braithwaite& P. Drahos. (2000). Global business regulation, Cambridge: Cambridge UP.
CCulloch& R. Owen. (2008). “Linking negotiations on trade and foreign direct investment”, in C. P. Kindleberger and D. B. Audretsch (eds), The multinational corporation in the.
Congyan. (2009). “China-US BIT negotiations and the future of investment treaty regime: A grand bilateral bargain with multilateral implications”, Journal of International Economic Law, vol. 12.
Fridh& O. Jensen. (2002). “Multilateral or bilateral investment negotiations: Where can developing countries make themselves heard?”, CUTS Briefing Paper No. 9, 5. 
J. W. Salacuse. (2006). “The Global Negotiator: Making, Managing, and Mending Deals Around the World in the Twenty-First Century”, Asian Business& Management.
J. Whalley. (2000). What can the developing countries infer from the Uruguay Round models for future negotiations, New York: United Nations.
J. H. Dunning& S. Lundan. (2008). Multinational enterprises and the global economy, London: Edward Elgar.
J. M. Kline& R. D. Ludema. (2007). “Building a multilateral framework for investment: Comparing the development of trade and investment accords”, Transnational Corporations, vol. 6 (3).
J. P. Singh. (2000). “Weak powers and globalism: The impact of plurality on weak-strong negotiations in the international economy”, International Negotiation, vol. 5.
K. J. Vandevelde. (2006).”A brief history of international investment agreements”, University of California Davis Journal of International Law and Policy, vol. 12.
Landau. (2004). “Analyzing international economic negotiations: Towards a synthesis of approaches”, International Negotiation, vol. 5.
Martin. (2007). “An environmental remedy to paralyzed negotiations for a multilateral foreign direct investment agreement”, Golden Gate University Environmental Law Journal, vol. 1.
O. Hampson. (2005). Multilateral negotiations: Lessons from arms control, trade and the environment, Baltimore: Johns Hopkins UP.
Orucu, Esin. (2000). “Critical Comparative Law: Considering Paradoxes for Legal Systems in Transaction”, Electronic Journal of Comparative Law, vol,24, YEAR.
P. B. Christy III. (2009). “Negotiating investment in the GATT: A call for functionalism”, Michigan Journal of International Law, vol. 12.
Smythe. (2008). “Your place or mine? States, international organizations and the negotiation of investment rules”, Transnational Corporations, vol. 7(3).
Spector& I. W. Zartman (eds). (2003). getting it done: Post-agreement negotiation and international regimes, Washington: United States Institute of Peace Press.
Stephan, Paul. (2014). “The Futility of Unification and Harmonization in International Commercial Law”, Working Paper.
The fifty-year quest for the elusive multilateral agreement on investment’, Fordham International Law Journal, 2000-2001, vol. 24.