نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهش­های بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آن­ها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه‌ برجسته‌ای از امپراتوری‌های بوروکراتیک موردنظر آیزن­اشتادت می­کند. در این صورت، می‌توان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه‌ پیشین امکان شکل‌گیری آن‌ها وجود ندارد. نضج هویت‌های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل ‌توجهی بر سنت‌های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله‌ این موارد هستند. به نظر می‌رسد در ساختار سیاسی ـ حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین‌ حال ماهیت دوگانه‌ امپراتوری‌های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به‌خوبی می­تواند ناسازگاری‌های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Legal Personality of State in the Sassanid Era

نویسندگان [English]

  • Parham Mehraram 1
  • Mohammad Seyed Fatemi 2

1 Ph.D., Department of Public Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Public Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

There has been valuable research on the socio-political structure of the Sassanid era. Most have described Sassanid society as an example of feudal or authoritarian Eastern societies. But the historical evidence is not entirely consistent with these two theories. It seems that the existence of a powerful aristocracy alongside a strong government seeking to concentrate more power makes this society a prominent example of Eisen's bureaucratic empires. In this case, some concepts related to public law can be argued that they cannot be formed in the two former types. Examples include early national identities and, consequently, the independence of the state's legal personality from the real ruler, which has significant effects on political traditions such as succession traditions and power relations between the king, the nobility, the people and the bureaucracy. It seems that in the Sasanian political-legal structure, it is impossible to deal with power and political-legal structures such as that of ruler. At the same time, the dual nature of the bureaucratic empires as both traditional and modern system and a dynamic point of view (as opposed to a static one) can well justify the inconsistencies in the Sasanian government and the inconsistent historical evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sassanid
  • Bureaucratic Empire
  • Public Law
  • Government Legal Personality
  • Bureaucracy

الف  (فارسی

ابن بلخی، (1385)، فارس نامه، تصحیح گای لیسترانج، رینولد الن نیکسون، تهران: انتشارات اساطیر.
بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد، (1386)، آثارالباقیه، ترجمه اکبر دانا سرشت، انتشارات امیرکبیر: تهران.
جاحِظ، ابوعثمان عمرو بن بحر، (1332)، کتاب التاج فی اخلاق الملوک، ترجمه استاد حبیب­الله نوبخت، تهران: انتشارات آشیانه‌ کتاب.
اصفهانی، نزهت، (1376)، روایت امید اشوهستان، تهران: نشر مرکز.
آلتهایم، فرانتس؛ استیل، روت، (1382)، تاریخ اقتصاد دولت ساسانی، ترجمه هوشنگ صادقی، چاپ نخست، تهران: انتشارات علمی-فرهنگی.
تفرشی، عیسی؛ محمودی، اصغر، (1383)، «تجزیه و تحلیل «تراست» در حقوق انگلیس و مقایسه آن با نهاد وقف در حقوق ایران»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 13.
پولادی، کامل، (1376)، «جامعه مدنی در شرق، مروری بر کتاب استبداد شرقی»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 115 و 116.
جم، پدرام، (1387)، بررسی تطبیقی حقوق مدنی شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم در قرن ششم و هفتم میلادی، رساله دکتری فرهنگ و زبان­های باستان، دانشگاه تهران.
اصفهانی، ابوعبدالله حمزه بن حسن، (1346)، تاریخ پیامبران و شاهان (سنی ملوک الارض و الانبیاء)، ترجمه دکتر جعفر شعار، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
زرین‌کوب، روزبه؛ پاشازانوس، حمیدرضا، (1390)، «نظام سیاسی ساسانی و نظریه پاتریمونیال بوروکراتیک ماکس وبر»، پژوهش‌های تاریخی، سال سوم، شماره 3.
سن، کریستین، (1385)، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران: صدای معاصر.
شاپور شهبازی، علیرضا، (1375)، «ارتش در ایران باستان»، مجله باستان‌شناسی و تاریخ، سال دهم، شماره 2.
شیپمان، کلاوس، (1384)، مبانی تاریخ پارتیان، هوشنگ صادقی، چاپ اول، تهران: نشر فروزان.
طبری، ابوجعفر محمدبن جریر، (1362)، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، تهران: انتشارات اساطیر.
عالم، عبدالرحمان؛ پورپاشا کاسین علی، (1396)، «مفهوم دولت در اندیشه سیاسی ایران دوران قدیم»، فصلنامه سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 47، شماره 1.
فضیلت، فریدون، (1384)، دینکرد سوم، دفتر دوم، فریدون فضیلت، تهران: انتشارات مهرآیین.
مینوی، مجتبی، (1311)، نامه‌ تنسر به گشنسب، ترجمه از عربی به فارسی به قلم ابن اسفندیار، به نقل از نسخه‌ خطی و مقابله با چاپ دارمستتر به‌ضمیمه‌ دیباچه و حواشی و توضیحات، تهران: انتشارات خوارزمی.
 مسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین، (1382)، مروج الذهب، ترجمه القاسم پاینده، جلد اول، تهران: انتشارات مرکز.
وبر، ماکس، (1393)، اقتصاد و جامعه، ترجمه دکتر عباس منوچهری، مهرداد ترابی­نژاد، مصطفی عمادزاده، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.
هدایت، صادق، (1342)، کارنامه اردشیر بابکان، تهران: انتشارات امیرکبیر.
ویتفوگل، کارل، (1391)، استبداد شرقی بررسی تطبیقی قدرت تام، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث.

ب) انگلیسی

Ando, Clifford, (2015), “La Forme Canonique De L’epire Antique: Le Cas De L’empire Romain”, Jus Politicum, No 14.
Blake, Stephen P, (1979), “The Patrimonial-Bureaucratic Empire of the Mughals”, The Journal of Asian Studies, Volume 39, Issue 1.
Bodinو Jean, (1981) , Sechs Bücher über den Staat [1576], Beck, München.
 
Choksy, Jamsheed, (1998),Sacral Kingship in Sasanian Iran”, Bulletin of the Asia Institute, New Series, Vol. 2.
Daryaee, Touraj, (2005), “Ethnic and Territorial Boundaries in Late Antique and Early Medieval Persia (Third to Tenth Century)”, Borders, Barriers, and Ethnogenesis, Brepols Publishers.
Eisenstadt, Shmuel Noah, (1963), The Political Systems of Empires, ollier Macmillan Ltd 1969, Richmond, TX, U.S.A.
Genoli, Ghrardo, (1989), The Idea of Iran: an essay on its origin, Instituto Italiano Per il Medio ed Estremo Oriente, Rome.
Jany, János, (2004), “The idea of a trust in Zoroastrian law”, The Journal of Legal History, Vol. 25, No. 3.
Kantorowicz, Ernst, (1981), The Two King's Bodies; A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Lear, Floyd Seyward, (1951), “The Public Law of the Visigothic Code”, Speculum, Vol. 26, No. 1.
Lee, Daniel, (2008), “Private Law Models for Public Law Concepts: The Roman Law Theory of Dominium in the Monarchomach Doctrine of Popular Sovereignty”, The Review of Politics, Vol 70, No. 3.
Macuch, Maria, (2009), “Die sasanidische fromme Stiftung und der islamische waqf: Eine Gegenüberstellung.“ In: Islamische Stiftungen zwischen juristischer Norm und sozialer Praxis. Ed. by A. Meier/J. Pahlitzsch/L. Reinfandt. Berlin.
Macuch, Maria, (2009), “Charitable Foundations in the Sasanian Period”, In: Encyclopædia Iranica. Vol. V, Fasc. 4. Costa Mesa, California 1991.
Macuch, Maria, (1988), “Barda and Bardadārīh. ii. In the Sasanian Period” In: Encyclopædia Iranica, Vol. III, Fasc. 7. London.
Macuch, Maria, (1991), “Charitable Foundations. I. In the Sasanian Period.” In: Encyclopaedia Iranica V, Costa Mesa, California.
Marx, Karl, (1853), “The British Rule in India”, In Marx & Engels Collected Works, Valume 12, Lawrence & Wishart, Electric book, 2010.
Peegulevskaya, N.V, (1956), Economic relations in Iran during the IV -VI centuries A.D, Translated: W Ivanow, Shahnamah press, Bombay.
Richardson, J. S, (1991), “Imperium Romanum: Empire and the Language of Power”, The Journal of Roman Studies, Vol. 81.
Stolleis, Michael, (2014), Öffentliches Recht in Deutschland (Eine Einführung in seine Geschichte: 16-21 Jahrhundert), C. H. Beck, Berlin.
Thomas von Aquin, (1971), Über die Herrschaft der Fürsten [ca. 1273], Stuttgart.
Van Caenegem, R. C, (1995), An Historical Introduction to Western Constitutional Law, Cambridge University Press.
Widengreg Geo, (1969), Der Feudalismus im alten Iran, Westdeutscher Verlag, Köln.