اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر شجاع احمدوند

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

shojaahmadvandgmail.com
021-44737561

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین سلیمی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

salimiatu.ac.ir

دکتر کیومرث اشتریان

علوم سیاسی دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

ashtrianut.ac.ir

دکتر محمد علی شیرخانی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

shirkhaniut.ac.ir

دکتر داود فیرحی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

feirahiut.ac.ir

دکتر الهه کولایی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

ekolaeeut.ac.ir

دکتر اصغر کیوان حسینی

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

a.keivan.irgmail.com

دکتر احمد گل محمدی

علوم سیاسی دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ahmad.golmohammadigmail.com

دکتر علی مرشدی زاد

علوم سیاسی دانشیار ﻋﻠﻮم سیاسی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎهد، تهران، ایران

alimorshedizadyahoo.com

دکتر علی اصغر مصلح

فلسفه و حکمت اسلامی استاد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aamoslehyahoo.com

دکتر حمیدرضا ملک محمدی

علوم سیاسی استادعلوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

malekut.ac.ir

دکتر مجتبی مقصودی

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

maghsoodi42yahoo.com

دکتر عباس منوچهری

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

manoocheriyahoo.com

دکتر منصور میراحمدی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m_mirahmadisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

یو دال سئونگ

روابط بین الملل استاد دانشگاه هانکوک، سئول، کره جنوبی

dsyuhufs.ac.kr

مدیر داخلی

سمانه موحدی

روابط بین الملل مدیر داخلی فصلنامه دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

tssqatu.ac.ir

ویراستار

فروغ شهسوار

ویراستار فنی فصلنامه فصلنامه علمی دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی

forogh.shahsavar70gmail.com

ویراستار انگلیسی

مرتضی جوادی

روابط بین الملل ویراستار انگلیسی فصلنامه فصلنامه علمی دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی

m_javadi96atu.ac.ir

صفحه آرا

مریم زندی

صفحه آرا، فصلنامه فصلنامه علمی دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی

maryamzandi200gmail.com