اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر شجاع احمدوند

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

shojaahmadvandgmail.com
021-44737561
0000-0002-1825-0097

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین سلیمی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

salimiatu.ac.ir
0000-0002-9330-4606

دکتر کیومرث اشتریان

علوم سیاسی دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

ashtrianut.ac.ir
0000-0003-2739-1104

دکتر محمد علی شیرخانی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

shirkhaniut.ac.ir
0000-0003-2771-1702

دکتر الهه کولایی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

ekolaeeut.ac.ir
0000-0001-9655-0995

دکتر عبدالرحمن عالم

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

aalemut.ac.ir
0000-0002-6384-1056

دکتر اصغر کیوان حسینی

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

a.keivan.irgmail.com
0000-0001-7926-055

دکتر احمد گل محمدی

علوم سیاسی دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ahmad.golmohammadigmail.com
0000-0003-1967-8041

دکتر علی مرشدی زاد

علوم سیاسی دانشیار ﻋﻠﻮم سیاسی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎهد، تهران، ایران

alimorshedizadyahoo.com
0000-0002-1915-235X

دکتر علی اصغر مصلح

فلسفه و حکمت اسلامی استاد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aamoslehyahoo.com
14818929900

دکتر حمیدرضا ملک محمدی

علوم سیاسی استادعلوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

malekut.ac.ir
0000-0002-9364-5291

دکتر بهرام اخوان کاظمی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

mhsadeghyahoo.com
0000-0003-3869-0257

دکتر علی کریمی مله

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندان، بابلسر، ایران

akm10umz.ac.ir
0000-0002-1406-5345

دکتر مجتبی مقصودی

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

maghsoodi42yahoo.com
0000-0001-6753-9738

دکتر احمد نقیب زاده

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

snaghibut.ac.ir
0000-0002-4400-6063

دکتر عباس منوچهری باغبادرانی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

manoocheriyahoo.com
0000-0002-0324-3687

دکتر منصور میراحمدی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m_mirahmadisbu.ac.ir
0000-0003-2557-3713

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر یو دال سئونگ

علوم سیاسی استاد دانشگاه هانکوک، سئول، کره جنوبی

dsyuhufs.ac.kr
0000-0001-8772-3006

دکتر لی فوچوان

مطالعات ایران استاد مطالعات خاورمیانه و مدیر مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه شرق چین، شاآنچی، چین

dawa201616.com
0000-0002-2635-3942

مدیر داخلی

سمانه موحدی

روابط بین الملل مدیر داخلی فصلنامه دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

tssqatu.ac.ir
0000-0002-4551-5273

ویراستار

فروغ شهسوار

ویراستار فنی فصلنامه فصلنامه علمی دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی

forogh.shahsavar70gmail.com

ویراستار انگلیسی

مرتضی جوادی

روابط بین الملل ویراستار انگلیسی فصلنامه فصلنامه علمی دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی

m_javadi96atu.ac.ir

صفحه آرا

مریم زندی

صفحه آرا، فصلنامه فصلنامه علمی دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی

maryamzandi200gmail.com
0000-0002-9627-0771