نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله دو مدعای مطرح شده در مورد آینده دولت در فرایند جهانی­شدن که در آثار احمد گل­محمدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدعای اول در مورد تحقق جهانی­شدن و تداوم آن به عنوان فرایندی است که ماهیت پدیده­های اجتماعی را دگرگون خواهد کرد. مدعای دوم در مورد آینده دولت است. به خصوص دولت به معنای وبری آن. پرسش اصلی در این مقاله این است که از منظر نگرش­های گوناگون در مورد جهانی­شدن آیا دولت به معنای وبری تداوم خواهد یافت؟ فرضیه­ای که به دنبال بررسی صحت آن هستیم این است که با تداوم فرایند جهانی­شدن دولت به حایت خود ادامه خواهد داد اما با تحول جدی در کارکرد و نحوۀ نقش­آفرینی در عرصۀ جهانی مواجه خواهد شد. در این زمینه مروری بر نظریه­ها و اندیشه­های برخی از صاحب­نظران اصلی جهانی­شدن انجام شده و نشان داده شده است که از دید اکثر این نظریات، فرایند جهانی­شدن ادامه یافته و به فشردگی بیشتر و عمیق­تر فضا و زمان منجر خواهد شد. در عین حال دولت نیز به حیات و تأثیرگذاری خود ادامه خواهد داد اما ماهیت و کارکرد دولت عمیقا متحول خواهد شد و به تدریج از معنای وبری خود فاصله خواهد گرفت. برای نشان دادن صحت این مدعا هم به بررسی نظریات نظریه­پردازان اصلی جهانی­شدن پرداخته و هم با بررسی برخی از واقعیت و آمار موجود در فضای جهانی به خصوص پس از وقوع همه­گیری کرونا و جنگ اوکراین نشان خواهیم داد که در عرصۀ واقعیت چه اتفاقی برای این فرایند جهانی­شدن و آیندۀ دولت­ها افتاده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Future of State in the Globalization Theories

نویسنده [English]

 • Hossien Salimi

Professor, Department of International Relations, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the article two claims about the future of state have been posed. These claims have been emphasized and considered in the late prof. Golmohammadi`s writings. The first is about the future of globalization process. And the second is in about the future of state in the context of globalization, based on the Weberian definition of state. My main question in this article is what is the future of state? from contending theories of globalization`s point of views. Will Weberian state be continued or not? The main hypothesis is alongside the continuation of globalization process States will survive but the function of State will change. If we understand globalization as a deep compression of time and space, most important theoreticians believe that in spite of some backwards after Corona pandemic as well as Ukraine War, this process will be continued. Simultaneously, states will exist but their essence and function shall be changed and abandon from the Weberian meaning. At the end I will try to test the claims by come experimental data.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Future of Globalization
 • The Future of Government
 • The World After Corona
 • The Impact of the Ukraine War
 1. الف) فارسی

  حسین زحمتکش، حسین صوراناری، احمد ستارزاده. (1394). خوانشى انتقادى از ابعاد سیاسى شده نظریه جامعه و جهانى شدن. پژوهش های روابط بین الملل, 20(1), 255-284.

  گل محمدی, ا. (1381). نگاهی به مفهوم و نظریه های جهانی شدن. مطالعات ملی, 11(3), 85-116.

  گل محمدی, ا. (1394). مفهوم بندی وبری دولت. دولت پژوهی, 9(1), 57-80.

  لی سنس, آ. (1401). نظریۀ انتقادی رابرت کاکس؛ فراری یا پیشوای خلوت نشین. ترجمه ح. س. محمودی, تهران: ابرار معاصر.

  نای, ج. (1389). قدرت نرم: ابزارهای موفقیت در سیاست بین الملل. ترجمه م. ذ. روحانی, تهران: دانشگاه امام صادق.

  هابرماس, ی. (1381). بحران مشروعیت؛ تئوری دولت سرمایه داری مدرن.  ترجمه ج. معینی, تهران: گام نو.

  هابرماس, ی. (1392). جهانی شدن و آینده دمکراسی؛ منظومه های پساملی.  ترجمه ک. پولادی. تهران: نشر مرکز.

  والرشتاین, ا. (1377). سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی(ژئو پلیتیک و ژئوکالچر. ترجمه پ. ایزدی, تهران: نشر نی.

   

  ب) انگلیسی

  Anttiroiko, A.-V. (1995, July 16). Networks in Manuel Castells' theory of the network society. Retrieved from MPRA: Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/65617/

  CPB. (2022, 11 21). World Trade Statistics. Retrieved from CPB: https://knoema.com/CPB2015/cpb-world-trade-monitor

  1. Held, A. Mcgrew, J. Praron. (1999). Global Transformations. Camridge: Polity Press.

  Giddens, A. (1991). The Consrquences of Modernity. Camridge: Polity Press.

  Giddens, A. (2002). Runaway World. London: Profile Books.

  Giddens, A. (2002). Runaway World. London: Profile Book.

  Giddens, A. (2017). Future Interview. St Anthony`s International Review, 13(1), 14-24.

  IMF. (2022, 11 21). How will the War in Ukraine Impact International Flows. Retrieved from UNCTAD: https://tft-reg.unctad.org/en/

  Keohane, R. (1984). After Hegemony; Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton: Princeton University.

  Krasner, S. (1976). State Power and the Sructure of International Trade. World Politics, 28(3), 317-347.

  Krasner, S. (1999). Globalization and State. In D. J. D. A. Smith, States and Sovereignty in the Global Economy. New York: Routledge.

  Lechner, Frank. (2013). Globalization; Making of World Society, Oxford, Wiley-Backwell

  Quraishi, S. Y. (2022, Aug.). Global State of Democracy; Report 202. Retrieved from IDEA: https://www.idea.int/gsod/global-report

  1. Keohane, J. Nye. (2000). Globalizatoin: What is new? What is not? (and so what?). Foreign Policy.

  Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage.

  Rosecrance, R. (1992). The New Concert of Europe. Foreign Affairs.

  Rosecrance, R. (1996, Augest). The Rise os Virtual State. Foreign Affairs, 75, 40-60.

  Rosecrance, R. (1999). The Rise of Virtual State; Wealth and Power in Comong Century. New York: Basic Books.

  Wallerstein, I. (2004). World Systems Analysis. Durham and London: Duke University Press