نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

این مقاله در پاسخ به این پرسش اصلی به نگارش درآمده است که الزامات و بایسته­های حکمرانی دولت­ها در«عصر پساها» کدام­اند؟ بر کسی پوشیده نیست که امروزه دو تحول عمده یکی در معرفت­شناسی و دیگری تغییر بنیادین سیمای ایدئولوژیک جهان، امر سیاسی را دستخوش دگرگونی جدی کرده است. این دو دگرگونی، نهاد دولت و مسئله حکمرانی آن در توسعه را به مهمترین اولویت سیاست­ورزی و نظریه­‌پردازی تبدیل کرده است. با این توضیح و در پاسخ به پرسش مطروحه نوشتار در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست پس از ایضاح منطق گذار به عصر پساها و دلایل اهمیت یافتن مقوله حکمرانی، با بهره­گیری از رهیافت هنجاری انتقادی که وظیفه دولت­ها را «تمهیدخیرهای بنیادین» میداند، مهمترین الزامات حکمرانی توسعه را با تأکید بر شرایط اخلاقی / بومی ایران به عنوان یکی از کشورهای در مسیر توسعه  مطرح کرده است. برآیند پژوهش نشان میدهد مسائلی چون بازاندیشی در فلسفه توسعه، توجه به ایده توسعه جایگزین، ارتقای کیفی دولت توسعه­گرا و غایت­شناسی حکمرانی توسعه با الزامات بومی از جمله مهمترین مواردی هستند  که باید به دستور کار دولت­های طالب پیشرفت و من جمله دولت در ایران تبدیل شود. مقاله حاضر به دلیل طرح افق پیشِروی حکمرانی دولت­ها از چارچوب نظری هنجاری انتقادی استفاده کرده و روش آن توصیفی تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prerequisites and Conditions of Governance in the “Post” Era with an Emphasis on Iran

نویسنده [English]

 • Mohammad Taghi Ghezelsofla

Associate Professor, Department of Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

The present descriptive-analytical research has been conducted in an attempt to find the requirements of governance in the "post-…” era. Today, major developments in epistemology and fundamental changes of ideology have seriously changed the political affairs. These two transformations have made the institution of the state and its governance in the development era the most important priorities of policymaking and theorizing. In response to the question raised, this article is organized in two sections: in the first section, after explaining the logic of transition to the “post-…” era and the reasons for finding the importance of governance, the most important requirements of governance in the age of development have been proposed by emphasizing the moral/native conditions of Iran as one of the countries on the path of development. For this purpose, a critical normative theoretical approach has been used considering the governments responsible for preparing "fundamental goods”. The results of this research show that issues such as rethinking the philosophy of development, paying attention to the idea of alternative development, improving the quality of the development-oriented government, and the teleology of governance in the age of development with local requirements are some of the most important issues that should be on the agenda of governments seeking development, including the government of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Philosophy
 • Development Governance
 • Government
 • World politics
 • Iran
 • الف) فارسی

  • آبراهامیان، یرواند (۱۳۹۶)، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران:نشر نی.
  • اسولیوان،نوئل(۱۳۸۹)، نظریه سیاسی درگذار، ترجمه حسن آب نیکی،تهران:نشرکویر.
  • ایلزورث،گری (۱۳۹۴)، پسامدرنیسم، تر‌‌جمه گلنارنریمانی، تهران:نشر ققنوس.
  • بدیع، برتران(۱۳۷۹)،توسعه‌سیاسی، ترجمه‌احمد نقیب زاده، تهران:نشرققنوس.
  • بشیریه، حسین(1382)، عقل در سیاست، تهران:نشر نگاه معاصر.
  • بشیریه،­ حسین(1387)، گذار به دموکراسی، تهران:نشر نگاه معاصر.
  • بلومنبرگ، هانس(۱۴۰۱)، تاخیز بنیادین روشنگری، ترجمه و تدوین زانیار ابراهیمی، تهران: روزگار نو.
  • تورن، آلن(۱۴۰۱)، دموکراسی چیست ؟، ترجمه سلمان صادقی زاده،تهران: ثالث.

  - تورن، آلن (۱۴۰۱)، پارادایم جدید، ترجمه سلمان صادقی‌زاده، تهران: علمی و فرهنگی.

  10) سرزعیم، علی(۱۳۹۳)، مروری بر دولت و توسعه اقتصادی، در:www.ketabnews.com/fa/news/15485.11) سن، آماریتا(۱۳۹۶)، اندیشه عدالت، ترجمه احمد عزیزی، تهران: نشرنی.

  12 ) سویفت، آدام (۱۳۸۵)، ۱۳۸۵فلسفه سیاسی، ترجمه پوریا موحد، تهران: نشر ققنوس.

  13) عجم‌اوغلو،دارون،نورث،آلفرد و دیگران (۱۴۰۱)، در تکاپوی حکمرانی خوب، ترجمه مهدی مقدری. تهران: نشر نگاه معاصر.

  14) فلن سیمون،آی(۱۳۹۶)،نظریه های جنبش های اجتماعی، ترجمه سعید خاوری نژاد، تهران: نشرفلات.

  15) فنبنی،جاناتان(۱۳۹۹)،آیا چین بر قرن ۲۱ سیطره خواهد یافت؟، ترجمه شهریارخواجیان، تهران: نشرققنوس.

  16) قاضی مرادی، حسن(۱۳۹۸)، گذارها به دموکراسی‌، تهران: نشر اختران.

  17) قالیباف، محمدباقر(۱۴۰۱)، ثبات لازم در قانون گذار نداریم. در:www.fa.shafaqna.com/news/1377147

  18) قزلسفلی، محمد تقی(۱۳۹۹)، سیاست کرونا، تهران: امیدصبا.

  19) قزلسفلی، محمد تقی (1400)، فلسفه فلسفه سیاسی، تهران: امیدصبا.

  20) کراکر،آلن، دیوید و گولت، دنیس و دیگران (۱۳۹۵)، تصور عصر پسا توسعه، ترجمه محمد ملا عباسی، تهران، نشرترجمان.

  21) گریفین، کیث، مک کلنی، تری (۱۳۷۵)، تحقق استراتژی توسعه انسانی، ترجمه علیرضا خواجه پور، تهران: موسسه عالی ­پژوهش تأمین اجتماعی.

  22) گریفین، مارتین (۱۳۸۸)، دانشنامه روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشرنی.

  23)گل­محمدی، احمد (۱۳۸۱)، جهانی شدن فرهنگ، هویت، تهران: نشرنی.

  24) گل­محمدی، احمد (۱۳۹۶)، چیستی، تحول و چشم انداز دولت، تهران: نشرنی.

  25) معینی علمداری، جهانگیر (۱۳۸۵)، روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست، تهران: انتشارات دانشگاه

  تهران.

  26) ندروین پیترز، جان(۱۳۹۵)، نظریه توسعه، ترجمه انورمحمدی، تهران: نشرگل آذین.

  27) نرافی، یوسف (۱۳۹۴)، جامعه شناسی و توسعه، تهران:  نشرفروزان.

  28) نوری نائینی، محمدسعید (1392)، در باب توسعه؛ مقدمه مترجم، در آمارتیا سن، توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمد سعید نوری نائینی، تهران: نشر نی.

  29) های، کالین (۱۳۸۵)، درآمدی انتقادی برتحلیل سیاسی، ترجمه احمد گل­محمدی، تهران:نشر نی.

  30) هلد، دیوید و مکگرو، آنتون (1388)، نظریه­های جهانی­شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، تهران: نشر چشمه.

  31) هیوود، اندرو (۱۳۸۹)، سیاست، ترجمه عبدالرحمان عالم، تهران: نشرنی.

   

  ب) انگلیسی

  - Edgar, Andrew (2005), The Philosophy of Habermas, USA: McGill Queen's university press.

  - Ekins, D.I, (1995), Beyond Sovereignty, Toronto: University of Toronto press.

  - Goodin, Robert and Kingemann, Diefer (1998), Handbook of Political science, London: Oxford University Press.

  - Gold, Thomas (1999), State and Society in the Taiwan Miracle, New York: Sharp.

  - Gray, john (1995), Isaiah Berlin, Princeton: Princeton Press.

  - Hasan, Rumy (2017), Religion and Department in the Global South, London: Palgrave Macmillan.

  - Heywood, Andrew (2008). Global Politics, London: Palgrave.

  - Inglhart,­Ronald (1997)­Modernization and Postmodernization:  Princeton: university press.

  - Magun, Artemy (2020), The Future of State: Philosophy and Politics, London: Rawmaz littlefidd publishers.

  - Ohmae, kenichi (2008), The End of Nation State, London:  Blackwall.

  - Osborn and Gaebler (1992), Reinventing Government, New York: Addison Wesley Press.

  - Patricia Rakel, Eva (2008), Power, Islam and Political Elite in Iran, London: Brill Academic publishers.

  - Touraine, Alain (2007), A new Paradigm, London: Polity press.