نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مفهوم قدرت همواره در کانون مطالعات مربوط به مباحث سیاست جهان جای داشته است. این در حالی می‌باشد که این  مفهوم در برهه‌های زمانی مختلف از جنبه‌های متفاوتی تغییر یافته و مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طوری‌که طی سه دهه‌ی اخیر، شاهد تحولات گسترده‌ای در قدرت از نظر ماهیت، آرایش، روابط و ساختار بوده‌ایم. هدف عمده این نوشتار، واکاوی و تشریح دگرگونی‌های صورت گرفته در ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی می‌باشد. این ساختار قدرت نیز تغییرات خود را غالبا در دو حوزه غیردولتی یا خصوصی شدن اقتدار سیاسی و برآمدن پدیده مزیت رقابتی یا رقابت‌پذیری متجلی و نمایان می‌سازد. این تحولات در ساختار قدرت بالطبع منجر به تحولاتی در دولت‌ها نیز خواهد شد، به‌طوری‌که همگام با این دگرگونی ها، دولت‌ها نیز در پی تغییر نقش و اتخاذ سیاست‌های نوینی در این راستا می‌باشند. لذا، «دولت رقابت» یا «دولت ناظر» می‌تواند دولتی  باشد که با الزامات ساختار فعلی قدرت، قرابت و هم‌خوانی بیشتری دارد. بدین‌جهت این مقاله درصدد است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی تاثیری بر شکل‌گیری دولت رقابتی داشته است؟ فرضیه مطرح شده آن می‌باشد که تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی از طریق ملزم ساختن دولت‌ها به تمرکززدایی  موجبات شکل‌گیری دولت رقابتی  را فراهم آورده است. در این راستا بهره‌گیری از نظریات متفکری چون فیلیپ سرنی یاری‌رسان ما در این امر خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Transformation of the Power Structure in a Global Political Economy System on the Formation of the Competitive State

نویسندگان [English]

  • Hadi Ajili 1
  • Nejla Bankian 2

1 Assistant Professor, Department of International Relations, Allameh Tabataba’i University

2 LLM of International Relations, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

The aim of this paper is to describe the developments which have taken place in the power structure and following that we investigate the impact of such developments on the formation of the competition state. Indeed, in a new power structure, states are no longer considered as the main actors and the only source of political authority, but we have witnessed the emergence of non-state actors which have the significant effects on political outcomes and decisions. Thus, the power structure has been shifting away from the state-oriented approach to power privatization. Moreover, the emergence of the concept of competitiveness is another aspect of the transformation of the power structure. In fact, the competitiveness has been considered as a fundamental target for all states. Hence, the distribution or privatization of power and highlighting the competitiveness in a world politics can affect privatization, marketization and competitiveness of states. Therefore, we have witnessed the formation of a novel state which is known as the competition state. Actually, the competition state is a kind of state which pursues the policies such as privatization, deregulation, encouraging of the innovation and setting up of the companies for Maximization of profits. At the end of the day, we can contend that as a result of pluralization of power in a global system, states are also required to be pluralist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The global political economy system
  • competitiveness
  • Competitive state
  • the power structure distribution of power
پورتر، مایکل. (1391). مزیت رقابتی ملت‌ها (مدل الماس)، ترجمه محمد مهدی مزده و فائزه محمدی پور، تهران: جهاد دانشگاهی.
زاهدی مازندرانی، محمد جواد. (1380). «ظهور و افول دولت رفاه»، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره 3، سال دوم.
سالواتوره، دومینیک. (1391). اقتصاد بین‌الملل (1)، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهران: نی.
سلیمی، حسین. (1386). نظریه‌های گوناگون درباره جهانی شدن، تهران: سمت.
سالارزهی، حبیب الله؛ ابراهیم پور، حبیب. (1391). «بررسی سیر تحول در پارادایم‌های مدیریت دولتی: از پارادایم مدیریت دولت سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب.، مدیریت دولتی، شماره 9.
کمربیگی، خلیل. (1388). «دولت رفاه: گذشته، امروز و آینده»، سیاسی – اقتصادی، شماره 266-265.
مومنی‌راد، احمد؛ پتفت، آرین. (1394). «سیر تحول نحوه‌ مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی»، پژوهش حقوق عمومی، شماره 47.
Cerny, Philip& Menz, Georg& Seoderberg, Susanne. (2005). Internalizing Globalization, UK: Palgrave Macmillan.
Cerny, Philip. (2010). Rethinking World Politics, Oxford: Oxford University Press.
Cerny, Philip. (2007). Multi-Nodal Politics: Toward a Political Process Theory of Globalization, New Jersey: Rutgers University.
Cheema, Shabbir& Rondinelli, Dennis. (2007). Decentralizing Governance, Washington, D. C: Brooking Institution press.
Coolidge, Kelsey, Seyle, Conor& Weiss, Thomas. (2013). “The rise of Non - State Actors in Global Governance”, One Earth Future Foundation, No. 1.
European Environment Agency. (2011). “Global Governance – The rise of Non -State Actors”, EEA, No. 4.
Genschel, Philip& Zangl Bernhard. (2008). “Transformation of The State: From Monopolist to Manager of Political Authority”, Tran state Research Center, No. 4.
Haugaard, Mark& Kevin, Ryan. (2012). Political Power: The State of the Art, Germany: Verlag Barbara Budrich.
Jonsson, Christer& Tallberg, Jonas. (2010). Transnational Actors in Global Governance, UK: Palgrave Macmillan.
Keohane, Robert. (1984). After Hegemony, Princeton: Princeton university press.
Keohane, Robert. (1987). “Power and Interdependence Revisited”, MIT press, No. 4.
Keohane, Robert& Nye, Joseph. (1998). “Power and Interdependence in The Information age”, Foreign affairs.
Ketels, Christian. (2006). “Michael Porter’s Competitiveness Framework – Recent Learning and New Research Priorities”, Journal of Industry Competition and Trade, No. 6.
KOF. (2014). “Index of Globalization”, KOF Swiss Economic Institute, Available At: www. Globalization. Kof. ethz. Ch.
May, Christopher. (1998). “States in the International Political Economy – Retreat or Transition?”, Taylor & Francis, Vol: 5.
Porter, Michael. (1998). “The Adam smith address: Location, clusters and the New microeconomics of competition”, Business Economics, No. 7.
Rosenau, James. (2006). The Study of World Politics, London: Routledge.
Stubbs, Richard& Underhill, Geoffrey. (2005). Political Economy and The Changing Global Order, New York: Macmillan.
Sung cho, Dong& Chang Moon, Hwy. (2002). From Adam smith to Michael porter, Singapore: world Scientific.
Snowdon, Brian& Stonehouse, George. (2007). “Competitiveness in a globalized world: Michael porter on the microeconomic foundations of competitiveness of nations, region and firms”, Journal of International Business Studies, Vol: 37.
Schwab, Klaus. (2013). The Global Competitiveness Report 2013-2014, Geneva: World Economic Forum.
Strange, Susan& Stopford, John& Henley. (2000). Rival States, Rival Firms, Cambridge: Cambridge University Press.
Schwab, Klaus. (2014). The Global Competitiveness Report 2013-2014, Geneva: World Economic Forum.
World Bank. (2014). Available At: www.worldbank.org.