نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در فضای فکریِ چند سال اخیر ایران، بعضی از متفکرین فقه و اندیشه­ سیاسی در آراء خود از سویی معتقد بودند موقعیت ایران در جهان اسلام شبیه موقعیت بریتانیا در اروپا و جهان مسیحیت است و از سوی دیگر بر این نظر بوده­اند که موقعیت و پروژه­ سیاسی جان لاک در انگلستان نیز شبیه موقعیت و پروژه­ سیاسی علامه محمدحسین نائینی در ایران معاصر است. دغدغه­ اصلی این مقاله ارزیابی این ادعاست. این مقاله برای ارزیابی این ادعا از سویی مفهوم قانون را برگزیده است و از سوی دیگر تلاش کرده است این مفهوم را در متن دو رساله­ مهم این دو متفکر بررسی کند؛ یعنی رساله­ دوم جان لاک درباره­ی حکومت و رساله­ محمدحسین نائینی تحت عنوان «تنبیه‌­الامه و تنزیه‌الملّه». این مقاله که در ادامه­ یک پژوهش گسترده­تر است که در قالب یک رویکرد تفسیری تلاش کرده­ است تا محورهایی را برای این مقایسه برگزیند و تحلیلش را بر آن اساس پیش ببرد. در ارزیابی نهایی، این مقاله معتقد است که علی­رغم بعضی از شباهت­ها، تفاوت­های اساسی­ای در کار جان لاک و نائینی وجود دارد که نباید آنها را نادیده­ گرفت هر چند به نظر می‌­آید مدعیان شباهت لاک و نائینی نسبت به این تفاوت­ها بی­توجه بوده­اند. غفلت از این تفاوت­ها پیچش­‌های بیشتری را در نظام آگاهی ما ایجاد می­کند و بر مشکلات ما می­افزاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Governmental Law in Two Treatises (A Comparative Look at the Relation of Government, Law and Contract in Tanbih o lommah va Tanzih o lmellah of Mohammad Hossein Naeini and John Locke’s Second Treatise on Government)

نویسنده [English]

  • Behnam Medi

PhD, Department of Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent Iranian intellectual space, some thinkers of political thought and jurisprudence (in particular the late Dr. Davood Feirahi) have believed that Iran’s situation in Islamic world is similar to and comparable with England in Europe and Christian world. That's because Iran is a Muslim country yet at the same time a Shi'ite one and England in Europe is a Christian yet at the time an Anglican one. On the other hand, they have believed that the situation and the political project of John Locke in England is similar to and comparable with the situation and the political project of Allameh Mohammad Hossein Naeini in contemporary Iran. That's also because both of them tried to defend freedom and democracy on the basis of a religious ground, that means the holy text. And both of them had religious opponents (Sheiq Fazlollah Nuri and Robert Filmer). Therefore, the quarrel for democracy and freedom at the time of John Locke and Allameh Mohammad Hossein Naeini was a religious one. That means it was religion against religion, both authoritarianism and democracy was based on different accounts and interpretation of the hole text. Hence, in Iran Feirahi believed that secularism isn't our real problem but the problem is religious accounts of authoritarianism and democracy. He believed that the path of democracy passes through a democratic account of religion. Here, what he called as modern theology can make sense.
The main concern of the present article is to evaluate this claim. Is Shi'ite Islam is comparable with Christianity and Anglicanism in particular? What are the differences? At least we know the Constitutionalism movement in Iran came to a different conclusion than the Constitutionalism movement. In Iran, only after two decades after the Constitutionalism revolution an authoritarianist government came to power and it can be said that Rezakhan destroyed democracy. The main subject of my essay is Law but not any kind of Law (Natural Law, Religious Law, etc.). It is only governmental law or human Law. What is created by man and in particular by a government. In order to evaluate the aforementioned claim and what people like Feirahi said I chose the concept of law and on the other hand I tried to study the concept in the context of the two important treatises of these two thinkers; the second treatise of John Locke on Government and Mohammad Hossein Naeini’s Tanbih o lommah va Tanzih o lmellah. It should be added that Law is very important for these two. Locke defines political power on the basis of Law. For Locke, that's Law which draws a distinction between a state of war and a political state. For Naeini, Law is an alternative for ismah (innocence) of imam at the time of qeibah (absence of imam).
It should be noticed that Law in Iran was a goal that so many people had tried the achieve. One the main aims of the Constitutionalism revolution was to create Law and to limit and control the behavior of the governors on the basis of Law. So, the essay studied different aspects of the question of law in the project of those two thinkers (Naeini and Locke) and what the said in their most important treatises (Tanbih o lommah va Tanzih o lmellah of Mohammad Hossein Naeini and John Locke’s Second Treatise on Government). This study is a part of a wider research, which tried to find the basis of such comparison. My methodological approach in present essay is an interpretive-comparative one. That means that I tried to interpret both texts from the viewpoint of Law and after that and the same time I tried to compare the two texts.   
The present essay is divided in different parts. First, I studied the foundation of Law in the two treatises (a metaphorical one and a normative one). Then I wrote about the limitations of Law for Locke and Naeini. For Locke and Naeine there two different kinds of limitations. Locke limits Law by Natural Law or Natural Rights and the contents of the very basic contract between people and the governors. On the other side. Naeini limits Law by Shari'ah and the contents of the very basic contract between people and the governors. Then I talked about the Legislative Power (Parliament of Majlis). Here I studied the position of the the Legislative Power and its conditions. And in the end, I wrote about the goal or aim law, what Law tries to achieve. Here I pointed to the relations between public good and its relation with consent. 
In the final analysis, the present research shows that in spite of some similarities, there are fundamental differences between John Locke and Naeini, which cannot and should not be overlooked. I believed that the proponents of the claim are ignorant of the differences. Such ignorance twists our system of thinking more and creates more problems.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law
  • Contract
  • Government
  • Consent
  • Locke
  • Na'ini 
الف) فارسی
اسلامی، رضا ( 1386)، نظریه حق­الطاعه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
رضوانی، هما (1362)، لوایح آقا شیخ فضل الله نوری، تهران، نشر تاریخ ایران
طباطبایی، سید جواد (1385)، مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی، تبریز، انتشارات ستوده.
فیرحی،داود(1392) فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی
فیرحی، داود(1394)، آستانه­ی تجدد، تهران، نشر نی
فیرحی، داود(1399) مفهوم قانون در ایران معاصر، تهران، نشر نی
کاتوزیان، ناصر(1398) قواعد عمومی قراردادها جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش
مدی، بهنام(1400) از«حکومت بر خود»تا«حق بر انقلاب» (مبانی و شرایطِ انحلال دولت در الاهیات سیاسیِ جان لاک)، تهران، فصلنامه­ی دولت­پژوهی
مدی، بهنام(1397)، تحولات حقوق کیفری مدرن در نسبت با تکنولوژیهای قدرت و مقارنه­ی آن با حقوق کیفری ایران (رساله­ی دکتری)، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی.
نائینی، محمدحسین(1388)، تنبیه­الامه و تنزیه­المله(تصحیح و تحقیق سیدجواد ورعی)، قم، بوستان کتاب
 
ب) انگلیسی
A.Garner, Bryan(2009) Black’s Law Dictionary, United States of America, Thomson Reuters
Chappell, Vere(1994) The Cambridge Companion to Locke, Cambridge, Cambridge University Press.
Eslami,Reza (2007) Theory of Haqqotta’ah,Qom, Islamic Sciences and Culture Academy (In Persian)
Feirahi,Davood (2013) Fiqh and Politics in Contemporary Iran, Tehran, Nashre Ney (In Persian)
Feirahi,Davood (2015) The Threshold of Modernity, Tehran, Nashre Ney (In Persian)
Feirahi,Davood (2020) The Concept of Law in Contemporary Iran, Tehran, Nashre Ney (In Persian)
Foucault, Michel (2009), Security, Territory, Population LECTURES AT THE COLLÈGE DE FRANCE 1977–78, London, PALGRAVE MACMILLAN
Katuzian,Nasser (2019) General Rules of Contracts. Volume 1, Tehan, Ganje Danesh Publication (In Persian)
Locke, John (2003) Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration, London, Yale University Press
Medi, Behnam (2022) From Self-government to Right to Revolution (Foundations and Conditions of the Dissolution of Government in John Locke’s Political Theology, Tehran, State Studies Quarterly (In Persian)
 
Medi, Behnam (2019) The Evolutions of Modern Criminal Law in Relation to Power Technologies and its Comparison with the Iranian Criminal Law (PhD Dissertation), Tehran, University of Tehran, Faculty of Law and Political Science (In Persian)
 
Naeini,Mohammad Hossein (2009) Tanbih o lommah va Tanzih o lmellah, Qom, Bustane Ketab (In Persian)
Rezvani,Homa (1982) Writings of Sheiq Fazlollah Nuri, Tehran, Iranian History Publication (In Persian)
Stuart, Matthew (2016) A Companion to Locke, Hoboken, New Jersey, Blackwell Publishing Ltd
Tabatabaii ,Javad (2006) On Iran: Tabriz School and Basis of Modernity, Sotude Publication (In Persian)
Tully, James (1993) An Approach to Political Philosophy: Locke in Contexts, Cambridge, Cambridge University Press