نام نام خانوادگی رشته تخصصی سمت / سازمان
پرویز امینی  علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
یحیی کمالی سیاستگذاری عمومی دانشیار سیاستگذاری عمومی  دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
سمیه حمیدی  علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
ماشاءالله یوسفی علوم سیاسی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیرمحمد حاج یوسفی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حمیدرضا ملک محمدی سیاستگذاری عمومی استاد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فائز دین پرستی صالح علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالفضل دلاوری علوم سیاسی دانشیار علوم  سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سجاد ستاری علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی مرشدی زاد علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
مجید نجات پور علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
مصطفی کواکبیان علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
الهه کولایی مطالعات منطقه ای استاد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین نوروزی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی خواجه نایینی علوم سیاسی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجتبی واعظی حقوق عمومی و بین الملل دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
محمد شریف حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
غلامرضا حداد علوم سیاسی استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباسعلی رهبر علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حبیب عشایری علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران
محمد رادمرد علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
غلامرضا حداد علوم سیاسی استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجیدرضا مومنی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد تباشیر علوم سیاسی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی اسماعیلی اردکانی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباس کشاورز شکری علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
محمد جواد موسی نژاد علوم سیاسی استاد مدعو علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدجواد غلامرضاکاشی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالفضل دلاوری علوم سیاسی دانشیار علوم  سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجتبی یاور علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی میرکیایی تاریخ استادیار تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اصغر کیوان حسینی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهرام امیراحمدیان روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیر مقدورمشهود علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی اصلان زاده علوم سیاسی مدرس مدعو علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد باقر خرمشاد علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالفضل دلاوری علوم سیاسی دانشیار علوم  سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محسن خلیلی علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
مجتبی یاور علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدعبدالامیر نبوی علوم اجتماعی دانشیار مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، تهران، ایران
ابراهیم برزگر علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی میرکیایی تاریخ استادیار تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ماندانا تیشه یار روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی مرشدی زاد علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
شجاع احمدوند علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
وحید خاشعی ورنامخواستی مدیریت دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید داود آقائی روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
پرویز امینی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
ابوالفضل دلاوری علوم سیاسی دانشیار علوم  سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
پرویز امینی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
فائز دین پرستی صالح علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدرضا دهشیری روابط بین الملل استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
مجیدرضا مومنی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی مرشدی زاد علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
غلامرضا خواجه سروی علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرهاد قاسمی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی زیبائی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
حیدر شهریاری علوم سیاسی استادیار جامعه شناسی سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
پرویز امینی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
عباسعلی رهبر علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی کریمی علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه ماندران، بابلسر، ایران
حبیب عشایری علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران
محسن مدیر شانه چی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
مجتبی یاور علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن خدادی علوم سیاسی استادیار  دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
علی مرشدی زاد علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
ابوالفضل دلاوری علوم سیاسی دانشیار علوم  سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدجواد غلامرضاکاشی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید رضا موسوی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی زاهدی حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد شریف حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی زاهدی حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدرضا موسوی نیا روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالفضل دلاوری علوم سیاسی دانشیار علوم  سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امیر رضائی پناه علوم سیاسی مدرس دانشگاه  و دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجید عباسی اشلقی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اکبر اشرفی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
عباسعلی رهبر علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد توحیدفام علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران  واحد تهران مرکز، تهران، ایران
مجیدرضا مومنی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
الهام رسولی ثانی آبادی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد، یزد، ایران
وحیده احمدی علوم سیاسی استادیار گروه علمی پایه و روش شناسی پژوهشکده مطالعاات راهبردی، تهران ایران
حسین سلیمی روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی مرشدی زاد علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
احسان جاوید حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، آذربایجان شرقی، ایران
بهزاد رضوی فرد جزا و جرم شناسی دانشیار جزا و جرم شناسی  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباس اسدی علوم ارتباطات دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فائز دین پرستی صالح علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد محسن شارعی علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
الهه کولایی روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
اکبر اشرفی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
محمد رادمرد علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
دال سئونگ یو علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه هانکوک، سئول، کره جنوبی
حسین نوروزی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجتبی مقصودی علوم سیاسی دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
غلامرضا حداد علوم سیاسی استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی خواجه نایینی علوم سیاسی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد رضا ویژه حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی مهدوی زاهد حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی رضا سمیعی اصفهانی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
میترا راه نجات  روابط بین الملل استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا سیمبر روابط بین الملل استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
بهزاد رضوی فرد جزا و جرم شناسی دانشیار جزا و جرم شناسی  دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسنعلی موذن زادگان جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی میرکیایی تاریخ استادیار تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سمیه حمیدی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
اکبر اشرفی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
مهدی میرکیایی تاریخ استادیار تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سمیه حمیدی علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
امیر رضائی پناه علوم سیاسی مدرس دانشگاه  و دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد رادمرد علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مهدی میرکیایی تاریخ استادیار تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیمین بهبهانی علوم سیاسی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی شعبان نیا منصور حقوق عمومی و بین الملل استادیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
سعید عطار علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
جلال درخشه علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
علیرضا صدرا علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی آدمی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
الهام رسولی ثانی آبادی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد، یزد، ایران
آناهیتا معتضد راد سیاست و روابط بین الملل دکتری سیاست دانشگاه پونا، پونا، هندوستان
علی دینی ترکمان سیاستگذاری علم و فناوری دکتری سیاستگذاری علم و فناوری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران، ایران
وحید خاشعی ورنامخواستی مدیریت دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباس مصلی نژاد سیاستگذاری عمومی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباسعلی رهبر علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مرتضی قلیچ جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
محمد توحیدفام علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران  واحد تهران مرکز، تهران، ایران
همایون حبیبی حقوق عمومی و بین الملل دانشیار حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید محمد طباطبائی روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد توحیدفام علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران  واحد تهران مرکز، تهران، ایران
login