نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار کارافرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

همکاری میان‌سازمانی؛ فرایندی است که در آن بازیگران مستقل از طریق مذاکرات رسمی و غیررسمی تعامل کرده و به صورت مشترک قواعد و ساختارهای حاکم بر روابط خود و راه‌های تصمیم‌گیری و اجرای موضوعات مشترک را وضع می‌کنند. برای این منظور، مجموعه‌ای از اصول، قواعد، هنجارها و ابزارهای مختلف برای راهبری ارتباطات میان سازمان‌های مختلف برای حل مسائل گوناگون بکار گرفته می‌شود. در برخی مطالعات که اغلب تجربی نیز هستند؛ از ابزار همکاری میان‌سازمانی بعنوان روش مواجهه با مفاهیم پیچیده مثل حوزه‌های سیاستی که سریعاً در حال تغییر هستند یا مسئله هماهنگی میان تعداد زیادی از بازیگران  یاد شده است. بکارگیری اصول، تکنیک‌ها، ساختارها و هنجارهای مختلف می‌تواند همکاری میان سازمان‌های مختلف را ارتقا بخشیده و تسهیل کند. محققان مختلف با مطالعات نظری و تجربی مختلف درصدد آن هستند که ترکیب بهینه و متناسبی از این اصول، ساختارها و ابزارها را به نحوی با یکدیگر ترکیب کنند که چارچوبی جامع برای همکاری‌های میان‌سازمانی در حل مسائل سیاستی را تدوین و تجویز کنند. این پژوهش با بررسی ادبیات نظری و تجربی موجود، درصدد آن است که عوامل مؤثر بر همکاری‌های میان‌سازمانی را شناسایی و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان می‌دهد پنج متغیر کلان حکمرانی، سازمانی- اداری، ویژگی‌های فردی، اعتماد و محیط بر همکاری میان‌سازمانی اثرگذارند. هر کدام از این متغیرها نیز از متغیرهای مجزایی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and Examine the Effective Components in Inter-organizational Cooperation in Public Policy

نویسندگان [English]

 • Safie Sadat Hashemi 1
 • Abolghasem Arabiun 2

1 Ph.D., Department of Public Policy, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Inter-organizational cooperation is a process in which independent actors interact through formal and informal negotiations and jointly establish the rules and structures governing their relationships and the ways in which they decide and implement common issues. For this purpose, a set of different principles, rules, norms and tools are used to guide communication between different organizations to solve various problems. In some studies, which are often experimental; Inter-organizational collaboration has been described as a way of dealing with complex concepts - such as rapidly changing policy areas or the issue of coordination among a large number of actors. Applying different principles, techniques, structures and norms can enhance and facilitate collaboration between different organizations. Various researchers with different theoretical and empirical studies have tried to combine the optimal and appropriate combination of these principles, structures and tools in a way that formulates and prescribes a comprehensive framework for inter-organizational cooperation in solving policy issues. This study, by examining the existing theoretical and experimental literature, seeks to examine and analyze the factors affecting inter-organizational cooperation. The results show that five macro variables of governance, organizational-administrative, personal characteristics, trust and environment affect inter-organizational cooperation. Each of these variables also has separate variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inter-organizational Cooperation
 • Policy-making
 • Public Problems
 • Organizations
 • الف) فارسی

   

  • رابینز، استیفن، (1383)، تئوری سازمان، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: صفار.
  • مولر، پیر، (1378)، سیاستگذاری عمومی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران: نشر دادگستر.

  ب) انگلیسی

  • Anderson, J. E, (2004), Public Policy Making, New York: Houghton Mifflin.
  • Ansell, C., & Gash, A, (2008), “Collaborative Governance in Theoryand Practice”, Journal of Public Administration Research and Theory, 18, 543-571
  • Arsenault, J, (1998), Forging Nonprofit Alliances, San Francisco: Jossey-Bass.
  • Bakvis, H., & Julliet, L, (2004), The Horizontal Challenge: Line Departments, Central Agencies and Leadership, Canada School of Public Service. Ottawa, Canada: Canada School of Public Service.
  • Bardach, E, (2001), “Developmental Dynamics: Interagency Collaboration as an Emergent Phenomenon”, Journal of Public Administration Research and Theory, 11, 149-164.
  • Bauman, Z, (2000), The Individualized Society, Cambridge: Polity Press
  • Boddy, D., Macbeth, D., & Wagner, B, (2000), “Implementing Collaboration between Organizations: An Empirical Study of Supply Chain Partnering”, Journal of Management Studies, 37: 1003-1018.

   

  • Browning, L. D., Beyer, J. M., & Shetler, J. C, (1995), “Building Cooperation in a Competitive Industry: SEMATECH and the Semiconductor Industry”, Academy of Management Journal, 38, 113-151

   

   

  • Bryson, John, Crosby, Barbara C, Stone, Melissa M, (2006), “The Design and Implementation of Cross-sector Collaborations: Propositions from the Literature”, Public Administration Review, 66(1).

   

  • Butler, R., & Gill, J, (1995), Learning and Knowledge in Joint-ventures: The Importance of Trust, Paper Presented to the British Academy of Management Annual Conference, Sheffield

   

  • Cabinet Office, (2001a), ‘Better Policy Delivery and Design: A Discussion Paper’, London: Performance and Innovation Unit, March, http://www.cabinet-office. gov. uk/ innovation/whatsnew/ shtml.

   

  • Castells, M, (2000 [1996]), The Rise of the Network Society: Economy, Society and Culture, Cambridge: Blackwell Publishers

   

  • CEC, (2001), “European Governance: A white Paper”, COM2001.428 Final, Brussels

   

  • Christensen, T. & Lægreid, P, (2008), “The Challenge of Coordination in Central Government Organizations: The Norwegian Case”, Public Organization Review, 8(2), 97-116

   

  • Christensen, t. and Laegreid, P., (2006), The Whole-of-Government Approach Regulation, Performance and Public-sector Reform, In A Performing Public Sector: The Second Transatlantic Dialogue.

   

  • CIPP (Center to Improve Program & Project Performance), 2016.

   

  • Conner, T. W., Nowlin, M. C., Rabovsky, T., & Ripberger, J. T, (2015), Cultural Theory and Managerial Values: Examining Trust as a Motivation for Collaboration, Public Administration, 94(4), 397-415

   

  • Das, T., & Teng, B, (1998), “Between Trust and Control: Developing Confidence in Partner Cooperation in Alliances”, Academy of Management Review, 23(3), 491-512.

   

  • Doz, Y. L, (1996), The evolution of cooperation in strategic alliances: Initial conditions or learning processes? Strategic Management Journal, 17(S1), 55-83

   

  • Eden, C., & Huxham, C, (2001), The negotiation of purpose in multi-organizational collaborative groups.Journal of Management Studies, 38(3), 373-391

   

  • Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S, (2012), An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22, 1-29

   

  • Faems, D., Janssens, M., Madhok, A., & Van Looy, B, (2008), Toward an integrative perspective on alliance governance: Connecting contract design, trust dynamics, and contract application. Academy of Management Journal, 51, 1053-1078.

   

  • Foster, M. K., & Meinhard, A. G, (2002),A regression model explaining predisposition to collaborate. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 31(4), 549–564.

   

  • Frederickson, H. G, (2005), ‘What Happened to Public Administration? Governance, Governance Everywhere’ in E. Ferlie, L. Lynn and C. Pollitt (eds) The Oxford Handbook of Public Management. Oxford

   

  • Gazley , Beth ,(2016), The Current State of Interorganizational Collaboration: Lessons for Human Service Research and Management, Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance

   

  • Goldman, S. M., & Kahnweiler, W. N, (2000), A collaborator profile for executives of nonprofit organizations. Nonprofit Management & Leadership, 10(4), 435–450

   

  • Gray , Barbara ,(1989), Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems. San Francisco , Jossey-Bass

   

  • Gray, B, (1985), Conditions facilitating interorganizational collaboration. Human Relations, 38, 911-936.

   

  • B, (1996) , Cross-Sectoral Partners: Collaborative Alliances among Business, Government, and Communities . In Creating Collaborative Advantage, edited by Chris Huxham , 57 – 79 . Tousand Oaks, CA , Sage Publications .

   

  • Gulati, Ranjay, (1995) , Social Structure and Alliance Formation Patterns: A Longitudinal Analysis . Administrative Science Quarterly 40 ( 4 ), 619 – 652 .

   

  • Halligan, j., (2005), The reassertion of the centre in a first generation reforming system. In SCANCOR Workshop, Autonomisation of the State: from integrated administrative models to single purpose rganizations, 1–2 April 2005, Stanford University, Stanford, Californi

   

  • Hudson ,bob, hardy, brain, henwood , melaine, witsow, Gerald, (1999), In pursuit of interagency collaboration in the public sector. Public Management: An International Journal of Research and Theory. 1(2), 235-260.

   

  • Human , Sherrie E., and K . Provan , (1997) , An Emergent Teory of Structure and Outcomes in Small-Firm Strategic Manufacturing Networks . Academy of Management Journal 45 ( 2 ): 327 – 365 .

   

  • Huxham, C. and Vangen, S, (2000), ‘Leadership in the Shaping and Implementation of Collaboration. Academy of Management Journal, 43, 6, 1159–1175. in the West Midlands. Royal Geographical Society, 35,1

   

  • JAMES, O, (2004), Executive agencies and joined up government in the UK. In Unbundled Government: A Critical Analysis of the Global Trend to Agencies, Quangos and Contractualization, C. Pollitt and C. Talbot (Eds) (London: Routledge Studies in Public Management).

   

  • Jones, Mark Sproule, (2008), Horizontal management: implementing programs across interdependent organizations. Canadian Public Administration/Administration, 43(1): 93-109

   

  • Kettl D ,(2005), The next government of the United States: Challenges for performance in the 21st Century. Report for the IBM Center for the Business of Government, December. Washington

   

   

  • Klijn E-H, Steijn AJ, Edelenbos J, (2010), The Impact of Network Management Strategies on the Outcomes in Governance Networks. Public Administration. 88(4),1063–1082

   

  • Kohm, A., La Piana, D., & Gowdy, H, (2000), Strategic restructuring: Findings from a study of integrations and alliances among nonprofit social service and cultural organizations in the United States (Discussion Paper PS-24). Chicago: Chapin Hall Center for Children, University of Chicago.

   

  • Lämsä, A. M., & Sintonen, T, (2006 ), “A narrative approach for organizational learning in a diverse organisation”. Journal of Workplace Learning, 18(2).

   

  • Lance, Kate and Georgiadou, P.Y, (2009), Cross‐agency coordination in the shadow of hierarchy: ‘joining up’ government geospatial information systems. International Journal of Geographical Information Science, 23(2). 249-269

   

  • Lane, C., & Bachmann, R, (1996), The social constitution of trust: Supplier relations in Britain and Germany. Organization Studies, 17(3), 365-396

   

  • Leach, William D., Neil W. Pelkey, and Paul A. Sabatier, (2002), Stakeholder partnerships as collaborative policymaking: Evaluation criteria applied to watershed management in California and Washington Journal of Policy Analysis and Management.

   

  • Majchrzak, A., Jarvenpaa, S. L., & Bagherzadeh, M. ,(2015), A Review of Interorganizational Collaboration Dynamics. Journal of Management, 41(5), 1338–1360

   

  • Matland, Richard, (1995), Synthesizing the Implemantation literature . Journal of public administration research and theory, 5(2), 145-174

   

  • Mayer, K. J., & Argyres, N. S, (2004), Learning to contract: Evidence from the personal computer industry. Organization Science, 15, 394-410

   

  • Miller, G. ,(1992), Managerial dilemmas: The political economy of hierarchy. New York: Cambridge University Press.

   

  • Monavvarian A, (2018), organization in industry, information & knowledge era]. 1 st ed. Institution of Tehran Publication. [Persian]

   

  • Morrison, T., & Lane, M, (2005), What “Whole of Government” Means for Environmental Policy and Mangaement: An Analysis of the Connecting Government Initiative. Australasian Journal of Environmental Management, 12(1), 47–54

   

  • Mullin , Megan, Daley,Dorothy, (2009), Working with the State: Exploring Interagency Collaboration within a Federalist System. Journal of Public Administration Research and Theory, 20, 4, 757–778

   

  • Murray, V. V. ,(1998), Interorganizational collaborations in the nonprofit sector. In J. M. Shafirtz(Ed.), International encyclopedia of public policy and administration (Vol. 2, pp. 1192-1196). Boulder,CO, Westview

   

  • Payne ,Dexter C, (2002), Policy‐making in Nested Institutions: Explaining the Conservation Failure of the EU’s Common Fisheries Policy. JCMS Journal of Common Market Studies 38(2),303-324

   

  • Pfeffer, J., & Salancik, G. R, (2003), The external control of organizations: A resource dependence perspective. Stanford, CA:Stanford University Press

   

  • Polivka, B. J,(1995), A conceptual model for community interagency collaboration. Journal of Nursing Scholarship, 27, 110-115.
  • Pollitt, C, (2003), Joined-up Government: a Survey. Political Studies Review, 1(1), 34–49
  • Provan , Keith G., and H. , Brinton Milward , (1995) ,A Preliminary Teory of Interorganizational Network Effectiveness: A Comparative Study of Four Community Mental Health Systems . Administrative Science Quarterly 40 (1), 1 – 33

   

  • Provan, K.G. and H.B. Milward, (2001), ‘Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public-sector Organizational Networks’, Public Administration Review, 61, 4, 414–23
  •  
  • Provan, K.G. and P. Kenis, (2007), ‘Modes of Network Governance: Structure, Management and Effectiveness’, Journal of Public Administration Research and Theory, 18(2), 229–52

   

  • Ring, P. S, (1997), Processes facilitating reliance on trust in inter-organizational networks. In M. Ebers

   

  • Ring, P. S, & Van de Ven, A, (1992), Structuring cooperative relationships between organizations. Strategic Management Journal, 13, 483-498

   

  • Scott , W. Richard, and John W . Meyer , (1991) , the Organization of Societal Sectors: Propositions and Early Evidence . In The New Institutionalism in Organizational Analysis, edited by Walter W . Powell and Paul J . DiMaggio , 108 – 140 . Chicago , University of Chicago Press

   

  • Sherlock, Dylan, (2017), Effective inter-agency collaboration: Regional implementation of British Columbia's cumulative effects framework. Master's Projects. URI:

   

  • Sproule-Jones, M. ,(2000), Horizontal management: implementing programs across
   interdependent organizations. Canadian Public Administration, 43(1), 93–109.

   

  • Teixeria R ,(2012), Organizational structure, integration and manufacturing performance: a conceptual model and propositions, J Operation and Supply Chain Management, 5 (1), 231-244.

   

  • Thomas ,Craig W, (2003), Bureaucratic Landscapes Interagency Cooperation and the Preservation of Biodiversity: MIT press.

   

  • Thomson, A , (2001) , Collaboration: Meaning and Measurement. Ph.D. diss ., Indiana University – Bloomington.

   

  • Thomson, A. M., & Perry, J. L, (2006), Collaboration processes: Inside the black box. Public Administration Review, 66(s1), 20-32

   

  • Vangen, S., & Huxham, C, (2003), Nurturing Collaborative Relations: Building Trust in Interorganizational Collaboration. The Journal of Applied Behavioral Science, 39(1), 5–31.

   

  • Vansina, L., Taillieu, T., & Schruijer, S, (1998), “Managing” multiparty issues: Learning from experience. In R. Woodman & W. Pasmore (Eds.), Research in organizational change and development, Vol. 11 (pp. 159-181). Greenwich, CT, JAI

   

  • Varda, D. M., Shoup, J. A., & Miller, S. E, (2012), A systematic review of collaboration and network research in the public affairs literature: Implications for public health practice and research. American Journal of Public Health, 102, 564-571.

   

  • Waddock , Sandra , (1986) , Public – Private Partnership as Social Product and Process . Research in Corporate Social Performance and Policy 8 , 273 – 300 .

   

  • Webb, A, (1991), Coordination: A problem in public sector management. Policy and Politics, 19(4), 229-241

   

  • Wilson, James Q, (1989), Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It. New York: Basic Books

   

  • Zajac, E. J., & D’Aunno, T. A, (1993), Managing strategic alliances. In S. M. Shortell & A. D.Kaluzny (Eds.), Health care management: Organization design and behavior (pp. 274-293). Albany, NY: Delmar.