نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

زمام­داران ویتنامی پس از پایان جنگ داخلی، از دهه ۱۹۷۰ طی حدود چهار دهه کوشیده­اند که روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این کشور با الگویی که از یکسو شاخصه­های بومی را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش ببرند. در این پژوهش، کوشش شده تا با بهره­گیری از نظریه­های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در ویتنام، برای دستیابی به توسعه سیاسی در ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی آن است که با توجه به ویژگی­های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحولات تاریخی در ویتنام، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص­های نظریه­های کلاسیک توسعه سیاسی که توسط دویچ و مور مطرح شده­اند، مانند نقش کارگزاران، میزان شهرنشینی، سطح سواد، وضعیت اقتصادی، نقش طبقات اجتماعی و عوامل بیرونی همخوانی دارد؟
آنچه از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی­های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه ویتنام، موجب شده که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور، مؤید این نکته باشد که الگوها و سیاست­هایی که در برخی جوامع غربی به شکل­گیری سامانه­های مردم‌سالار انجامیده­اند، در دیگر جوامع می­توانند زمینه­ساز و ابزار دست دولتمردان برای شکل­دهی به توسعه سیاسی دولت بر پایه رویکردهای اقتدارگرایانه باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Development of State in Vietnam based on Deutsch and Moore Theories

نویسنده [English]

 • Mandana Tishehyar

Assistant Professor, Department of International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The political development of the state is achieved by attaining different indicators. In the formulation of the political development of state in the eastern societies, it can be seen that although some of the most important factors of development may appear, but it can be expected that the society is still far from the political development indicators. In this research, an attempt has been made to investigate the trends in Vietnam to achieve political development by using the theories of the political development of state. The main question is that based on different features, how much the level of the political development of state in Vietnam is according to the factors mentioned in the classic theories of the political development raised by Deutsch and Moore including the rule of agents, the rate of urbanization, the rate of literacy, the economic situation, the rule of the social classes and the rule of international actors? According to the results of this research, it seems that the patterns and policies applied in the Western societies to achieve a democratic system could be an instrument in the hand of the politicians in the countries like Vietnam to shape a political development based on an authoritarian approach. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Party/state
 • Political development
 • Vietnam
 • Authoritarianism
 • Democracy
 • الف) فارسی

  ـ ابراهیم خانی، حسین .(۱۳۸۵). تاریخ روابط ایران و ویتنام، تهران: وزارت امور خارجه.

  ـ بدیع، برتران .(1376). توسعه سیاسی، برگرداننده: احمد نقیب زاده، تهران: قومس.

  ـ حاجی یوسفی، امیرمحمد و سید مهدی حبیبی .(پاییز ۱۳۹۷). «ادراک رهبران و عادی سازی سیاست ویتنام در قبال آمریکا» فصلنامه پژوهش­های روابط بین­الملل، دوره هشتم، شماره ۳، صص ۶۳ تا ۹۶.

  ـ رحیمی بدر، بیتا و اصغر مبارک .(بهمن و اسفند ۱۳۸۸). «بررسی تجربیات کشورهای منتخب در فرایند الحاق به WTO(اوکراین و ویتنام)»، مجله بررسی های بازرگانی، شماره ۳۹.

   

  ب) انگلیسی

  - Abuza, Z. (1998) "Leadership transition in Vietnam since the Eighth

  Party Congress: the unfinished congress", Asian Survey, 38(12), 1105-1121.

  - Amnesty International (April 17, 2022), “Annual Report”.

  - BBC News (2009) “Vietnam Lawyer Charged with Subversion”.

  • - Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI)1 (2022) “Vietnam”, https://www.bti-project.org.

  - Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI2) (2022) “Vietnam Country Report”, https://bti-project.org/en/reports/country-report/VNM

  - CIA World Factbook (January 2022) “Vietnam”.

  - Dahl, R. & C. Lindblom (1957) Politics, Economics and Welfare, New York: Harper and Row.

  - Davies, Nick (2015) “Vietnam 40 Years on: How a Communist Victory Gave Way to Capitalist Corruption”, The Guardian.

  - Deutsch, K. (1953) Nationalism and Social Communication, New York & London: Chapmand & Hall.

  - Frankum Jr., Ronald B. (2011) Historical Dictionary of the War in Vietnam, US: Scarecrow Press.

  - Gallup, John Luke (2002) “The Wage Labor Market and Inequality in Viet Nam in the 1990s”, Policy Research Working Paper Series, World Bank. Policy Research

  - Gainsborough, Martin (2002) “Political Change in Vietnam; in Search of the Middle-Class Challenge to the State”, Asian Survey, 42:5, pp. 694–707.

  - Gettleman, Marvin E. & Jane Franklin & Marilyn B. Young & H. Bruce Franklin (1995) Vietnam and America: A Documented History, US: Grove Press.

  - Greenfield, Gerard (1994) “The Development of Capitalism in Vietnam”, Socialist Register, Retrieved on 8 November 2018.

  - Hasan, Samiul & Jenny Onyx (2008) Comparative Third Sector Governance in Asia: Structure, Process, and Political Economy, US: Springer.

  - Hong Lien, Vu & Peter Sharrock (2014) Descending Dragon, Rising Tiger: A History of Vietnam, US: Reaktion Books. 

  - Keith, Charles (2012) Catholic Vietnam: A Church from Empire to Nation, University of California Press.

  - Khoo, Nicholas (2011) Collateral Damage: Sino-Soviet Rivalry and the Termination of the Sino-Vietnamese Alliance, US: Columbia University Press.

  - Kort, Michael (2017) The Vietnam War Re-Examined, UK: Cambridge University Press.

  - McLeod, Mark W. (1991) The Vietnamese Response to French Intervention, 1862–1874, US: Greenwood Publishing Group.

  - Moise, Edwin E. (1988) "Nationalism and Communism in Vietnam" Journal of Third World Studies, University Press of Florida. 5 (2): 6–22.

  - Moore, Barrington (1966) Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Boston: Beacon Press.

  - Ooi, Keat Gin (2004) Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor, Published by: ABC-CLIO.

  - Pelley, Patricia M. (2002) Postcolonial Vietnam: New Histories of the National Past, Britain: Duke University Press.

  - Pew Research Centre (Retrieved on May 2022), “Religion in Vietnam”, http://www.globalreligiousfutures.org/countries/vietnam

  - Potter, David (1992) “Democratization in Asia,” in: Prospects for Democracy: North, South, East and West, ed. David Held, Cambridge, Mass.: Polity Press, pp. 355–79.

  - Reporters without Borders (July 2008), “Human rights in Vietnam”.

  -  (December 16, 2021) “2021 World Press Freedom Index”.

  - Rueschemeyer, Dietrich & Evelyne Stephens & John Stephens (1992) Capitalist Development and Democracy, Cambridge, Mass.: Polity Press.

  - Russet, B. (1973) "Are Instability and Inequality Related?" in: Lewis and Potter, The Practice of Comparative Politics, Open University Set Book.

  - Shils, E. (1960) Political Development in the New States, the Hague, Mouton and Co.

  - Taylor, Keith Weller (1983) The Birth of Vietnam, University of California Press.

  - Tonnesson, Stein (2011) Vietnam 1946: How the War Began, University of California Press.

  - USIP Fact Sheet (April 20, 2022) “The Current Situation in Vietnam”, https://www.usip.org/publications/2022/04/current-situation-vietnam

  - Văn Phúc, Vũ (2014) “Reform Policy of the Communist Party of Vietnam after nearly 30 years of renewal”, Ministry of Culture and Information (Vietnam).

  -Van Tho, Tran (2003) “Economic Development in Vietnam during the second half of the 20th century: How to avoid the danger of lagging behind”, The Vietnamese Economy: Awakening the Dorming Dragon, Japan: Waseda University.

  - Xinhuanet.com (January 2022)