نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظام حقوقی مالزی، الگو گرفته از حقوق انگلستان است؛ اما این کشور پس از استقلال، سیستم فدرالیسم و به‌تبع آن، نظام عدم تمرکز سیاسی را برای حکومت خود برگزید. اما مسئله مهم این است که آیا نظام عدم تمرکز سیاسی به‌طور کامل و مناسب در این کشور محقق شده است و با چه آسیب­هایی مواجه است؟ دولت‌های ایالتی و محلی که نماد عدم تمرکز در کشورها هستند در قانون اساسی مالزی با وظایف و حدود صلاحیت‌های مشخص تعیین شده­اند؛ اما در عمل دولت فدرال در فعالیت­های دولت‌های ایالتی دخالت دارد. وجود مسئولیت­های محدود همراه با نظارت شدید دولت فدرال و مداخله در تعیین سیاست­های الزام­آور واحد برای تمامی دولت‌های محلی، منابع مالی محدود، انتصاب مقامات محلی توسط دولت فدرال و... امکان فعالیت مستقل را از دولت‌های محلی سلب نموده است. این امر نشان می­دهد که فدرالیسم به‌عنوان سیستم حاکم بر یک دولت، لزوما به‌سمت عدم تمرکز رهنمون نمی‌شود. در تحقیق پیش‌رو با مطالعه کتابخانه­ای و روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته­ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of the Decentralization System in Malaysia Compared to the System of England via the Comparative Approach

نویسندگان [English]

  • Hoda Ghafari 1
  • Fatemeh Afshari 2

1 Assistant Professor, Department of Public Law, Allameh Tabataba’i University

2 Ph.D. Student of Public Law, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Purpose: Administrative decentralization seeks to redistribute authority, responsibility and financial resources to provide public services among different levels of the government. It is the transfer of responsibility for the planning, financing and management of certain public functions from the central government and its agencies to field units of government agencies, subordinate units or levels of government, semi-autonomous public authorities or corporations, or area-wide, regional or functional authorities. When governments devolve functions, they transfer authority for decision-making, finances, and management to quasi-autonomous units of local government with corporate status. According to Article 3 of the Constitution of Malaysia, Islam is the country's official religion; therefore, studying the legal system of this country, which has a Muslim background, is essentially important to our country. In addition, given the importance of decentralization in Iran, it is of considerable importance to study the challenges of the decentralization system, even when they are formed in a federal system. The Malaysian legal system, modeled based on the English law, has, after independence of the former country, chosen federalism, and, consequently, the political decentralization system for their government. However, the important issue refers to whether the system of political decentralization has been achieved completely and properly in this country and what are its damages? Decentralization can be a way of improving access to services, tailoring government actions to private needs, and increasing the opportunities for state-society interactions.
Design/Methodology/Approach: This paper is formed and based on the critical paradigm with the descriptive method, and has been conducted in two sections. The first section of the study investigated the levels of government, and, in the second part, the relationship between federal, state and local governments will be discussed.
Findings: Malaysia is one of the three Asian countries and the only southeastern Asian country which has chosen a federal government. The important matter is whether the mentioned federal system results in decentralization? The Malaysian government includes three layers: the federal government, the government of provinces and local government. The provincial and local governments, as the symbol of decentralization in such countries, are determined in Malaysia’s Constitution with their duties, discretions and limitations. Actually, however, the federal government interferes in provincial activities. 91 percent of financial resources are controlled by the federal government. The independent activities of local governments are hindered by factors such as limited responsibilities, federal and provincial governments’ interference in local government affairs, the role of the national association and housing ministry parallel to the local government regarding law and policy-making, existence of unique obligatory policies for all local governments, limited financial resources, and the appointment of local authorities by the federal government. Consequently, the above explanations imply that federalism, as a governmental system, will not necessarily result in decentralization. 
Originality/Value: Given the large number of studies on the issue of decentralization in the Iranian legal system, this paper, with the aim of observing the originality principle, intends to conduct a comparative study on the legal systems of Malaysia and the United Kingdom.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • decentralization
  • England
  • federal government
  • local government
  • Malaysia
رجبیه، محمدحسین. (1379). حکومت محلی در حقوق انگلستان، پایان­نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
رضایی­زاده، ملیحه. (1390). مطالعه تطبیقی حکومت­های محلی انگلستان، فرانسه، ایران، رساله برای اخذ مدرک دکترای حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
ساعد، محمدجعفر. (1387). «چشم­اندازی به نظام حقوق و عدالت کیفری مالزی»، نشریه حقوق اساسی، سال پنجم، شماره 10.
طباطبایی موتمنی، منوچهر. (1390). حقوق اداری، تهران: سمت، چاپ هفدهم.
عامری، فائزه؛ منفرد، لیلی و بهنیا، مسیح. (1387). «بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات شوراهای محلی انگلستان و استرالیا»، تهران: گزارش تهیه شده برای مرکز پژوهش­های مجلس، شماره9452.
غفاری، هدی. (1391). «حدود استقلال قوه مجریه در برابر قوه مقننه در قوانین اساسی ایران و مالزی»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه شهید بهشتی، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار و قوانین و مقررات، آذرماه.
فلاح­زاده، محمدهادی. (1383). مالزی، چاپ اول، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران.
قاضی(شریعت پناهی)، سیدابوالفضل. (1383). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، چاپ نهم.
مسائلی، محمود. (1375). مالزی، تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، چاپ دوم.
Affandi, Ismail. (1995). Paper prepared for the ministry of housing and local government.
Alder, John. (2002). General principles of Constitutional and Administrative Law, Palgrave, 4ed.
Anuar, Abdul Rahim. (2000). “Decentralization and Economic Development in Malaysia”, in Decentralization and Economic Development in Asian countries, Proceeding of an International Symposium Graduate school of economics, Hitotshubashi University, Tokyo, Japan.
Bari, Abdul Aziz& Shuaib, FaridSufian. (2006). Constitution of Malaysia Text& Commentary, Published by prentice Hall.
Celestino, Alicia B. (2013). “Malaysia- Does it really need decentralization”, source book in Asia -Malaysia, available at:http://citeseerx. ist. psu. edu/viewdoc/download;jsessionid =83BEAD74176E8AE518B5AE5CA02565D5?doi=10. 1. 1. 196. 3652&rep=rep1&type=pdf. Looked at 2013/18/11.
Garry, Mc and others. (2010). “Integration or accommodation”, Constitutional Design for Divided Societies, Oxford.
Hicking, R. H. (1997). Malaysia Public Law, Malaysia, Pelanduk.
Horowitz, Donald L. (2007). The many uses of Federalism, 55DRAKE L. REV. 101.
Laws of Malaysia, Local government Act1976 (171act2005). International law book of services.
“Local government in Asia and the Pacific”, A Comparative Study Country paper: Malaysia, available at: www. unescap. org/huset/lgstudy/country/malaysia.
“Malaysia government and politics”. (2005). Available at: www. mongabag. com/refrence/country-profiles/Malaysia. Looked at 2013/12/11.
“Malaysia Public Administration Country Profile”. (2005) Available at: http://unpan1. un. org/intradoc/groups/ public/ documents/un/unpan023317. pdf, November. Looked at 2013/ 20/10.
P. Inman, Robert. (2007). “Federalism's Values and the Value of Federalism”, CESifo Economic Studies, vol 53, 4.
Shively, W. Phillips. (2008). Power & Choice, 11 Edition, McGraw-Hill.
SiewNooi, Phang. (2008). “Decentralisation or recentralisation? Trend in local government in Malaysia”, KualaLamper, Common wealth Journal of Local Government, Issue I: May 2008. Available at: http: epress. lib. uts. edu. au/ojs/index. php. Looked at 2013/20/11.
Sim, Steven. (2013). ”Decentralization in Malaysia- Asking the difficult question”, Penang institute, Available at: http://penanginstitute. org/v3/resources/articles/event/229-decentralisation-in-malaysia-asking-the-difficult-questions, November. Looked at 2013/18/11.
The Asian resource center for decentralization- forum of Federation: An international Network of Federalism, Available at: www. decentralization. ws.
The constitution of Malaysia. (1957). and Amendments 1973, 1984.