نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

چکیده

آن چه در این نوشتار مطمح نظر قرار می‌گیرد ارائۀ خوانشی از دولت مدرن است که آن را واجد پنج بُن‌پاره اساسی می‌داند که بدون آن‌ها هیچ فرایافت مدرنی از دولت به دست نخواهد آمد. شخصیت انتزاعی دولت، حاکمیت، سوژگی مدرن و آفرینش تبعۀ سرسپرده، گستره‌مندی و بروز ارادۀ حاکمیتی در قالب قانون، شالوده‌های برسازنده دولت مدرن هستند. باری، این پژوهش شناسه‌های پیشین را با هدف مشخصی مورد بررسی قرار می‌دهد تا بتواند این ادعا را به اثبات برساند که با وجود پیدایی چالش‌های گوناگون برای این شناسه‌ها، هم‌چنان می‌توان بر پایداری آن‌ها در کانون دولت مدرن پای فشرد. همچنین متن پیشِرو بر آن است تا با اشاره به‌گونه‌ای آشفتگی در گفتمان علمی رایج، به این نکته دست یابد که برخی ویژگی‌های برشمرده شده برای دولت مدرن در این گفتمان‌ها در واقع ناشی از خطای یکسان‌سازی مفاهیم دولت و حکومت است. هدف پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و کاربست روشی توصیفی و تحلیلی، پاسخ به پرسش‌های زیر است:
1ـ فرایافت مدرن دولت از چه ویژگی‌هایی برساخته شده است؟ 2ـ آیا دولت و حکومت را می‌توان پدیده‌هایی یکسان در نظر گرفت؟ پیامدهای اینهمان‌سازی میان این دو، برای فرایافت مدرن دولت چه بوده است؟ 3ـ آیا با وجود چالش‌هایی همانند شکل‌گیری اتحادیه اروپایی، حقوق بشر، پست‌مدرنیسم و جهانی‌شدن می‌توان هم‌چنان مدعی دوام و ماندگاری شناسه‌های دولت مدرن و خاصه ویژگی گوهری آن یعنی حاکمیت شد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Five Identities of Modern State Conception: Resilience to Challenges

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradi Berelian 1
  • Ali Akbar Gorgi Azandariani 2

1 PhD, Department of Public Law, Department of Public law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Public Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This article aims to present a narrative of the modern state that has five essential elements without which there would be no modern conception of state. The abstract personality of the state, sovereignty, modern subjectivity, and the creation of a dedicated citizen, the expansion and manifestation of sovereignty volition within the law are the foundations of the modern state. At the same time, this study examines earlier identities for a specific purpose in order to prove that despite the various challenges to these identities, they can still be sustained in the modern state. The text also seeks to point out in a disconcerting way in the current scientific discourse that some of the features listed for the modern state in these discourses are in fact due to the error of unification of the concepts of state and government. From the library sources and the application of a descriptive and analytical approach, the following questions are answered:
(1) What are the features of the modern state conception? (2) Can government and state be regarded as identical phenomena? What are the outcomes of this synergy between the two for modern state concept (3) Despite challenges such as the formation of the European Union, human rights, postmodernism and globalization can still claim the viability and durability of modern state identities, and in particular the gem characteristic of sovereignty?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entity
  • Sovereignty
  • Modern Subjectivity
  • Expansiveness
  • Law

الف) فارسی

آگامبن، جورجو، (1395)، وضعیت استثنایی، ترجمۀ پویا ایمانی، چاپ اول، تهران: نشرنی.
استریر، ژوزف، (1395)، تاریخ دولت مدرن در قرون وسطی، ترجمه حسین بادامچی، چاپ اول، تهران: نشر نگاه معاصر.
اسکینر، کوئنتین، (1381)، دولت، در فلسفۀ سیاسی معاصر، دفتر یکم: دولت و جامعه (1-79)، گردآوری از رابرت گودین و فیلیپ پتیت، ترجمۀ موسی اکرمی، چاپ اول، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
اسکینر، کوئنتین، (1393)، بنیادهای اندیشۀ سیاسی مدرن (جلد دوم: عصر دین­پیرایی)، ترجمۀ کاظم فیروزمند، چاپ اول، تهران: انتشارات آگاه.
اسپریگنز، توماس، (1392)، فهم نظریه­های سیاسی، ترجمۀ فرهنگ رجایی، چاپ هفتم، تهران: نشر آگه.
اشمیت، کارل، (1393 الف)، مفهوم امر سیاسی، ترجمۀ یاشار جیرانی و رسول نمازی، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس.
اشمیت، کارل، الهیات سیاسی، (1393 ب)، چهار فصل در مفهوم حاکمیت، ترجمۀ لیلا چمن­خواه، چاپ دوم، تهران: نشر نگاه معاصر.
پوجّی، جانفرانکو، (1377)، تکوین دولت مدرن (درآمدی جامعه­شناختی)، ترجمۀ بهزاد باشی، چاپ اول، تهران: نشر آگه.
پولادی، کمال، (1380)، از دولت عقل تا دولت اقتدار در فلسفۀ سیاسی مدرن، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
جونز، ویلیام تامس، (1358)، خداوندان اندیشۀ سیاسی (جلد دوم، قسمت اول)، ترجمۀ علی رامین، چاپ اول، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.
کاویانی­راد، مراد، (1393)، «پردازش مفهوم قلمرو از دیدگاه جغرافیای سیاسی»، ­مدرس علوم انسانی ـ برنامه­ریزی و آمایش فضا، دورۀ هفدهم، شماره 4.
کیث، فالکس، (1381)، شهروندی، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، چاپ اول، تهران: انتشارات کویر.
عنایت، حمید، (1349)، بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب (از هراکلیت تا هابز)، چاپ اول، تهران: انتشارات فرمند.
لاک، جان، (1392)، دو رسالۀ حکومت، ترجمۀ فرشاد شریعت، چاپ اول، تهران: نشر نگاه معاصر.
لاگلین، مارتین، (1388)، مبانی حقوق عمومی، ترجمۀ محمد راسخ، چاپ اول، تهران: نشر نی.
نگری، آنتونیو و هارت، مایکل، (1391)، ­امپراتوری، ترجمۀ رضا نجف­زاده، چاپ دوم، تهران: نشر قصیده­سرا.               
وینسنت، اندرو، (1371)، نظریه­های دولت، ترجمه حسین بشیریه، چاپ اول، تهران: نشر نی.
هارت، هربرت، (1395)، مفهوم قانون، ترجمۀ محمد راسخ، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
هلد، دیوید، (1394)، «شکل­گیری دولت مدرن»، در درآمدی بر فهم جامعۀ مدرن، کتاب یکم: صورت­بندی­های مدرنیته (113-174). ترجمۀ عباس مخبر، چاپ دوم: تهران: نشر آگه.
هابز، توماس، (1381)، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
هیود، اندرو، (1393)، مقدمۀ نظریۀ سیاسی، ترجمۀ عبدالرحمن عالم، چاپ سوم، تهران: نشر قومس.

ب) انگلیسی

Armitage, D, (2005), “The Contagion of Sovereignty: Declarations of Independence since 1776”, South African Historical Journal, Volume 52, Issue 1,1-18.
Bartelson, J, (2006), “The Concept of Sovereignty Revisited”. The European Journal of International Law, Volume 17, Number 2.
Dunleavy, P., & Brendan O’L, (1987), Theories of the State, London: Macmillian Press.
de Carvalho, B, (2016), “The Making of the Political Subject: Subjects and Territory in the Formation of the State”, Theory and Society, Volume 45.
Elden, S, (2013), The Birth of Territory, Chicago: The University of Chicago Press.
Hardt, M., & Negri, A, (2000), Empire. Cambridge: Harvard University Press.
Held, D, (1984), Political Theory and the Modern State: Essays on State, Power, and Democracy, Cambridge: Polity Press.
Helleiner, E, (1999), “Sovereignty, Territoriality and the Globalization of Finance”, In David A. Smith, Dorothy J. Solinger & Steven C. Topik (Eds.), States and Sovereignty in the Global Economy (pp.138-157), New York: Routledge.
Ignatieff, M, (2000), “Human Rights as Politics and Idolatry”, The Tanner Lectures on Human Values, Princeton: Princeton University.
Jackson, R, (2007), Sovereignty: The Evolution of an Idea, Cambridge: Polity Press.
Kalmo, H., & Skinner, Q, (2010), “Introduction: a concept in fragments”, In Hent Kalmo and Quentin Skinner (Eds.), Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contested Concept, (pp.1-26), Cambridge: Cambridge University Press.
Kahn, P.W, (2005), Putting Liberalism in Its Place, Princeton, N.J. Princeton University Press.
Kahn, P. W, (2011), Political Theology: Four New Chapters on the Concept of Sovereignty, New York: Columbia University Press.
Lipping, J, (2010),“Sovereignty beyond the State”, In Hent Kalmo & Quentin Skinner (Eds.), Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contested Concept (pp. 186-204), Cambridge: Cambridge University Press.
Loughlin, M, (2003), “Ten Tenets of Sovereignty”, In Neil Walker (Ed.), Sovereignty in Transition (pp.55-86), UK: Hart Publishing.
MacCormick, N, (1993), “Beyond the Sovereign State”, Modern Law Review,Volume56, Number 1.
MacCormick, N, (1999), Questioning Sovereignty: Law, State and Practical Reason, Oxford: Oxford University Press.
MacCormick, N, (2010), “Sovereignty and after” In Hent Kalmo and Quentin Skinner (Eds.), Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contested Concept, (pp.151-168), Cambridge: Cambridge University Press.
Mann, M, (1984), “The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results”, European Journal of Sociology, Volume. 25, Issue 02.
Marchart, O, (2007), Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Maritain, J, (1951), Man and the State, Chicago: University of Chicago Press.
Morris, C, (1998), An essay on the Modern State, Cambridge: Cambridge University Press.
Morris, C, (2004),The Modern State”,In Gerald F.Gaus & Chandran Kukathas (Eds.), Handbook of Political Theory (pp.195-210), SAGE Publication.
Negri, A, (2010), “Sovereignty between Government, Exception and Governance”, In Hent Kalmo and Quentin Skinner (Eds.), Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contested Concept (pp. 205-221). Cambridge: Cambridge University Press.
Nelson, B, (2006), The Making of the Modern State: A Theoretical Evolution. New York: Palgrave.
Pierson, C, (2004), The Modern State, London and New York, Routledge.
Poggi, G, (1990), The State: Its Nature, Development, and Prospects, USA: Stanford University Press.
Poggi, G, (2003), “Citizens and the State: Retrospect and prospect”, In Quentin Skinner & Bo Strath (Eds.), States and Citizens: History, Theory, Perospect (pp.39-48), Cambridge: Cambridge University Press.
Prokhovnik, R, (2007), Sovereignties: Contemporary Theory and Practice, UK: Palgrave Macmillan.
Ringmar, E, (1996), “On the Ontological Status of the State”, European Journal of International Relations, Volume 2, No. 4.
Roth, B, (2004), “The Enduring Significance of State Sovereignty”, Florida Law Review, Volume56.          
Runciman, D, (2003), “The Concept of the State: the Sovereignty of a Fiction” In Quentin Skinner & Bo Strath (Eds.), States and Citizens: History, Theory, Prospect (pp.28-38), Cambridge: Cambridge University Press.
Schmitt, C, (2008), Constitutional Theory, Translated and Edited by Jeffrey Seitzer, Durham: Duke University Press.
Simpson, G, (2008), “The Guises of Sovereignty”, In Trudy Jacobsen, Charles Sampford, and Ramesh Thakur (Eds.), Re-envisioning Sovereignty: The End of Westphalia? (pp.51-69), UK: Ashgate Publishing Limited.
Skinner, Q, (1999), “Hobbes and Purely Artificial Person of the State”. The Journal of Political Philosophy. Volume 7, Number 1, 1-29.
Skinner, Q, (2009), “ A Genealogy of the Modern State”, Proceedings of the British Academy, 162.
Steinberger, P. J,(2004), The Idea of the State, Cambridge: Cambridge University Press.
Steinberger, P. J, (2013), “Theories of the State”. In Gregory Claeys (Ed.), Encyclopedia of Modern Political Thought, Los Angeles, California: SAGE Reference/CQ Press.
Troper, M, (2010), “The Survival of Sovereignty”, In Hent Kalmo & Quentin Skinner (Eds.), Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contested Concept (pp. 132-150), Cambridge: Cambridge University Press.
Van Creveld, M, (1999), The Rise and Decline of the State, Cambridge: Cambridge University Press.
Walker, N, (2003), “Late Sovereignty in the European Union”, In Neil Walker (Ed.), Sovereignty in Transition (pp.3-32), UK: Hart Publishing.
Weber, M, (1964), From Max Weber: Essays in Sociology, Translated and Edited by Gerth, Hans Heinrich and Mills, C. Wright, New York: Oxford University Press.