نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی. تهران مرکزی. تهران. ایران

چکیده

جنگ و صلح واقعیت همه جوامع بشری و از جمله جوامع چندفرهنگی با محوریت نهاد دولت است. اینکه آیا صلح محصول عمل دولت‌هاست یا خیر؟ و صلح واقعیتی سیاسی و امری ساخته شدنی است یا امری ناخودآگاه و فرض گرفتنی؟ همه این پرسش­ها تلاش دارند تا نقش دولت‌ها را بعنوان بزرگترین نهاد سیاسی رسمی در امر صلح مورد بررسی قرار دهند. در هر سمت از این پرسش‌ها، صاحبنظرانی قرار گرفته‌اند؛ برخی با برداشت از صلح به مثابه نبود جنگ، دولت‌ها را کارگزار اصلی بنای صلح در هر جامعه دانسته‌اند و عده‌ای دیگر با ابتنای صلح بر گسترش ناخودآگاه یک فرهنگ خاص، از نقش دولت‌ها در این امر کاسته و بر نقش و مسئولیت نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی و نخبگان تأکید دارند. 
این مقاله در راستای پاسخگویی به این پرسش است که نقش دولت‌ها در صلح­سازی و مصالحه بویژه در جوامعی که از تنوع و گونه‌گونی فرهنگی برخوردارند، چه بوده و این دولت­ها از چه ویژگی­هایی برخوردارند؟ مقاله به لحاظ ماهیت و روش، از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ ابزار گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه­ای و نیز از نظر تجزیه و تحلیل یافته‌ها در چارچوب روش تحلیل کیفی قابل طرح می‌باشد. یافته‌های پژوهش بر این نکته تأکید دارد که پرداختن به موضوع صلح بدون پرداختن به مسئولیت اجتماعی­- ­نهادی و نیز ساخت و بافت سیاسی دولت­ها امکانپذیر نبوده و علی‌رغم منحصر به فرد بودن ماهیت هر تعارض و درگیری، دولت‌های مصالحه‌گر از یکسری ویژگی­های مشترک همچون برخورداری از ظرفیت‌های نهادی مناسب، فراگیر بودن، دمکراتیک بودن و تنوع‌پذیری رسانه‌ای، حزبی و هویتی و اقتصاد متوازن برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Governments and Social-institutional Responsibility of Peacebuilding in Multicultural Societies

نویسنده [English]

 • Mojtaba Maghsoudi

Associate Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University. Central Tehran Branch. Tehran, Iran.

چکیده [English]

War and peace are the reality of all ages of human societies, including multicultural societies centered on the institution of state. Whether peace is the product of state action or whether peace is a political reality and something that can be made or something that is unconscious and assumed, all these questions try to examine the role of states in this context as the largest official political institution in peace. On each side of these questions, theorists and experts have been placed and have used various data and documents to base their assumptions. Some, perceiving peace as the absence of war, have considered states as the main agents of peace building in any society, and others have reduced the role of states in this regard by basing peace on the subconscious expansion of a particular culture. The role and responsibility of social forces, civic institutions and elites are emphasized.
This article seeks to answer the question of what is the role of states in peacebuilding and reconciliation, especially in societies with cultural diversity? And what are the characteristics of these states? The article, in terms of nature and method, is descriptive-analytical research and the data collection tool is using the library method and the analysis of the findings in the framework of the qualitative analysis method is on the agenda. It emphasizes that addressing the issue of peace is not separate from addressing social-institutional responsibility and the continuation of the political fabric of states, and that despite the unique nature of any conflict, conciliatory states have a number of characteristics. Common such as; They have appropriate institutional capacities, inclusiveness, democracy and media, party and identity diversity, and a balanced economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Peace
 • Peacebuilding
 • Reconciliation
 • Compromising States
 • Multicultural Communities
 • الف) فارسی

  • ارسطو، (1375)، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
  • افلاطون، (1353)، جمهوری، ج۱، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: بی نا.
  • تاموشات، کریستیان، (1386)، حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران: نشر میزان.
  • داوری اردکانی، رضا، (1400)، حفظ صلح تا کی و کجا و چگونه ممکن است؟، سومین همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه، تهران، 26/7/1400.
  • ساداتی نژاد، سید محمد و ساداتی نژاد، سید علی، (1399)، «چالش‌ها و راهکارهای دستیابی به صلح عادلانه در جهان امروز»، فصلنامه صلحپژوهی اسلامی، پاییز، سال اول، شماره سوم، ۷۱ -۹6.
  • عالم، عبدالرحمان، (1390)، بنیادهای علم سیاست، چ 22، تهران: نشر نی.
  • عسگری، پوریا، خسروی، یلدا، (1395)، «ضرورت و بایســته‌های مطالعــات صلــح از دیدگاه حقوق بین‌الملل، فصلنامه پژوهش روابط بینالملل، دوره اول، زمستان، شماره بیست و دوم، 237 -266.
  • کریمی، مهدی و حافظ نیا، محمدرضا، (1397)، «تبیین نقش دولت محلی در صلح‌سازی»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهاردهم، پاییز، شماره سوم، 1-30.
  • گاتری، ویلیام کیت چمبرز، (۱۳۷۶)، تاریخ فلسفه یونان، جلد پنجم، هراکلیتوس، ترجمه مهدی قوام‌صفری، تهران: انتشارات فکر روز.
  • مصلی نژاد، عباس، (1391)، «سیاستگذاری اقتصادی و مسئولیت اجتماعی دولت»، فصلنامه سیاست، بهار، دوره 42، شماره 1، 311 -331.
  • مقصودی، مجتبی و حیدری، شقایق، (1390)، دورنمای تحقق سند چشم‌انداز در پرتو الگوی مسئولیت‌پذیری مشترک اجتماعی؛ بررسی موردی استان سیستان و بلوچستان، در مجموعه مقالات همایش ملی اقوام در ایران 1404، خرم‌آباد، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی، بهمن، 194-183.
  • ملائی مظفری، امیر، (1397)، تأثیر کثرت‌گرایی ارزشی در رسیدن به مصالحه‌های سیاسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران.
  • مهرپور، حسین، (1383)، نظام بینالمللی حقوق بشر، چاپ دوم، تهران: انتشارات اطلاعات.
  • وینسنت، اندرو، (1371)، نظریههای دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.

   

  ب) انگلیسی

  • Bellamy, Richard, (1999), Liberalism and Pluralism: Towards a Politics of Compromise. , London & New York, Routledge.

  Berlin, Isaiah (1990) The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas. London, Pimlico

  Boulding,, K.E (1987)Stable peace. Austin, University of Texas Press.

  Galtung. Johan (1969) “Violence, Peace and Peace Research”‖, Journal of Peace Research In Divided Societies, United States Institute of Peace Press, Vol. 6, No. 3: 167-191.

  Leboo, Kakenya (2014) Peace-Building in Divided Societies: A Comparative Study of Kenya and Rwanda, 1994-2010, Kenya, University of Nairobi.

  Lederach, John Paul (1999) Sustainable Reconciliation in Divided Societies, Washington, D.C, United States Institute of Peace.

  Lijphart A. (2002) “The Wave of Power-Sharing Democracy”, in The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy, ed. Andrew Reynolds, Oxford, Oxford University Press.

  Maiese, Michelle (2003) , "“Peacebuilding”", Available at: https://www.beyondintractability.org/essay/peacebuilding

  Murphy, Colleen (2010) A Moral Theory of Political Reconciliation, Cambridge, Cambridge University press,

  Noblit, George.W. and Hare, R. Dwight. (1988) “Meta-ethnography: Synthesizing Qualitative Studies”, in Series: Qualitative Research Methods, Vol. 11, USA, Sage Publications.

  Oberschall, Anthony (2007) Conflict and peace building in divided societies: Responses to ethnic violence, London & New York, Routledge.

  Rama.Mani (2002) Beyond Retribution: Seeking Justice in the Shadows of War, Cambridge, Polity Press

  Rupesinghe  , Kumar(1994) " “Forms of Violence And Its Transformation”" , In: Kumar Rupesinghe and Marcial Rubio (eds) ,The Culture of Violence, Hong Kong, The United Nation University, pp. 14 - 17.

  Russell, Bertrand (1918) Mysticism and Logic, New York City, Dover Publications

  Sarkin, Jeremy Julian (2001). “ Democratizacao Justice No Periodo DeTransicao Em Angola”, in Conferencia Internacional Angola - Direito, Democracia, Paz E Desenvolvimento:203-236

  Smith, Rupert (2008) The Utility of Force: The Art of War in the Modern World, USA, Vintage Books.

  Spence, Rebecca (2001) “Post-Conflict Peacebuilding: Who Determines the Peace? ” in Bronwyn Evans-Kent & Roland Bleiker (eds) Rethinking Humanitarianism Conference Proceedings, September, St Lucia, University of Queensland.

  UNDP (2020) “Governance for Peace: Strengthening Inclusive, Just and Peaceful Societies Resilient to Future Crises”, Thematic Paper for the UN Secretary General’s 2020 Report on Sustaining Peace and Peacebuilding, Available at: https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/undp.pdf

  “United Nations Peacekeeping Operations”. (2008). Available at: www.un.org/Depts/dpko/glossary/p.htm.

  Whittaker, David J. (1999) Conflict and Reconciliation in the Contemporary World, London & New York, Routledge.