مراحل ثبت نام

برای استفاده از امکانات Publons ابتدا وارد سایت شده و از قسمت

در مرحله بعد میتوانید تنظیمات ایمیل را جهت دریافت اطلاعیه ها به‌روزرسانی و...انجام دهید.

 

در این مرحله نحوه ثبت مقاالت داوری شده مشاهده می شود. شما میتوانید بصورت مستقیم با Forward ایمیل reviews@publons.com عنوان و اطلاعات مقالات را به صورت مستقیم تشکر داوری مقاالت انجام شده به ثبت نمایید.پس از تایید درخواستها،داوریهای همتای ثبت شده در بخش records Review قابل مشاهده میباشد.

افزودن مقاالت ویراستاری شده توسط فرد در سامانه یکی دیگر از خدمات Publons میباشد که از دو راه امکانپذیر است:

  • افزودن به صورت دستی با ثبت اطلاعات مقاله
  • افزودن به صورت خودکار با فوروارد ایمیل دریافت شده
  • جهت ویراستاری مقاله از مجله به Publons

 

مقالات پس از اضافه شدن در لیست قابل مشاهده میباشند.

 

جهت اضافه کردن مقاالت به صورت خودکار ابتدا باید ارتباط با حساب کاربری Orcid از قسمت Setting برقرار شود. به همین طریق میتوان ارتباط با دیگر حسابهای کاربری و تغییر رمز عبور را نیز انجام داد.

 

 

در آینده نزدیک با توجه به گستردگی Publons ، سرنوشت داوری همتا در دست این سامانه خواهد بود، پس Web of 

بهتر است هر چه سریتر در این پایگاه عضو شوید. در پایان یادآور میشویم این شرکت توسط Sciences خریداری شده است.

 

 Register مراحل ثبت نام را انجام دهید

 

مراحل ثبت نام

برای استفاده از امکانات Publons ابتدا وارد سایت شده و از قسمت

 

در مرحله بعد میتوانید تنظیمات ایمیل را جهت دریافت اطالعیهها بهروزرسانی و...انجام دهید.

 

در این مرحله نحوه ثبت مقاالت داوری شده مشاهده می شود. شما میتوانید بصورت مستقیم با Forward ایمیل reviews@publons.com عنوان و اطلاعات مقالات را به صورت مستقیم تشکر داوری مقالات انجام شده به ثبت نمایید.

 

پس از تایید درخواستها،داوریهای همتای ثبت شده در بخش records Review قابل مشاهده میباشد.

 

افزودن مقاالت ویراستاری شده توسط فرد در سامانه یکی دیگر از خدمات Publons میباشد که از دو راه امکانپذیر است:

  • افزودن به صورت دستی با ثبت اطالعات مقاله
  • افزودن به صورت خودکار با فوروارد ایمیل دریافت شده
  • جهت ویراستاری مقاله از مجله به Publons

 

مقالات پس از اضافه شدن در لیست قابل مشاهده می‌باشند.

 

جهت اضافه کردن مقالات به صورت خودکار ابتدا باید ارتباط با حساب کاربری Orcid از قسمت Setting برقرار شود. به همین طریق می‌توان ارتباط با دیگر حسابهای کاربری و تغییر رمز عبور را نیز انجام داد.

 

در آینده نزدیک با توجه به گستردگی Publons ، سرنوشت داوری همتا در دست این سامانه خواهد بود، پس Web of Science

بهتر است هر چه سریتر در این پایگاه عضو شوید. در پایان یادآور می‌شویم این شرکت توسط خریداری شده است.

 

نکته: یادآور می‌شویم جهت سهولت در روند ثبت نام در سامانه Publons بهتر است از حساب کاربری

ORCID استفاده شود.

 

نکته: یادآور میشویم جهت سهولت در روند ثبت نام در سامانه Publons بهتر است از حساب کاربری

ORCID استفاده شود.

login