نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادی‌‌‌های عمومی به عنوان مبانی قانون‌ اساسی‌گرایی و حکومت قانون ‌اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دسته‌بندی جدیدی از قوانین ‌اساسی که با حقوق ‌اساسی مدرن و قانون ‌اساسی‌‌گرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دسته‌‌بندی‌های کلاسیک قوانین ‌اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دسته‌‌بندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوری‌گرا پیشنهاد و تشریح  ‌شود. در نتیجه این تقسیم‌بندی، حکومت می‌تواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوری‌گرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوعِ حکومتِ مدرن باید قانون ‌اساسی‌گرا باشد. البته حکومت جمهوری‌گرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادی‌ها‌ی عمومی اِعمال حاکمیت می‌‌نماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثبات‌گرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دسته‌‌بندی‌های کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کرده‌‌اند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Constitutionalist States: Study of New Division of Constitution and the Concept of Dual Freedoms

نویسندگان [English]

  • Masoud Raei Dahaghi 1
  • Alireza Asadpour Tehrani 2

1 Assistant Professor, Department of International Law, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch

2 Ph.D. of Public Law, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Iran

چکیده [English]

Due to the developments in social relations in modern societies, and in particular the importance of restrictions on the political power of governments, the rule of people and the protection of individual rights and public freedoms as the foundations of constitutionalism and constitutional rule, it seems to be necessary to introduce a new category of basic laws that are more consistent with modern constitutional rights and constitutionalism. Thus, all classical categories of constitutional laws are briefly introduced and criticized, and then a new categorization of basic laws to the liberal constitution and republican constitution is proposed and explained. As a result of this division, the state can be liberal or republican, but in the present time, both types of modern states must be constitutional. Of course, the republican holds this supremacy over the liberal state, which governs the protection of public freedoms. This essay is based on a fundamental assumption: the emphasis on the constitutional positivist concept. Since, the classical classifications are based on the inductive method; accordingly, the same method has been used to criticize and propose the alternative.

الف) فارسی

بشیریه، حسین، (1380)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، جلد دوم: لیبرالیسم و محافطه‌کاری، تهران: نی.
برک، ادموند، (1393)، تأملاتی بر انقلاب در فرانسه، ترجمه: صفاری، سهیل، تهران: نگاه معاصر.
قاضی، ابوالفضل، (1380)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: دانشگاه تهران و میزان.

ب) انگلیسی

Bagehot, Walter, (2001), The English Constitution, New York: Oxford University Press.
Barendt, Eric, (1998), An Introduction to Constitutional Law, New York: Oxford University Press.
Berlin, Isaiah, (2002), Liberty, New York: Oxford University Press.
Dicey, Albert Venn, (1902), Introduction to the Study of the Law of the Constitution, New York: Macmillan and Co. Ltd.
McLean, Iain, (1996), The Concise Dictionary of Politics, Oxford: Oxford University Press.
Montesquie, Charles,( 2002), The Spirit of Laws, Trans.: Cohler, Anne & Miller, Basia & Stone, Harold, Cambridge: Cambridge University Press
Pettit, Philip, (2002), Republicanism: A Theory of Freedom and Government, New York: Oxford University Press
Schultz, David, (2002), Encyclopedia of American Law, New York: Facts on File Inc.
Slapper, Gary and Kelly, David, (2012), The English Legal System, London: Routledge
Steinberger, Helmut, (1998), Models of Constitutional Jurisdiction, Strasbourg, Council of European Publishing
Schumpeter, Josef, (2003), Capitalism, Socialism & Democracy, New York: Routledge
Vincent , Andrew, (1987), Theories of the State, New York, Wiley-Blackwell
White, Albert Beebe, (1925), The Making of the English Constitution (449 – 1485), New York: Putnam's Sons
Zoller, Elisabeth, (2008), Introduction to Public Law (A Comparative Study), Leiden, Martinus Nijhoff  Publishers