نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده


از زمانی­که تمامی پدیده­های اجتماعی و تعاملات سیاسی بشر در قالب دولت ـ ملت­های جدید شکل گرفت و هویت‌های اجتماعی و فرهنگی نیز در این چارچوب نوین تعریف گشت، در عین بیشترین تاکید بر مفهوم صلح و ارزش و اهمیت آن، خونین­ترین و وسیع‏ترین جنگ­های تاریخ در این دوران و به دست دولت ـ ملت­های مدرن پدید آمده است. این مقاله در جستجوی این پرسش اساسی است که آیا خشونت و منازعه عنصری ذاتی در بنیانِ نهادِ دولت ـ ملت مدرن بوده است؟ در راستای پاسخ به این پرسش در قالب یک پژوهش نظری، ابتدا تعاریف کلاسیک از مفهوم دولت ـ ملت مورد بررسی قرار می­گیرد؛ سپس زمینه­ها و مبانی تاریخی شکل­گیری دولت ـ ملت­ها تدقیق می­شود و در نهایت ابعاد اساسی خشونت و منازعه نهاد دولت ـ ملت مدرن در اندیشه‌ی پنج متفکر بزرگ این عرصه (بدن، هابز، روسو، هگل و وبر) جستجو خواهد شد. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که به‌رغم تفکرات و ارزش­های فراگیری که در مورد صلح وجود دارند و در دوران مدرن شناخته شده­اند؛ دولت ـ ملت به‌عنوان نهاد قدرت سیاسی مدرن حاوی نوعی خشونت سازمان­یافته است که در شکل کلاسیک خود آن‌را بازتولید می­کند. به‌عبارت دیگر خشونت­های فراگیر در تاریخ معاصر بشر به‌گونه­ای در این نهاد مدرن، ریشه دارد. از این‌رو در جریان تحولات جهانی به‌نظر می­رسد، نهادینه شدن صلح تنها با تحول بنیادین دولت مدرن امکان تحقق خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modern Nation-States and the Conflict

نویسنده [English]

  • Hossien Salimi

Professor, Department of International Relations, Allame Tabataba’i University

چکیده [English]


Purpose: Since the time that all social phenomena and political interactions of man formed in the framework of new nation-states and social and cultural identities defined in this new framework, notwithstanding much emphasis on the idea of peace and its value and significance, indeed the bloodiest and the most widespread wars of history takes place in this era and by modern nation-states. This paper seeks to answer this fundamental question that, has violence and conflict been an essential element of modern nation-state? Answering this question is important because if violence and conflict in international politics rooted in nature and foundation of modern nation-state then achieving stability and peace is possible only through changing the function of this institution or replacing it with alternative institutions.
Design/Methodology/Approach: Method of this research is explanatory. In order to answering this question in the format of a theoretical research, at first classical definitions of concept of nation-state will be discussed; then historical context and basis of formation of nation-state will be elucidated and in the end the fundamental dimensions of violence and conflict in modern nation-state will be discussed in the thought of five great thinkers in this field (Bodin, Hobbs, Rousseau, Hegel and Weber). This is a theoretical research that both attempts to survey classical theories in the field of studies on state and conflict and also historical studies on international relations. Also this research is based on a normative and critical approach regarding mainstream theories and those which defend status quo.
Findings: This research concludes that despite of pervasive known ideas and values about peace in modern era, nation-state as a modern institution of political power contains a kind of organized violence which in its classical form reproduces it. In other words widespread violence in contemporary history of humanity somehow rooted in this modern institution. Monopoly in use of force, military power and exerting organized violence in the context of conceptualization of sovereignty alongside not recognizing an upper authority in international level and rejection of ethical commitments in modern culture of international relations as a general norm, made out breaking violent conflicts in the face of sharp conflicts and disagreements inevitable. Therefore it seems that in the course of global upheavals, establishing peace is possible only through fundamental change in the functions of modern state.
Originality/Value: Hitherto peace studies have always paid particular attention to the category of state and sovereignty. But through combining theoretical and historical approaches this research presents a new attitude to this category. Also explicit results of this research is that maintaining present conditions of modern institution of nation-state made realization of peace impossible; therefore conclusions of this research can be a new window in literature of peace studies specially in the context of Iranian peace studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nation-State
  • conflict
  • violence
  • Modern Politics
  • Organized Violence
 دردریان، ریچارد؛ دیویتاک، جیمز. (1391). نظریه انتقادی، پست مدرنیسم و نظریه مجازی در روابط بین‌الملل. ترجمه ح. سلیمی، تهران: گام نو.
روسو، ژ. ژ. (1335). قرارداد اجتماعی. ترجمه غ. زیرک‌زاده، تهران: چهر.
سلیمی، ح. (1393). نگرشی نو به تاریخ روابط بین‌الملل. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
هابرماس، یورگن. (1382). جهانی شدن و منطومه‌های پساملی. ترجمه ک. پولادی. تهران: نشر نی.
هابز، توماس. (1380). لویاتان. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نشر نی.
Bodin, J. (1962). Six Books on Commonweale. Camridge: Camridge Unversity Press.
Grant. A. J. & Temperley.H.W. (1977). Europe in Nineteenth and Twentieth Century (1789-1950). London: Longman.
Giddens, A. (1985). The Nation State and Violance. California: Clifornia University Press.
Guibernau, M. (2004). Anthony D. Smith on “National Identity: a critical assessment”. Nations and Nationalism. PP. 125-141.
Hobsbawm, E. (1992). Nations and Nationalism since 1780: Programmed, Myth, Reality. Camridge: Camridge University Press.
Kohn, H. (1955). Nationalism: It’s Meaning & History. Newyork.
Landau, E. (2006). Napoleon Bonaparte. New York: Twenty-First Century Books.
McClelland, J. (1996). History of Western Political Thought. New York: Routledge.
Smith, A. (1986). The Ethnic Origin of Nations. Oxford: Blackwell.
Smith, A. (1991). National Identiy. London: Penguin.
Smith, A. (2002). “What is a Nation?". Geopolitics, 7 (2), PP. 5-32.
Weber, M. (1991). Essays in Sociology. London: Routledge.
Weber, S. (2011July28). “How Maps Made the World”. Wilson Quarterly.