نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

مرتضی

منشادی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

سجاد

ستاری

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

یحیی

کمالی

دانشیار

سیاستگذاری عمومی

دانشیار سیاستگذاری عمومی  دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

فائز

دین پرستی صالح

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

شجاع

احمدوند

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ماندانا

تیشه یار

استادیار

روابط بین الملل

استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ماشاءالله

یوسفی

سایر

علوم سیاسی

دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

بهاره

سازمند

دانشیار

روابط بین الملل

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

الهام

رسولی ثانی آبادی

دانشیار

روابط بین الملل

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد، یزد، ایران

حمید رضا

رحمانی زاده دهکردی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علی

مختاری

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی (مسائل ایران) دانشگاه یاسوج، ایران

اسماعیل

عالی زاد

استادیار

علوم اجتماعی

استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سبحان

یحیائی

سایر

علوم ارتباطات

استادیار ارتباطات (روابط عمومی) دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مجتبی

یاور

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علمه طباطبائی، تهران، ایران

محمد حسن

جمشیدی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ناصر

پورحسن

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

حسن

دانایی فرد

استاد

مدیریت

استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

نجف

لک زایی

استاد

علوم سیاسی

استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ، قم، ایران

حمید

سجادی

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

الهام

رسولی ثانی آبادی

دانشیار

روابط بین الملل

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد، یزد، ایران

اصغر

کیوان حسینی

دانشیار

روابط بین الملل

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مسعود

درودی

سایر

علوم سیاسی

دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

ناصر

پورحسن

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

غلامرضا

حداد

استادیار

علوم سیاسی

استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اسفندیار

جهانگرد

دانشیار

اقتصاد

دانشیار اقتصاد کلان دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

علی

مرشدی زاد

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

اصغر

کیوان حسینی

دانشیار

روابط بین الملل

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محمد

جمشیدی

استادیار

روابط بین الملل

استادیار روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

فائز

دین پرستی صالح

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ابوذر

فتاحی زاده

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

فائز

دین پرستی صالح

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سجاد

ستاری

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

اصغر

کیوان حسینی

دانشیار

روابط بین الملل

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محسن

خلیلی

استاد

علوم سیاسی

استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

مرتضی

باقیان

سایر

علوم سیاسی

دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمدحسین

پناهی

استاد

علوم سیاسی

استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حمدالله

اکوانی

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

احمد

گل محمدی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علی

جنادله

استادیار

علوم اجتماعی

استادیار جامعه شناسی توسعه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علی

ساعی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علی

جنادله

استادیار

علوم اجتماعی

استادیار جامعه شناسی توسعه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علی

مرشدی زاد

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

سعید

عطار

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

سید مهدی

یوسفی

سایر

علوم سیاسی

دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

جواد

حیدری

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی (اندیشه سیاسی) دانشگاه شاهد، تهران، ایران

ابوالفضل

دلاوری

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم  سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حبیب

عشایری

سایر

علوم سیاسی

دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران

الهام

رسولی ثانی آبادی

دانشیار

روابط بین الملل

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد، یزد، ایران

ابوذر

گوهری مقدم

دانشیار

روابط بین الملل

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه امام صادق (,ع)، تهران، ایران

اصغر

کیوان حسینی

دانشیار

روابط بین الملل

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

فائز

دین پرستی صالح

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محسن

خلیلی

استاد

علوم سیاسی

استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

علی

کریمی

استاد

علوم سیاسی

استاد علوم سیاسی دانشگاه ماندران، بابلسر، ایران

ناصر

پورحسن

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

فائز

دین پرستی صالح

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اصغر

کیوان حسینی

دانشیار

روابط بین الملل

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

وحید

سینائی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

اصغر

کیوان حسینی

دانشیار

روابط بین الملل

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مجتبی

یاور

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علمه طباطبائی، تهران، ایران

مهدی

میرکیایی

استادیار

تاریخ

استادیار تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مجتبی

یاور

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علمه طباطبائی، تهران، ایران

مجتبی

مقصودی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

وحید

سینائی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

مجتبی

مقصودی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

سیدعبدالامیر

نبوی

دانشیار

علوم اجتماعی

دانشیار مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، تهران، ایران

محمد رضا

ویژه

استادیار

حقوق عمومی و بین الملل

استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ابوالفضل

دلاوری

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم  سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محسن

خلیلی

استاد

علوم سیاسی

استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

علی

مرشدی زاد

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

فائز

دین پرستی صالح

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حسین

شریفی طرازکوهی

دانشیار

روابط بین الملل

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

اصغر

افتخاری

دانشیار

علوم سیاسی

استاد علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

طاهره

میرعمادی

دانشیار

علوم ارتباطات

دانشیار سیاست ها  و راهبردهای علم و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

سمیه

حمیدی

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

احمد

گل محمدی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اصغر

افتخاری

دانشیار

علوم سیاسی

استاد علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

علی

عابدی رنانی

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حمیدرضا

ملک محمدی

استاد

سیاستگذاری عمومی

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

غلامرضا

حداد

استادیار

علوم سیاسی

استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

میترا

راه نجات

استادیار

روابط بین الملل

استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

هادی

رحمانی فضلی

استادیار

سیاستگذاری عمومی

استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ابوالفضل

دلاوری

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم  سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حمیدرضا

ملک محمدی

استاد

سیاستگذاری عمومی

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

غلامرضا

حداد

استادیار

علوم سیاسی

استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سید محمد علی

تقوی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

محسن

خلیلی

استاد

علوم سیاسی

استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

مجتبی

یاور

استادیار

علوم سیاسی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علمه طباطبائی، تهران، ایران

وحید

سینائی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

محمدجواد

غلامرضاکاشی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علی

مرشدی زاد

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

محمد باقر

خرمشاد

استاد

علوم سیاسی

استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دال سئونگ

یو

استاد

روابط بین الملل

استاد دانشگاه هانکوک، سئول، کره جنوبی

عباس

کشاورز شکری

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

علی

مرشدی زاد

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

مرتضی

بحرانی

استادیار

علوم سیاسی

استادیار اندیشه سیاسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران

سیدعبدالامیر

نبوی

دانشیار

علوم اجتماعی

دانشیار مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، تهران، ایران

وحید

سینائی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

محمد

تباشیر

سایر

علوم سیاسی

دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

احمد

گل محمدی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محمد جواد

موسی نژاد

استادیار

علوم سیاسی

استاد مدعو علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

login