نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.ایران.

چکیده

 از آغاز دهه 1990 میلادی به این سو در  محافل و نهادهای ملی و بین المللی توسعه‏ای و ادبیات جهانی توسعه،  گفتمان حکمرانی خوب به گفتمانی کانونی مبدل شده است،  به گونه‏ای که هیچ تامل جدی درباره توسعه  نمی تواند آن را نادیده انگارد. با این حال،  همه کسانی که در کسوت هواخواه یا در جایگاه منتقد  به  بیان دیدگاه پیرامون مبانی  و مولفه‏ها و شاخص‏های این اندیشه اهتمام ورزیده‏اند  برداشتی یکسان و یگانه از آن عرضه نمی دارند؛  بلکه هر یک به اعتبار بنیان‏های اندیشگی، پیش ا نگاره‏های فکری و یا تجربه‏های عملی و  سیاستی خود سیمایی متفاوت از حکمرانی خوب ترسیم می‏نمایند. درنگ در نظام دلالت معنایی گفتمان حکمرانی خوب بیانگر ترکیب چندگانه‏ای از لایه‏های معنایی نا همسان است که دست کم سه خوانش یا رویکرد متمایز را بازتاب می‏دهند:خوانش سیاستگذارانه ـ تکنوکراتیک، خوانش معطوف به سیاست ورزی دموکراتیک و خوانش انتقادی شالوده شکنانه. در حالی که خوانش‏های دوگانه تکنوکراتیک و دموکراتیک به عنوان مولفه‏های اصلی سازنده جریان اصلی اندیشه ورزی درباره حکمرانی خوب برآنند تا این اندیشه را در کسوت گونه‏ای چارچوب مرجع فکری و سیاستی جهانشمول کاربردپذیر در همه جوامع عرضه نمایند، خوانش انتقادی مترصد است تا پیش فرض‏ها و دلالت‏های خاص ایدئولوژیک آن  را افشا نماید.  در نوشتار پیش رو کوشش خواهد شد تا با بهره گیری از تمهیدات برگرفته از روش‏های کیفی پژوهش  به ویژه روش تحلیل گفتمان انتقادی مفروضات،  سازمایه‏ها و نشانگرهای همبسته با خوانش‏های سه گانه حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rereading Good Governance in Light of Different Perspectives: Program of Optimizing Public Policy, Agenda for Transition to Democracy or Hegemony Reproduction Strategy

نویسنده [English]

  • Noormohammad Nowruzi

Assistant Professor, Department of International Relations, Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

At the outset of 1990 decade and onward, Good Governance Discourse has become a so pivotal discourse in the pervasive domain of national and international developmental circles and institutions and in global development literature as well, that no significant study or investigation can ignore it. However, neither adherents nor critics offer the same understanding of the foundations, assumptions, constituents and indicators of such an idea; rather, each, on the basis of their intellectual presuppositions or practical policy-oriented experiences and normative attitude, paint a different picture of Good Governance Discourse. Scrutinize on the semantic implications system of Good Governance Discourse reveals multiple combination of different semantic layers that reflect at least, three distinct readings or approaches: Technocratic or Policy-Oriented reading, Democratic Politics reading, Critical-Deconstructive reading. Whereas both technocratic and democratic approaches as chief constituents of intellectual mainstream about good governance endeavor to represent this idea as a universal thinking and policymaking framework that applicable to all societies, critical reading attempts to reveal specific ideological presuppositions and implications of good governance discourse. In this article we will attempted to explicate the constituents and indexes associated with the three readings of Good Governance Discourse through the use of a critical discourse analysis method, especially with genealogical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Technocratic Reading
  • Democratic Reading
  • Critical Reading
  • Sustainable Human Development
الف) فارسی
آلن،  گراهام  (1380) بینا متنیت،  ترجمه پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.
استیگلیتز،  ژوزف (1385). "پس از اجماع واشنگتن"، ترجمه ناهید حکمی اصفهانی، مجله برنامه و بودجه، شماره 97، دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر.
الحق،  محبوب (1368). " مردم و توسعه"، ترجمه عزیز کیاوند، مجله اطلاعات سیاسی-اقصادی، شماره 29، تیر.
بیگ زاده،  ابراهیم،  شهناز کلینی و منیژه یاقوتی (1382). حقوق سازمانهای بین المللی، جلد اول: سازمانهای جهانی، تهران:انتشارات مجد.
پرانک، ژال و محبوب  الحق (1380). "گزارش لاهه پیش زمینه توسعه پایدار:از فکر تا عمل"، ترجمه مصطفی مهاجرانی، محیط شناسی، دوره بیست و هفتم، شماره 28.
تاموشات،  کریستیان (1386).  حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، تهران:نشر میزان.
تودوروف،  تزوتان  (1377) منطق گفتگویی میخائیل باختین،  ترجمه داریوش کریمی، تهران: نشر مرکز.
زاهدی،  شمس السادات و غلامعلی،  نجفی (1385). "بسط مفهومی توسعه پایدار"،  فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 4، زمستان.
سامتی، مرتضی، همایون  رنجبر، فضیلت  محسنی (1390)"تحلیل تاثیر شاخص‏های حکمرانی خوب بر شاخص‏های توسعه انسانی، مطالعه موردی:کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEN)" پژوهش‏هایرشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره چهارم، پاییز.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (1394).  مشق‏هایحکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر، ترجمه حسن اسدی زید آبادی، تهران:انتشارات ناهید.
مشیرزاده،  حمیرا  (1384) تحول در نظریه روابط بین الملل،  تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
میدری، احمد، جعفر  خیرخواهان (1383) حکمرانی خوب، بنیان توسعه، (مجموعه مقالات)، تهران:مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی.
میدری، احمد (1383)"تغییر در سیاست‏های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب"، نامه مفید، شماره 42، خرداد و تیر.
هداوندی،  مهدی (1384). "حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر"، نشریه حقوق اساسی، سال سوم،  شماره چهارم، تابستان.
هوارت، دیوید (1378) "نظریه گفتمان"،  در:دیوید مارش، جری استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسی، تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
یورگنسن، ماریان، لوئیز  فیلیپس (1389) نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
ب) انگلیسی
Bartolini, David, Raffael Santolini (2017) "Political Institutions Behind Good Governance", Economic Systems,Vol. 41,Issue 1,March.
Blunt,peter (1995)" Cutural Relativism, ‘Good’ Governance and Sustainable Human Development", Public Administration and Development,Vol. 1,No. 15.
Cash,Corrine (2016)"Good Governance and Strong Political Will:Are they enough for Transformation",Land Use Policy,No. 58.  attainable in:http://dx. doi. org/10. 1016/j. landusepol.
Chibba,Micheal (2009). " Governance  and  Development: the Current  Role  of  Theory, Policy  and  practice", World  Economics, Vol. 10, No. 2, April-June.
Diarra, Gaoussou and Patrick, Plane (2011).  "Assessing  the World  Bank’s Influence  on the Good  Governance  Paradigm", attainable  in:http://halshs. archives-ouvertes. fr/halashs-00617578.
Esty, Daniel (2006). "Good  Governance at the  Supranational  Scale: Globalizing  Administrative Law", The  Yale law  Journal, Faculty  Scholarship Sries,428.
Gisselquist, Rachel M.  (2012). "Good  Governance  Concept and why this matters for Development  Policy", Working  Paper, No. 2012/30, United Nations University, World  Institute for Development  Economic  Research (WIDER).
Grindle,Merilee S.  (2010)Good Governance: the Inflation of an Idea,HKS Faculty Research Working Paper Series,RW P 10-023,Jhon F. Kennedy School of Government,Harvard University.  Attainable in:http://nrs. harvard. edu/urn-3:HUL. InstRepos:4448993.
Hyden, Goran and  Julius  Court (2002).  Governance  and  Development, World  Governance  Survey Discussion  Paper1, United  Nations University.
IFAD[International  Fund for Agriculture Development] (1999). Executive Board, Sixty-Seventh  Session,Rome,8-9 Semptember (EB99/67/INF. 4).
Kardos,Mihaela (2012)"The Reflection of Good Governance in Sustainable Development" ,Procedia- Social and Behavioral Studies,No. 58.
Kaufman, Daniel, Aart  Kraay and Massimo Mastruzzi (2010). The  Worldwide  Governance  Indicators: Methodology  and  Analytical  Issues, policy  Research  Working  paper 5430, The  World  Bank, Development  Research  Group, Macroeconomics and Growth  Team, September.
Meetika,Srivastava (2009). Good Governance: Concept, Meaning and  Features:A Detailed Study, 26December,Papers. ssrn. com/SOL3/papers. cfm/abstract_id=1528449,attainable  in    http://ssrn_id152844. pdf.  
Santiso, Carlos (2001). "International  Co-operation  for  Democracy  and  Good  Governance: Moving  toward  a  Second  Generation?", European  Journal  of  Development  Research, Vol. 13, No. 1,June.
Schiavo, Lidia Lo and  Pierre  Vercauteren (2016). "Good  Governance, Neoliberalism, Inequality  within  International  Discourse: A  Critical  Approach", Journal  of Social  Science  for  policy  Implications, Vol. 4, No. 2,December.  
Sodaro, M. L.  (2001). Comparative  Politics: A  Global  Introduction, MacGraw-Hill College.
Stojanovic`,Ilija,Jovo Ateljevic`,R.  Stevan Stevic` (2016)Good Governance as a Tool of  Sustaiable Development,European Journal of Sustainable Development,Vol. 5,N. 4.    
 The  World  Bank (1989). Sub-Saharan  Africa  from  Crisis  to  Sustainable  Growth: A  Long-Term  Perspective  Study, Washington,D. C.
The  World  Bank (1992). Governance  and  Development, Washington,D. C.
UNDP[United Nations Development Program] (1997). Reconceptualising  Governance: Discussion  Paper, Management  Development  and  Governance  Division, Bureau  for  Policy  and  Program  Support, New York.
United  Nations Economic  and  Social  Commission  for  Asia and Pacific [UNESCAP] ,What  is  Good  Governance?, attainable  in: unescap. org/pdd.
United  Nations (2000). United  Nations  Millennium  Declaration, Resolution  Adopted  by  the  General  Assembly, A/RES/55/2, 18 September.