چالش سیاسی تروریسم و دولت ‌کانادا: مطالعه موردی روابط کانادا با ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق بین الملل - عضو هیات علمی و معاون آموزش دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

2 دکترای حقوق بین الملل دانشگاه پیام‌نور تهران

چکیده

   نحوه برخورد دولت‌ها با دعاوی قربانیان حوادث تروریستی از مهم‌ترین مسایل سیاسی روز است. از آنجا که دولت‌ کانادا از مدعیان مبارزه با تروریسم می‌باشد؛ راهبردهای سیاسی حاکم بر این دولت در جهت پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویی به بازماندگان وقایع تروریستی حایز اهمیت است. به‌نظر می‌رسد این دولت بجای برخورد با دولت‌های حامی‌ تروریسم؛ با متهم نمودن دولت ایران در واقع عمده‌ترین اقدام خود را علیه یکی از قربانیان انجام داد. در تحلیل این عمل دولت ‌کانادا با استفاده از نظریه باری بوزان راجع‌ به امنیت، یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که کانادا با بهره‌گیری از سیاست‌هایی همچون تعریف خاص از دولت ‌حامی ‌تروریسم بین‌الملل و تلقی دولت ‌ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین آن‌ها؛ قطع‌ رابطه دیپلماتیک با ایران؛ سلب مصونیت‌ و توقیف اموال دولت و نهادهای دولتی ایران در کانادا به‌نفع قربانیان حوادث تروریستی سرزمین‌های ‌اشغالی فلسطین و لبنان با آمریکا و اسرائیل همراهی نموده است. با توجه به نظریه ﺑﻮزان در مورد ﻣﻌﻤﺎی اﻣﻨﻴﺖ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ پیرامون آن عملکرد کانادا راجع ‌به سلب مصونیت دولت ایران در حقوق بین‌الملل قابل دفاع نمی‌باشد. در این نوشتار به‌دنبال پاسخ به این پرسش اصلی‌ هستیم؛ که دلیل اصلی اقدام دولت ‌کانادا علیه دولت ‌ایران چیست؟ این بررسی بر اساس نظریه باری بوزان و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی انجام گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Challenges of Terrorism and the State of Canada: a Case Study of Canada–Iran relations

نویسندگان [English]

  • Reza mousazade 1
  • mahmood ganjbakhsh 2
1 Assistant Professor, Department of International Relations, School of International Relations, Tehran, Iran
2 Ph.D. of International Law, Payame Noor University Tehran Branch, Tehran
چکیده [English]

The way governments deal with the claims of victims of terrorist incidents is one of the most important political issues of the day. Since the Canadian government claims that it fights terrorism the political strategies that govern this government are important in responding to the survivors of the terrorist events. By accusing the Iranian government, it has done its most important action against one of the victims of terrorism. By using the theory of Barry Buzan in analyzing this action of the Canadian State the findings of this paper show that Canada by utilizing some policies like a particular definition of international terrorism advocating state and regarding Iran as one the biggest countries which advocate terrorism, giving up the diplomatic relation with Iran, repudiating the immunity of Iran’s properties and their seizure in the interests of victims of terrorist attacks in occupies lands is a way of cooperating with the US and Israel. According to Buzan theory about security dilemma and the complexities and contradictions inherent in political choices about that the operation of Canada about the Iranian government's immunity in international law is not defensible. In this article we are looking for answers to this question that "What are the political fields of Canada’s action against Iran?" This review is based on Barry Buzan's theory and was conducted by using descriptive analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Canada
  • Victims of Terrorist
  • Barry Buzan
ابراهیمی، نبی الله، (۱۳۸۶)، «تأملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاگ»، مجله سیاست خارجی ،شماره ۸۲.
اسنایدر، کریگ ای، (۱۳۸۰)، «ساختارهای امنیت منطقه‌ای، ترجمه محمود عسگری»،  مجلهراهبرد، شماره ۲۱.
بارباراتن، تیگر شتروم، (۱۳۸۹) «امنیت انسانی و حقوق بین‌الملل»، ترجمه اردشیر امیر ارجمند، تهران، انتشارات مجد.
بردبار، احمد رضا، خواجه سروی، غلامرضا،)۱۳۹۴)، «نقش انگلستان در ایجاد چالش های هسته ای ایران بر اساس نظریه امنیت جمعی»، فصل‌نامه  مطالعات راهبردی بسیج، شماره ۶۶.
بزرگمهری، مجید،(۱۳۸۷)، «تعریف سازمان‌ملل متحد از پدیده تروریسم، مروری بر اسناد مصوب و دیدگاه‌های صاحب‌نظران»، مجله مطالعات سیاسی، زمستان ۱۳۸۸.
بوزان، باری و  همکاران. (۱۳۸۶). «چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت.» ترجمه طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، باری،  (۱۳۸۷). «امنیت، کشور «نظم نوین جهانی» و فراسوی آن.» ترجمه پارساپور، فصلنامه امنیت ملی و مدیریت بحران، ۸۵-۱۱۰.
بوزان، باری،  (۱۳۸۹) «مردم، دولت ها و هراس» ترجمه رحمن قهرمانپور تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ، چاپ دوم.
بوزان، باری، (۱۳۸۷)، مناطق و قدرتها: ساختار امنیت بین‌الملل، ترجمه رحمن قهرمانپور، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بیرو، آلن، (۱۳۸۰)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کیهان.
پورسعید، فرزاد،(۱۳۸۸)، «ﺗﺤﻮل ﺗﺮورﻳﺴﻢ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ»، فصل‌نامه مطالعات راهبردی ، شماره ۴۶، زمستان ۱۳۸۸.
تدینی، عباس­وکازرونی، سیدمصطفی، «مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ارسال کننده تسلیحات به گروه‌های تروریستی درسوریه»، فصل‌نامه راهبرد ، شماره۷۷، زمستان ۱۳۹۴.
حبیبی مجنده، محمد و همکاران(۱۳۹۳)، «نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت‌ها در آیینه حقوق بین‌الملل و رأی ۲۰۱۲ دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۵۱.
زمانی، سید قاسم،(۱۳۹۴)، «ماهیت حقوقی داعش در حقوق بین‌الملل:دولت یا بازیگر غیر دولتی»، فصل‌نامه دولت پژوهی، سال اول شماره۱
سرمد، زهره و بازرگان،  علی و حجازی، الهه، (۱۳۸۵)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران،  انتشارات آگاه.
سلیمانی، رضا،(۱۳۸۵)، «آشفتگی معنایی تروریسم»، فصل‌نامه علوم سیاسی، شماره ۳۶، زمستان 13۸۵.
سمیعی اصفهانی، علیرضا و بهرامی، سجاد و افشاری، داود(۱۳۹۴)، «مبارزه با تامین مالی تروریسم در پرتو اسناد بین‌المللی»، فصل‌نامه مطالعات بین‌المللی پلیس، شماره 22، تابستان 1394 .
شهنازی، روح‌اله، (۱۳۹۴) ، «اقتصاد سیاسی شکل‌گیری گروه‌های تروریستی در ایران و جهان اسلام و نقش مجتمع‌های نظامی−صنعتی آمریکا»، مجله جستارهای اقتصادی ایران، دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394.
طارمی، کامران،(۱۳۹۴) ، «تحلیلی بر عوامل پیدایش و رشد سریع دولت اسلامی در سوریه و عراق»، پژوهشنامه روابط بین‌الملل، شماره  30، تابستان 1394                        .
عبداللهی،  محسن، (۱۳۹۴) ، «تروریسم بین‌المللی به مثابه استثناء در حال ظهور قاعده مصونیت ‌دولت: بررسی قانون جدید کانادا- مصونیت در حقوق بین‌الملل»، تهران، انتشارات گنج دانش.
مشیر زاده، حمیرا،(۱۳۸۹)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، چاپ پنجم، تهران،  انتشارات سمت.
نادری، عزت الله و سیف نراقی،(۱۳۹۳)،روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران، انتشارات ارسباران.
نصری، قدیر،(۱۳۹۰ ) ، «تأملی نظری در یافته ها و دشواریهای  باری بوزان در  بررسی امنیت»، فصل‌نامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره چهارم.
واعظی، محمود، (۱۳۸۵)،«تحولات سازمان همکاری شانگهای و عضویت ایران»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۵۳ .
 Abubakar, Aminu, (2014), “Boko Haram Mount Dynamic Raid, Rob Bank, In Looting Spree,” in: (http://www.businessinsider.com/afpbokoharammount-dynamite-raid-rob-bank-in-lootingspree-2014-11)
AlAzm, Amr, AlKuntar, Salam&BrianI.Daniels, (2014), “ISIS’AntiquitiesSideline,” in: (http://www.nytimes. com/2014/09/03/onion/isis-antiquities-sideline.html?)
Allian, Jean, (2004), "The Legacy of Lockerbie: Judicial Review of Security Council Actions or the First Manifestation of Terrorism as a Threat to International Peace?” Indian Journal of International Law, Vol. 44.
Antiterrorism, campaign, (2011), in: (http://www.canada. ca/en/campaign/antiterrorism) Accessed 10 June2015.
Brass, Paul B., (2003), "Elite Interest, Popular Passions and Social Power…,.” in: www.paulbrass.com. (Accessed 10 December 2015).
Brown's, Judge (2014), “Iran To Forfeit $7M In Canadian Assets For ‘Supporting Terrorism’,” in:(http://www.cbc.ca/news/canada/iran-to-forfeit-7m-in-canadian-assets-for-supporting-terrorism-1.2580632)
Campion-Smith, Bruce & Shephard, Michelle, (2015), “RCMP Charge John Maguire and Two Others in TerrorInvestigation,”in:(http://www.thestar.com/news/canada/2015/02/03/rcmp-to-announce-terrorism-arrest-and-charges-at-3-pm.html)
Callimachi, Rukmini, (2014), “Paying Ransoms, Europe BankrollsQaedaTerror,”in:(http://www.nytimes.com/2014/07/30/world/africa/ransoming-citizens-europe-becomes-al-qaedas-patron.html?_r=0)
Chase, Steven, (2015), “Canadian Soldiers Ordered to Leave Region Threatened by Boko Haram,” in: http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canadian-soldiers-ordered-to-leave-region-threatened-by-boko-haram/article23193519/)
Chase, Steven, (2014), “Canadian Soldiers Ordered to LeaveRegionThreatenedbyBokoHaram,”in:(http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canadian-soldiers-ordered-to-leave-region-threatened-by-boko-haram/article23193519/)
Chulov, Martin, “How An Arrest In Iraq Revealed ISIS’s $2bnJihadistNetwork,”in:(http://www.theguardian.com/world/2014/jun/15/iraq-isis-arrest-jihadists-wealth-power)
Cohen, David, (2014), “Confronting New Threats In Terrorist Financing”, Remarks Before The Center For A New American Security, March 4, 2014.
CTV News (Canada), (2015), “Canadian Killed Fighting for ISIS in Syria: Report,” in: (http://www.ctvnews.ca/world/canadian-killed-fighting-for-isis-in-syria-report-1.2189105
Dbpedia.org. “Air_India,” (2011)in: http://fr.dbpedia.org/page/Vol_182_Air_India. (Accessed 15 Janury 2016).
Donald, George, (2014), “Air India Flight 182. 11 7. ” In: http://www.publicsafety.gc.ca/prg/ns/ai182/_fl/Kirpalai-en. (Accessed 10 Janury 2016).
Fantz, Ashley, (2015), “How ISIS Makes (And Takes) Money,” in :( http://www.cnn.com/2015/02/19/ world/how-isis-makes-money/)
 Fanusie, Yaya J., (2015), “Terrorist Financing and the Implications for Canada”. TestimonybeforetheForeign AffairsSubcommitteeonInternationalHumanRights, Otawa, Canada.
Gretchen Peters & Juan Zarate, “How Financial Power Can Be Used To Save Iconic Species From Extinction,” Business Insider, April 22, 2015.
Government of Canada, (2012), in: http://www. international.gc.ca/media/aff/news-communiques/2012/09/07a.aspx?view=d&lang=eng
Hansard,(2012),”HousePublications.in:http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx? Pub=Hansard&Doc=17&Parl=41&SES=1&Language=E&Mode=1#SOB-4263105. (Accessed 13 Janury 2016).
Harper, Stephen, (2010) “stephen harper will say sorry to air India familie”.in: http://www.thestar.com/news/ canada/2010/06/22/stephen_harper_will_say_sorry_to_air_india_families.html. (Accessed 12 June 2015).
Harrington, Joanna. (2012) “If not torture, then how about terrorism – Canada amends it’s State Immunity Act”, European journal of international law.v76.
Herb, Keinon, (September 9, 2012). “World must follow Canada's lead, cut Iran ties”. The Jerusalem Post. Retrieved Desember 10, 2015.
Kalron, Nir, (2015) “Africa’s White Gold Of Jihad: Al-ShabaabAndConflictIvory,”in:(http://elephantleague.org/project/africas-white-gold-of-jihad-al-shabaab-and-conflict-ivory/)
Keatinge, Tom, (2014), “The Role of Finance in Defeating Al-Shabaab,” The Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, in: (https://www.rusi.org/downloads/assets/201412_WHR_2-14_Keatinge_Web.pdf)
Internatinal Court of Justice, (2012), “Case concerning Jurisdictional Immunities of the state”(Germany v. Italy: Greece intervening) ICJ Reports 2012, para 57. In:http://www.icj-cij.org.  And in: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&case=143&p3=4 / http://www.icj-cij.org/docket/files/143. (Accessed 18 Janury 2016).
Jones, Peter, (2014), “Elephant Poaching on Rise in Lord’s Resistance Army Stronghold,” in: (http://www.reuters.com/article/2014/05/14/us-congodemocratic-poaching-kony-idUSKBN0DU1AR20140514)  
justice.gc.ca, (2015), “Canada’s System of Justice”. In: justice.gc.ca.
MacCharles, Tonda, (2010) “Stephen Harper will say ‘sorry’ to Air India families.” Ottawa: Ottawa Bureau. In:http://www.thestar.com/news/canada/2010/06/22/stephen_harper_will_say_sorry_to_air_india_families.html. (Accessed 10 Janury 2016).
Majorcomm, (2010) “majorcomm.” in: http://www. majorcomm.ca. (Accessed 10 Janury 2016).
Mavin, Duncan, (2015), “Calculating the Revenue from AntiquitiesToIslamicState,”in :( http://www. wsj.com/ articles/calculating-the-revenue-from-antiquities-to-islamic-state-1423657578)
Mendick, Robert, (2014), “Terror Financiers Are Living Freely In Qatar, U.S. Discloses”, The Telegraph (U.K.)
Mauldin, William, (2014), “U.S. Calls Qatar, Kuwait Lax OverTerrorFinancing,”in:(http://www.wsj.com/articles/u-s-calls-qatarkuwaitlax-over-terror-financing-1414108799)
Murdock, Heather, (2014), “Analysts: Nigeria’s Boko HaramFundingVast,Varied,”(http://www.voanews.com/content/analysts-nigerias-boko-haram-funding-vast-varied/1875921.html)
Palmer, Randall, and David Ljunggren, (2012), “Canada closes embassy in Iran, to expel Iranian diplomats.” In:http://www.reuters.com/article/usiranidUSBRE88615I20120907.
parl.gc,(2011)“Debates.128.”In:http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/411/Deates/039db_2011-12-08-e.htm#46. (Accessed 13Janury 2016).
Peters, Gretchen, and Juan Zarate, (2015) “HowFinancial Power Can Be Used to Save Iconic Species from Extinction.” In: http://www.businessinsider.com. 4 22. http://www.businessinsider.com/ how-earth-sanctions-can-save-iconic-species-from-extinction-and-make-the-world-safe. (Accessed 20 Janury 2016).
Phys.org, (2015) “Study: Charcoal Production by Al-Shabaab Increases in Survey Area,” in: (http://phys.org/news/2015-02-charcoal-production-al-shabaab-survey-area.html)
Poe, Ted, (2014), “How Poaching Fuels Terrorism Funding,”in:(http://www.cnn.com/2014/10/22/opinion/poe-poaching-terrorism-funding/)
Poingracic-Speyer, Monika, (2014), “The modest career of the Justice for Victims of Terrorism Act” Canadian International Lawer, v.1.
Public Safety Canada, (2014), “2014 Public Report on theTerroristThreattoCanada”,in:(https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2014-pblc-rpr-trrrst-thrt/2014-pblc-rpr-trrrst-thrt-eng.pdf)
Publicsafety, (1985) “publicsafety.” In: http://www. Publicsafety.gc.ca. and in: http://www.publicsafety. gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/r-nd-flght-182/index-eng.aspx. (Accessed 12 Janury 2016).
René, Provost, (2012) “Canada’s Alien Tort Statute.” The European Journal of International Law .V.78.
Roggio, Bill, (2013), “Canadian Terror Plot Linked To AlQaedaInIran,”in:http://www.longwarjournal.org/archives/2013/04/canadian_terror_plot.php
Sajjan, Harjit, (2015), “MP for Vancouver South, named ministerofdefence.”In:http://www.cbc.ca/news/ canada/british-columbia/harjit-sajjan-mp-vancouver-south-defence-minister-1.3303667. (Accessed 11 Janury 2016).
Shelley, Louise, (2014), “Blood Money: How ISIS MakesBank,”in:(https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2014-11-30/blood-money
Tracy, Edward, v. “The Iranian Ministry of Information andSecurity,”(2014)in:(http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2014/2014onsc1696/2014onsc1696.html)
The Guardian (2015), “Two Men Convicted of Terrorist Plot to Attack New York-Toronto Train,”in: (http://www.theguardian.com/world/2015/mar/21/two-men-convicted-of-terrorist-plot-to-attack-new-york-toronto-train
The Special Senate Committee, (2011), Freedom and the Complex Terrorist Threat: Positive Steps Ahead. Ottawa: The Special Senate Committee on Anti‑terrorism, Security (Canada).
Trudeau, Justin, (2015) “I'll end ISIS combat mission, restorerelationswithIran”.In:http://www.cbc.ca/nws/poliics/justin-trudeau-i-ll-end-isis-combat-mission-restore-relations-with-iran-1.3124949. (Accessed 14 Janury2016).
UK parliament, (2006) “Jones v. Saudi Arabia”. In:  www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/.../jones.p... (Accessed 16 Janury 2016).
UnitedNationsDoc,(2005).“UNDoc.CAT/C/CR/34/CA” (2005)atpara.5(f).In:http//www.un/org.http//www.un/org/UNDoc.CAT/C/CR/34/CAN(2005).(Accessed 19 Janury2016).
UN, Policy Working Group, (2002),” Report of the Policy Working Group on the United Nations and Terrorism”. United Nations Security Council, 15 August (2014), Resolution 2170
UN. , (2004) United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property.
U.S. Department of the Treasury, (2011), “Treasury Targets Key Al-Qa’ida Funding and Support Network Using Iran as a Critical Transit Point,” in:(http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1261.aspx
U.S. Department of State, (2011) “Country Reports On Terrorism2013”,in:(http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/)
U.S. Department of the Treasury, (2013) Press Release, “Treasury Designates Al-Qa’ida Supporters in Qatar andYemen”, December18, 2013. (http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2249.aspx)
Web.archive.org,(2011)http://web.archive.org.http://web.archive.org/web/20110930215833. (Accessed 20 Janury 2016).
Wikipedia,(2014)AirIndiaFlight182.https://en.wikipedia.org/wiki/Air_India_Flight_182.(Accessed 21 Janury 2016).
Willsher, Kim, (2014) in: http://www.theguardian.com/world/2014/sep/15/world-leaders-pledge-defeat-isis-paris-summit
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910617000617. (Accessed 10 Janury 2016).