نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه یکی از مباحث مهم در جامعه‌شناسی سیاسی، دیاسپورا و کارکرد‌های آن در راستای تقویت ناسیونالیسم قومی در جوامع متکثر می‌باشد. جامعه دیاسپورا به‌عنوان یک کارگزار استراتژیک، پیشتاز حرکت ملی‌گرایانه و خالق جایگاه راهبردی برای خلق گفتمان‌های ملی است. ساختار فرصت‌ها و ظهور الیت‌‌های کرد در دیاسپورا به‌عنوان کارگزاران اصلی تعارض و ناسیونالیسم در خاورمیانه کنونی نقشی اساسی را‌ایفا می‌نماید. از سویی ناسیونالیسم در دیاسپورا صورت می‌گیرد و جوامع دیاسپورا تاثیر زیادی بر روی گفتمان و سیاست‌های سرزمینی می‌گذارند و بررسی آن در قالب نقش آفرینی اجتماعی حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش دیاسپورا به‌عنوان فرصتی برای جامعه با رویکرد ملی می‌باشد. سوال اصلی پژوهش‌ این است که دیاسپورا چگونه باعث تقویت روحیه ملی‌گرایی در کرد‌ها می‌شود؟ فرضیه پژوهش حاکی از ‌ این است که تاکید الیت‌ها بر روحیه ملی‌گرایی باعث شکل‌گیری نظم اجتماعی کرد می‌گردد. این تحقیق با روشی تحلیلی ـ توصیفی در پی آنست که نشان دهد، نخبگان دیاسپورای کرد در جوامع غربی بر تعارضات هویتی و ناسیونالیسم کرد تاثیرگذار و درصدد هژمون‌سازی هویتی و ژئوپلیتیکی کردستان به‌عنوان یک واحد جغرافیایی متمایز می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kurdish Diaspora، Elites, Diaspora

نویسنده [English]

  • Mohsen Dianat

Assistant Professor, Department of Political Science, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

One of the most important issues in political sociology, Diaspora and its functions is to strengthen ethnic nationalism in plural societies.Kurdish uprising in Kurdish nationalism and identity conflict has mutual relation with Diaspora. Indeed, this paper examines and shows deep relationship between Diaspora, nationalism and conflict in Kurdish field by way of analytic method.
Diaspora community as a strategic Agent is the harbinger of nationalist movement and the creator of the strategic status for creating national discourses. The opportunities structure and the emergence of kurd elites in the Diaspora as the main Agent for conflict and nationalism plays a key role in contemporary Middle East. The research method is analytic-descriptive, and data gathering procedure is based on library findings. The elite diaspora in western societies has an impact on conflicts and seeks to brand identity and nationalism and geopolitical identity of Kurdistan as a distinct geographical unit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diaspora
  • Elite
  • Nationalism
  • Kurds
  • Geopolitical Branding
احمدی، حمید (1379)، قومیت و قوم‌گرائی، از افسانه تا واقعیت، تهران: نشر نی.
حق‌پناه، جعفر (1387)، کرد‌ها و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
دیانت، محسن؛ عبداله­پور، محمدرضا (1393)، دیالکتیک ساختار، کارگزار در منازعات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، تهران: انتشارات کلک سیمین.
عبداله پور، محمدرضا و دیگران (1393)، «میکروشامپ کردستان عراق در ماکروشامپ‌‌های ایران و ترکیه»، فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش‌های نو به ‌جغرافیا، دانشگاه آزاد واحد گرمسار.
عبداله پور، محمدرضا (1390)، «تعارض ژئوپلیتیکی کردستان عراق با میدان‌های منطقه‌ای، جذب اسرائیل در میدان مغناطیسی کردستان عراق»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 65.
Amberin Zaman (2016), Public Policy Fellow, Woodrow Wilson Center; Columnist, Diken. com. tr and Al-Monitor Pulse of the Middle East, Islamic state network in Turkey, Recruitment for the Caliphate, Aron Stein, Rfigh Hariri center for middle East.
Adamson, Fiona, ‘Crossing borders: international migration and national security’, International Security, 31 (1): 165-199.
Allahar Anton (2005), Ethnicity, Class, and Nationalism: Caribbean and Extra-Ccaribbean Dimensions. Maryland, US: Lexington Books.
Allahar Anton. (2005), Ethnicity, Class, and Nationalism: Caribbean and Extra-Ccaribbean Dimensions. Maryland, US: Lexington Books.
Baubock & Thomas faist (Edit) (2004), dias pora and transnationalism: concepts, theories & methods: Amesterdam university press.
Bernel, V. (2006), Diaspora, cyberspace & political imagination the Eriterian Diaspora on line, global network 6. 2ISSN: 1470-2266.
Besikci, Ismail (1992), Doğu Anadolu’nun Duzeni I, II. Ankara: Yurt Yayinlari.
Besikci, Ismail (1969), Dogu Anadolu’nun Duzeni: Sosyo/Ekonomik ve Etnik Temeller. Ankara: E Yayinlari.
Brubaker, R. (2005), The ‘diaspora’ diaspora. Ethnic and Racial Studies, 28 (1), 1-19.
Bernal. V. (2004), ‘Eritrea goes global: reflections on nationalism in a transnational era’, Cultural Anthropology, 19, 3–25.
Demmers, J. (2007), “New Wars and Diasporas: Suggestions for Research and Policy.” Journal of Peace, Conflict and Development, Vol. 11, 1-26.
Ergil, Dogu. (1995), “Dogu Sorunu: Teshisler ve Tesbitler.” TOBB: Stratejik Arastirmalar Dizisi 1 (July).
Ergil, Dogu (1995), “Dogu Sorunu: Teshisler ve Tesbitler.” TOBB: Stratejik Arastirmalar Dizisi 1 (July).
Cohen, Robin (1997), ‘Diasporas, the nation-state, and globalization’, in Wang Gungwu (ed.), Global History and Migrations, Boulder, CO: Westview Press, 1997, 117-144.
Cohen, R. (1997), Global Diasporas: An Introduction. London: UCL Press.
Dogan, E (2003), Kurds Wait for Turkish Sea Change, bbc. News Available at: http: //news. Bbc. Co. UK.
Flint, C. (2006), Introduction to Geopolitics, London, New York: Routledge Russell-Johnson, Lord. 2006. “The Cultural Situation of the Kurds.” Council of Europe Report, Committee on Culture, Science and Education, 7 July. Accessed September 28, 2011. http: //assembly. coe. int/Main. asp? link=/Documents /WorkingDocs/Doc06/EDOC11006. Htm
F. Stephen Larrabee (2010), Troubled Partnership: U. S. -Turkish Relations in an Era of Global Geopolitical Change, Santa Monica, Calif: RAND Corporation, MG-2010-AF,
Graham-Brown, S (2000), “Sanctioning Iraq: A Failed Policy”, Middle East Report, No. 215.
Gulden, Ayman (2012), Regional Aspirations and Limits of Power-Turkish-Iranian Relations in the New Middle East, Marmara University, Faculty of Political Science.
Gunter, M. M (1999), The Kurdish Predicament in Iraq. A Political Analysis, London: mac illan, pp. 36-50.
Ghreeb, E (1981), the Kurdish Question in Iraq, Syracuse NY: Syracuse University Press.
Gunter, M. M& Hakn, Yavuz (2005), “The Continuing Crisis in Iraqi Kurdistan “127.
Gunter, Michael. M (2005), “The Continuing Crisis in Kurdistan“, Middle East Policy, Vol. 12, No. 1.
Gurbey, Gulistan (1996), “The Development of the Kurdish Nationalism Movement in Turkey since the 1980s.” In The Kurdish Nationalist Movement in 1990s: Its Impact on Turkey and the Middle East, ed. Robert Olson. Lexington, K. Y.: The University Press of Kentucky.
Gurbey, Gulistan. (1996), “The Development of the Kurdish Nationalism Movement in Turkey since the 1980s.” In The Kurdish Nationalist Movement in 1990s: Its Impact on Turkey and the Middle East, ed. Robert Olson. Lexington, K. Y.: The University Press of Kentucky.
Hastings, Adrian (1997), The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press.
Horowitz, Donald (1985), Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, G. A.: University of California Press.
Huseyin Bagchi, Aslahan Anlarar Doganlar (2009), changing geopolitics and turkey foreign policy, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, VOL. XVI, 2
Kaufman, Stuart J (2001), Modern Hatreds: The Symbolic Politics of Ethnic War. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.
Hiro, Philip (1998), Dictionary of the Middle East. Policy Studies Organization, pp 170- 1,252-3. http: //www. kudistantv net. 2007. 9-24. 14. 46
Hastings, Adrian (1997), The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press
Karim, yhldis (2004), the Kurd in Iraq: the past, present and future, London, plutopress.
Katz man, Kenneth (2008), Iraq: Post-saddam governance and security (congressional research service).
Katz man, Kenneth (2009), Iraq: post - Saddam Governance and Security - specialist in Middle Eastern Affairs
Sheffer, G. (2003), Diaspora Politics: At Home Abroad. Cambridge: Cambridge University Press.
Olson, Robert (1996), thekurdish nationalist in the 1990. usa: theuniversitypress of Kentucky.
Osmanczyk, Edmund J. (2002), Encyclopedia of the United Nations and International Agreements.
Sarah Graham Brown (1995), states that international humanitarian aid efforts provided daily subsistence of 1. 25million of 3. 5 million Iraqi Kurds in 1995. See. Graham-Brown, S. “Intervention, Sovereignty and
Melvin Ember& other (2005), Encyclopedia of Diasporas, 2005, Part I, 214-224, DOI: 10. 1007/978-0-387-29904-4_21, Springer.
Izadi, Mehrdad (1922), The Kurds, Washington: Grane Russak.
katzman, Kennet (1968), ”Iraq: Elections, and Constitution” http: //www. fas. org/sgp. crs/mideast /RS2/1968).
Kuperman, Alan. J (2009), Humanitarian Intervention, In Human Right: Politics& Practice 338, Michael goodhart ed, Oxford.
Joshua Fishman, ‘Ethnicity as Being, Doing, Knowing’, in Hutchinson and Smith, p. 67
Meho& Nehune (2004), “The Legacy of U. S. Support to Kurds,” 22-23.
Ozcan, Nihat. Ali (2004),” Could a Kurdistan State Be Set up in Iraq “Middle East Policy, Vol. 6, No 1.
Rafaat, Aram (2007), “U. S – Kurdish Relation in Post- Invasion Iraq”, ( http: //www. gloriacenter. org).
Smith, A, D (1989), Nation: Old& New: Comments on Anthony d. Smith the myth of the “, modern nation & myths of nations” ethnics & racial studies, 12, July: 3320
Terrill, W. Andrew (2005), “Strategic Implications of Intercommunal Warfare in Iraq,” US Army.
Nilüfer Duygu Eriten& Jennifer Romine, University of Illinois at Urbana-Champaign, INSTRUMENTAL AND SYMBOLIC SOURCES OF ETHNIC CONFLICT: APPLICATION TO THE KURDISH CONFLICT IN TURKEY
Shain, Yossi& Aharon Barth (2003), ‘Diasporas and International Relations Theory’, International Organization, Summer, 57 (3): 449-479.
Safran, William, ‘Diasporas in modern societies: myths of homeland and return’, Diaspora 1 (1): 83-99.
robert, lowe& chatham house (2006), the Syrian kurds: A people Discovered, middle east programe.
Simon Rogers (1982), Gramsci’s Political Thought an Introduction (London: Lawrance and Wishart, p. 21.
Lussac, Samuel (2008), "The Baku-Tbilisi- Kars, Railroad and its Geopolitical Implications for the South Caucasus", Caucasian Review of International Affairs, Vol, 2(4), pp 212-224.
Norton, William (2000), Cultural Geography “Themes, Concepts, Analysis”, Oxford Press, Newyork.
virinder S. Karla: Riminder Kaur & Hohn Hutnyk (2005), diaspora & Hybridity, sage publication, 1 st edition.
Kirisci, Kemal and Gareth M. Winrow (1997), The Kurdish Question and Turkey. Portland, Oregon: Frank Cass.
Oztalas, Filiz (2004), “Severe Ethnic Violence: An Integrated Explanation of the Turkish-Kurdish Case.” Ph. D. diss., University of Kentucky.
Kaufman, Stuart J (2001), Modern Hatreds: The Symbolic Politics of Ethnic War. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.
Smith, Anthony D (1991), National Identity. Harmondsworth: Penguin.
Smith, Anthony D (1986), The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell.
Nelly Bekus, Struggle (2010), Over Identity: The official and the Alternative Belarusianness (Central European University Press.
Gurr, Robert (2009), Peace and Conflict, Wilkenfeld: Paradigm Publishers.
Swartz, Turner, Tuden (eds.) (1966), Political Anthropology. Chicago: Aldine Publishing Co.
Hesse, Mary B (1970), Forces and Fields: The Concept of Action at a Distance in the History of Physics. Westport, Connecticut:  Greenwood Press.
Rummel, Rudolph J. (1975), Understanding Conflict and War. Volume I. The Dynamic Psychological Field. New York:  John Wiley and Sons
Khayati, Khalid. (2008a), “From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora Formation and Transnational Relations among Kurds in France in Sweden.” PhD Thesis, Linköping Studies in Arts and Science, No. 435, Linköping University.
Oztalas, Filiz (2004), “Severe Ethnic Violence: An Integrated Explanation of the Turkish-Kurdish Case.” Ph. D. diss., University of Kentucky for Tukey which is the Lesser Evil: ISIS or the Kurds?
M. demetriou (1998), Towards post nationalism? Diasporic Identities & the political process, university of kent.
Sheffer, G. (ed.) (1986), Modern Diasporas in International Politics. London: Croom Helm.
Sheffer, G. (2003), Diaspora Politics: At Home Abroad. Cambridge: Cambridge University Press.
Shain, Y. & A. Barth (2003), ‘Diasporas and international relations theory’, International Organization 57 (3): 449-479.
Smith, Robert C. (2000), ‘How durable and new is transnational life? Historical retrieval through local comparison’, Diaspora 9 (2): 203-234.
The Democratic Self-Administration of Rojava, Foreign Relations Commission, ISIS and Turkey File 29/08/2016 e Atlantic the Middle East
Marks, Monica (2016), ISIS and Nusra in Turkey, Jihadist recruitment and Ankara response, Institute for strategic Dialguue Turkes vs. ISIS and PKK: A Matter of Distinction, bipartisan public center
Nolte, D. (2007), How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research.