آ

 • آسمانی کناری، حدیث دیپلماسی نظامی؛ راهبرد نوین دولت‌ها در پیگیری اهداف سیاست خارجی [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 219-256]

ا

 • ابراهیمی، سیده فهیمه تحوّل در حاکمیت سیاسی و نظام دیوانی اُزبکان ماوراءالنهر(فرارود) از (قرن 9 ـ 13ق./ 15ـ19م. ) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 73-101]

 • احمدوند، فاطمه علل‌ بحران دولت و راهبردهای دستیابی به دولت آرمانی در سراج‌الملوک ابوبکر طرطوشی (د. 520 ق) [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 33-59]

 • اکبری، سارا تبیین رابطه ساخت سیاسی و توسعه سیاسی در دوران پهلوی اول براساس مدل برنارد کریک [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 179-214]

 • امام جمعه زاده، جواد تجزیه و تحلیل تجربه‌ی اولویت فلسفه بر دموکراسی در دولت‌های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 141-181]

ب

 • باقری دولت آبادی، علی بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده پیش روی آنها [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 141-175]

 • برهانی، محسن قدرت، دانش و زایش معنا بنیادی برای توضیح شیوه پدیداری دولت [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 89-131]

 • بیگی، مجید مطالعه مقایسه‌ای ماهیت‌شناسی دولت شورایی و کارویژه آن در هندسه معرفت سیاسی شهید صدر و میرزای نائینی (رحمه الله علیهما) [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 215-248]

پ

 • پیرمحمدی، سعید گذار از دولت به شبه‌دولت در عراق و سوریه پس از بیداری اسلامی (2018-2011) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 221-263]

ت

 • تیشه یار، ماندانا بررسی روند توسعه سیاسی دولت در جامعه هندوستان [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 61-87]

د

 • دامغانیان، حسین واکاوی تأثیر بیماری کووید-19 بر اعتماد سیاسی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی و نقش تعدیل‌گر رسانه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 177-213]

 • دین پرست، فائز الگوی تکوین و نقش آفرینی دولت عمیق در ترکیه [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 99-138]

ر

 • رادمرد، محمد کاربست تئوری الیگارشی نوگرای ادوارد شیلز بر دوره پهلوی دوم (1357-1332) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 41-72]

 • رازقی، رضا الگوی تکوین و نقش آفرینی دولت عمیق در ترکیه [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 99-138]

 • راه نجات، میترا بررسی چالش‌های دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم در سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 1-40]

 • رضایی، نیما امنیتی کردن کرونا ویروس و پذیرش اقدامات محدود کننده دولت‌ها در مواجهه با پاندمی کرونا؛ مطالعه موردی بریتانیا، آلمان و استرالیا [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 107-140]

 • رنجبر، محسن مالیات یا اخاذی: بررسی نظام مالیات‌گیری ایران پس از دورۀ ایلخانی با تأکید بر عصر صفوی و قاجار [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 183-220]

ز

 • زیبائی، مهدی اقتصاد سیاسی بین الملل خاورمیانه در پرتو بیماری مسری کوئید-19 [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 35-62]

س

 • سجادی، حمید ارزیابی کیفی الگوی مدیریت دولت در کاهش آسیب‌های اجتماعی در پرتو مدل پارادایمی؛ مطالعه موردی سازمان بهزیستی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 59-97]

ش

 • شیخ محمودی، پیمان آسیب‌شناسی اقتصادی و سیاسی دولت‏های رانتیر در خاورمیانه، مطالعه موردی کویت [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 139-177]

 • شفیعی، محمود فرهنگ سیاسی و گستردگی دولت در ایران در دوره جمهوری اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 181-217]

 • شفیعی سیف آبادی، محسن بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده پیش روی آنها [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 141-175]

ط

 • طباطبائی، سید محمد دیپلماسی نظامی؛ راهبرد نوین دولت‌ها در پیگیری اهداف سیاست خارجی [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 219-256]

ع

 • عبداله، عبدالمطلب مطالعه مقایسه‌ای ماهیت‌شناسی دولت شورایی و کارویژه آن در هندسه معرفت سیاسی شهید صدر و میرزای نائینی (رحمه الله علیهما) [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 215-248]

 • علیحیدری، محسن کرونا و مساله دفاع از امر غیرقابل دفاع؛ ضرورت حفظ و همراهی با نهاد دولت در وضعیت پاندمی از منظر آلن بدیو [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 63-105]

 • عموزاده مهدیرجی، حنیف مالیات یا اخاذی: بررسی نظام مالیات‌گیری ایران پس از دورۀ ایلخانی با تأکید بر عصر صفوی و قاجار [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 183-220]

غ

 • غیاثوند، احمد سازوکار اعتماد مردم به عملکرد دولت در شرایط شیوع کرونا [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 1-34]

ف

 • فیرحی، داود ایرانشهری و مساله‌ی ایران [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 1-28]

 • فضلی، رز کرونا و مساله دفاع از امر غیرقابل دفاع؛ ضرورت حفظ و همراهی با نهاد دولت در وضعیت پاندمی از منظر آلن بدیو [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 63-105]

ک

 • کاظمی، حجت کنترل و هدایت جمعیت در قالب نهادها و تکنیک‌های جدید حکمرانی در ایران (از عباس میرزا تا رضاشاه) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 103-139]

 • کشاورز، محمد واکاوی تأثیر بیماری کووید-19 بر اعتماد سیاسی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی و نقش تعدیل‌گر رسانه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 177-213]

 • کشاورز، هادی کنترل و هدایت جمعیت در قالب نهادها و تکنیک‌های جدید حکمرانی در ایران (از عباس میرزا تا رضاشاه) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 103-139]

 • کیوان حسینی، اصغر دولت و تحول‌پذیری قدرت از اجبارگرایی به سوی پذیرش رضایت مخاطبینی [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 1-31]

گ

 • گرجی ازندیانی، علی اکبر کندوکاوی در پنج شناسه فرایافت مدرن دولت: پایداری در برابر چالش‌ها [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 133-180]

م

 • مختاری، علی اکبر فرهنگ سیاسی و گستردگی دولت در ایران در دوره جمهوری اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 181-217]

 • مدی، بهنام قدرت، دانش و زایش معنا بنیادی برای توضیح شیوه پدیداری دولت [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 89-131]

 • مرادی برلیان، مهدی کندوکاوی در پنج شناسه فرایافت مدرن دولت: پایداری در برابر چالش‌ها [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 133-180]

 • میرترابی، سعید امنیتی کردن کرونا ویروس و پذیرش اقدامات محدود کننده دولت‌ها در مواجهه با پاندمی کرونا؛ مطالعه موردی بریتانیا، آلمان و استرالیا [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 107-140]

 • مردیها، مرتضی دولت رفاه و دوگانه‌ی سوسیال‌دمکراسی ـ لیبرال‌دمکراسی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 29-57]

 • مرندی، زهره تجزیه و تحلیل تجربه‌ی اولویت فلسفه بر دموکراسی در دولت‌های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 141-181]

 • مسعودنیا، حسین آسیب‌شناسی اقتصادی و سیاسی دولت‏های رانتیر در خاورمیانه، مطالعه موردی کویت [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 139-177]

 • منشادی، مرتضی تبیین رابطه ساخت سیاسی و توسعه سیاسی در دوران پهلوی اول براساس مدل برنارد کریک [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 179-214]

ن

 • نیاکوئی، سید امیر گذار از دولت به شبه‌دولت در عراق و سوریه پس از بیداری اسلامی (2018-2011) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 221-263]

login