دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 1-220