دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1398، صفحه 1-245 
5. شخصیت حقوقی دولت در دوران ساسانی

صفحه 131-169

پرهام مهرآرام؛ محمد سید فاطمی