قدرت و وضعیت استثناء جبری در ایران (شالوده‏ و شرایط امکان)

سجاد ستاری

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1401، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.68869.1274

چکیده
  نویسنده وضعیت استثناء اشمیتی و آگامبنی را «وضعیت استثناء ارادی» تلقی می‌کند و با طرح نوع جدیدی از وضعیت استثناء (تحت عنوان «وضعیت استثناء جبری»)، شالوده‏ و شرایط امکان این وضعیت استثناء نوع دوّم را در جامعۀ ایران شرح می دهد. استدلال نویسنده آن است که براثر ترکیب تدریجی چهار اَبَررخداد گریزناپذیر (شامل «بحران عام انباشت ...  بیشتر