برون‌سپاری سرکوب دولتی در ایران (1320-1357)

میلاد حیدری

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/tssq.2022.66118.1218

چکیده
  حکومت پهلوی دوم علاوه بر نهادهای دولتی و رسمی مانند شهربانی، ژاندارمری و ساواک از شبه‌نظامیان نیز برای سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کرد و این بکارگیری بازیگران غیردولتی مسلح در سرتاسر این دوره (1320-1357) تداوم داشته است. در واقع زور و خشونت که می‌بایست در انحصار دولت و نیروهای رسمی دولتی باشد، به بازیگران غیردولتی نیز سپرده می‌شد. ...  بیشتر