کارآمدی دولت فراتر از اندازه آن: بررسی روند تحول اندازه دولت در ایران از 1384 تا 1399

فائز دین پرستی صالح

دوره 8، شماره 31 ، آبان 1401، ، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22054/tssq.2022.66641.1231

چکیده
  هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسه­ای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می‌خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران،  به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران  و روند تحولات آن چگونه تحلیل می‌شود؟ مقاله با ارائه و مقایسه داده‌های ...  بیشتر