دو روایت امر سیاسی و الگوی دولت در اندیشه متفکران دوره میانه اسلامی

حمداله اکوانی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1397، ، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/tssq.2019.9590

چکیده
  یکی از موضوعات قابل مطالعه در اندیشه دوره میانه اسلامی، برداشت اندیشمندان مسلمان از «امر سیاسی» است. هر برداشتی از امر سیاسی نیز متضمن تجویز گونه­ای خاص از الگوی دولت است. این‌که نگاه اندیشمندان مسلمان به امر سیاسی چه بوده و چه تاثیری بر الگوی دولت داشته است مسئله نوشتار حاضر است. ایضاح این موضوع با ابتنا بر بررسی روایت امر ...  بیشتر