کودتای 15 جولای 2016 ترکیه بر اساس نظریه شکاف‌های اجتماعی

حسین مسعودنیا؛ عبدالرضا عالیشاهی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1397، ، صفحه 175-210

https://doi.org/10.22054/tssq.2019.9595

چکیده
  حزب عدالت و توسعه به‌رغم اعمال سیاست‌های پراگماتیستی و تحقق اصلاحات وسیع در راستای توسعه اقتصادی ترکیه، کماکان در روند دموکراتیزه کردن ساختارهای سیاسی این کشور با بحران‌های عمیقی مواجه بوده است. در واقع، مسئله اصلی مقاله حاضر اینست که اقتدارگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه، با روندی پرشتاب ادامه دارد و در این میان، طیف‌های اپوزیسیون ...  بیشتر