سردبیر


دکتر شجاع احمدوند استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین سلیمی استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر کیومرث اشتریان دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد علی شیرخانی استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر الهه کولایی استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالرحمن عالم استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اصغر کیوان حسینی استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی مرشدی زاد دانشیار ﻋﻠﻮم سیاسی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎهد، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اصغر مصلح استاد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

فلسفه و حکمت اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا ملک محمدی استادعلوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهرام اخوان کاظمی استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی کریمی مله استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندان، بابلسر، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی مقصودی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد نقیب زاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس منوچهری باغبادرانی استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور میراحمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر یو دال سئونگ استاد دانشگاه هانکوک، سئول، کره جنوبی

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر لی فوچوان استاد مطالعات خاورمیانه و مدیر مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه شرق چین، شاآنچی، چین

مطالعات ایران

مدیر داخلی


سمانه موحدی دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

روابط بین الملل

ویراستار


زهره قدبیگی ویراستار فنی فصلنامه فصلنامه علمی دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مطالعات منطقه ای

  • ghadbeigy_zohrehatu.ac.ir

ویراستار انگلیسی


سید مهدی حائری بهبهانی ویراستار انگلیسی فصلنامه فصلنامه علمی دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی

روابط بین الملل

  • behbahaniseavansea.com

صفحه آرا


محمدمتین پارسا دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

  • m_matinparsaatu.ac.ir