توسعه محوری در دولت سازندگی و الزامات آن برای سیاست خارجی ایران

علی باقری دولت ابادی؛ حسین ابراهیمی

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1395، ، صفحه 133-173

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.4757

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات سیاست خارجی برای تحقق سیاست توسعه‌محوری در دوران سازندگی است. به‌طور مشخص مقاله به‌دنبال پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی ایران برای همراه شدن با سیاست توسعه‌محوری دستخوش چه تغییراتی شد؟ فرضیه‌ی اصلی مقاله به تغییر اولویت‌های سیاست خارجی ایران و انطباق آن با محیط داخل و بین‌الملل اشاره دارد. برای ...  بیشتر