کشاکشِ دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک

محسن خلیلی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.2451

چکیده
  فضای مجازی نشان‌دهنده‌ی دورانِ جدیدی است‌که با زمانه‌ی پیشین ناهمانندی دارد. برخی از مفاهیمِ نوپیدا در عرصه‌ی سیاست، همانندِ جهانی‌شدن، دهکده‌ی جهانی، دولت الکترونیک، فضای مجازی، دموکراسی سایبر، جامعه‌ی مدنی مجازی، سبب شده‌اند عملکرد دولت‌ها دچار تغییر شود. هدف نوشتار این است ‌که با بهره‌گیری از کار ویژه‌های اصیلِ دولت ...  بیشتر