تحلیل ابعاد امنیت دولت در ایران قرن بیست‌ویکم

سیدشمس الدّین صادقی؛ مسعود نادری

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1395، ، صفحه 165-202

https://doi.org/10.22054/tssq.2016.4156

چکیده
  پس از جنگ دوم جهانی، آن‌چه که مُولدِ امنیت تلقی می­شد، وجود ظرفیت بالای نظامی بود. با فروپاشی شوروی سطوح گوناگونی از امنیت ظهور یافتند که دیگر مطالعات امنیتی را تنها به بُعد نظامی تقلیل نمی­دادند. امروزه موضوعات متعدد امنیت در جهان معاصر جایگاه قابل ­توجهی را دارا هستند و در طول سال‌های اخیر به‌شکل قابل ­توجهی مورد ­توجه ...  بیشتر