دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 1-190