اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر شجاع احمدوند

علوم سیاسی دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی

shojaahmadvandatgmail.com
021-44737561

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین سلیمی

روابط بین الملل استاد- دانشگاه علامه طباطبایی

salimiatatu.ac.ir

دکتر کیومرث اشتریان

علوم سیاسی دانشیار- دانشگاه تهران

ashtrianatut.ac.ir

دکتر محمد علی شیرخانی

روابط بین الملل استاد- دانشگاه تهران

shirkhaniatut.ac.ir

دکتر داود فیرحی

علوم سیاسی استاد- دانشگاه تهران

feirahiatut.ac.ir

دکتر الهه کولایی

روابط بین الملل استاد- دانشگاه تهران

ekolaeeatut.ac.ir

دکتر اصغر کیوان حسینی

علوم سیاسی دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی

a.keivan.iratgmail.com

دکتر احمد گل محمدی

علوم سیاسی دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی

ahmad.golmohammadiatgmail.com

دکتر علی مرشدی زاد

علوم سیاسی دانشیار ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ

alimorshedizadatyahoo.com

دکتر علی اصغر مصلح

فلسفه و حکمت اسلامی استاد- دانشگاه علامه طباطبائی

aamoslehatyahoo.com

دکتر حمیدرضا ملک محمدی

علوم سیاسی استاد- دانشگاه تهران

malekatut.ac.ir

دکتر مجتبی مقصودی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

maghsoodi42atyahoo.com

دکتر عباس منوچهری

علوم سیاسی استاد- دانشگاه تربیت مدرس

manoocheriatyahoo.com

دکتر منصور میراحمدی

علوم سیاسی استاد- دانشگاه شهید بهشتی

m_mirahmadiatsbu.ac.ir

مدیر داخلی

سمانه موحدی

روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

tssqatatu.ac.ir