نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه‌ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اندیشه‏ورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر هگل، در خلال مباحث خود به مسأله دولت نیز توجه نموده است. مساله این پژوهش، چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور است. فرضیه این نوشتار آن است که نظریه دولت شوپنهاور در مقام مخالف سرسخت اندیشه هگل، از یک سو در رد دولت کلگرا و آرمانی هگلی و از سوی دیگر مبتنی بر حاکمیت مفهوم شر و نحوه نگرش به متافیزیک در دستگاه فلسفیاش، سرشتی حداقلی و وجهی محافظ به خود میگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nature of State in Schopenhauer's Political Thought

نویسندگان [English]

  • Somaye Hamidi 1
  • Hashem Ghaderi 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, University of Birjand, Birjand, Iran

2 M.A of Political Science, Department of Political Science, Allameh Tabataba’I University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Opinion on the concept of state has a deep root in the history of western political thought. Although there have been brief and marginal studies in this area in ancient Greece, we notice more attention to the concept of state and its coordinates since the Renaissance. Germany, during eighteenth century, is one of the most important arenas on this concept. As one of its thinkers and contemporary of Hegel, Schopenhauer has also paid attention to the issue of state during his discussions. The problem of the present study is the nature of state in Schopenhauer's political thought. The hypothesis of the present paper is that Schopenhauer's theory of state as opposed to Hegelian thought, rejects the totalitarian and the Hegelian ideal state on one hand, and, based on the rule of the concept of evil and how he views metaphysics in its philosophical apparatus on the other hand, takes on a minimalist and protective nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State
  • Schopenhauer
  • Will
  • Evil
  • Metaphysics

الف) فارسی

استیس، والتر ترنس، (1381)، فلسفه هگل، ترجمه حمید عنایت، ج اول، چاپ ششم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
پلامناتز، جان، (1371)، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، چاپ دوم، تهران: نی.
پوپر، کارل، (1380)، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمة عزت­الله فولادوند، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
تافه، تامس، (1379)، فلسفه آرتور شوپنهاور، ترجمه عبدالعلی دست­غیب، آبادان: نشر پرسش.
راجرز، نایجل؛ تامپسون، مل، (1393)، فیلسوفان بدکردار، ترجمه احسان شاه قاسمی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
راوچ، لئو، (1382)، فلسفة هگل، ترجمة عبدالعلی دستغیب، آبادان: نشر پرسش.
سلخورزی، ثریا، (1387)، «اراده از نظر شوپنهاور و مقایسه آن با نظر متفکران اسلامی با تأکید بر نظر غزالی و ابن عربی»، پژوهش­های فلسفی، سال چهارم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان.
سولومون، رابرت، (1388)، تاریخ فلسفه در جهان، ترجمه منوچهر شادان، تهران: انتشارات بهجت.
شوپنهاور، آرتور، (1393)، اخلاق، قانون و سیاست، ترجمه عظیم جابری، تهران: نشر افراز.
-------، (1392)، جهان همچون اراده و تصور، ترجمه رضا ولی­یاری، تهران: نشر مرکز.
-------، (1393)، در باب حکمت زندگی، ترجمه محمد مبشری، چاپ پنجم، تهران: انتشارات  نیلوفر.
-------، (1392)، در باب طبیعت انسان، ترجمه رضا ولی­یاری: تهران، نشر مرکز.
طالب­زاده، حمید، (1392)، «ارزیابی انتقادی شوپنهاور از تحلیل علیت کانت»، نشریه فلسفه، سال 41، شماره اول، بهار و تابستان.
-------، (1393(، «شوپنهاور و گذار از روش استعلایی کانت»، حکمت و فلسفه، سال دهم، شماره سوم، پاییز.
صافیان، محمد جواد؛ امینی، عبدالله، (1388)، «جایگاه هنر در اندیشه شوپنهاور، فصلنامه ادبیات و علوم انسانی»، سال چهارم، شماره 12 و 13، بهار و تابستان.
-------، (1388)،«جنبه­های شناخت شناسانه و ایدئالیستی فلسفه شوپنهاور»، پژوهش­های فلسفی، سال 52، بهار و تابستان.
عالم، عبدالرحمن، (1392)، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، چاپ شانزدهم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی وزارت امور خارجه.
عبدالله­نژاد، محمدرضا، (1392)، «جایگاه کانت در اندیشه شوپنهاور»، پژوهش­های معرفت شناختی (آفاق حکمت) شماره 6، تابستان.
علی­اکبر مسگری، احمد؛ اکبری، محسن، (1391)، «شوپنهاور؛ بدبینی و سرشت ایجابی شر»، مجله شناخت، پاییز و زمستان، شماره 67.
فرانکو، پل و دیگران، (1393)، نقد هگل بر لیبرالیسم، ترجمه مؤسسه خط ممتد اندیشه، تهران: امیرکبیر.
قیصر، نذیر، (1384)، اقبال و شش فیلسوف غربی؛ فیخته، شوپنهاور، نیچه، جیمز، برگسون، مک تاگارت، ترجمه محمد بقائی ماکان، تهران: شرکت نشر یادآوران.
کاپلستون، فردریک، (1380)، تاریخ فلسفه، ترجمه سید جلال­الدین مجتبوی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: سروش (انتشارات صدا و سیما) ج دوم، چاپ چهارم.
کانت، ایمانوئل، (1370)، تمهیدات، ترجمه­ غلامعلی حدادعادل، تهران: نشر دانشگاهی.
کلاسکو، جرج، (1395)، تاریخ فلسفه سیاسی، جلد سوم، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
گاردینر، پاتریک، (1393)، شوپنهاور، ترجمه رضا ولی­یاری، تهران: نشر مرکز.
لنکستر، لین.و، (1376)، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، جلد 3، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
نقوی، غلامرضا، (1388)، «متافیزیک و سیاست: تمایز جامعه مدنی و دولت در فلسفه سیاسی هگل»، علوم سیاسی، پاییز، شماره  8 .
وصلی، رامین، (1395)، هگل و مدرنیته آلمانی، تهران: نشر دات.
وینست، اندور، (1378)، نظریه­های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نی.
هابز، توماس،(1389)، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، چاپ ششم، تهران: نی.
یونسی، مصطفی؛ اکبری، نورالدین، (1394)، «بررسی روش هابز در تأسیس و تشکیل دولت با تأکید بر کتاب لویاتان»، پژوهش­های فلسفی ـ کلامی، تابستان، شماره 64.

ب) انگلیسی

Avineri, Shlomo, (1974), Hegel’s Theory of the Modern State, Cambridge: University Press.
Coplestone, Frederick, (1994), A History of Philosophy, Volume VII, Doubleady New York London Toronto Sydney Auckland.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, (2001), Elements of the Philosophy of Right, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatwissenschaftim Grundrisse, trans. S. W.Dyde, S. W. Dyde (ed.), Ontario: Batoche Books.
Kelly, George Armstrong, (1976), Politics & Philosophy in Hegel, Polity, Autumn, Vol 9, No 1.
Kelly Wright, William, (1941) The History of Modern Philosophy, Publisher: Macmillan: New York.
Shopenhauer, Arthur, (2000), Parega and Paralipomena, Translated by E.F.J Payne, New Yourk, Oxford University Press.
Schopenhauer, Arthur, (1969) The word as Will Representation, Volumei, Dover Publication: New York.
Schopenhauer, (1909), The Word as Will and Idea: Translated from the German By: R. B. Haldane, M.A. and J. Kemp, M.A. Vol. I, Seventh Edition: London, Kegan Paul, Trench.
Wood, Allen, (1991), Elements of Right, ed, Cambridge, Cambridge University Press.
Zimmern, Helen, (1876), Arthur Schopenhauer: His Life and His Philosophy: Longmans.