زیبایی شناسی و سیاست با تمرکز بر دولت فاشیسم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم‌سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

پدیدار شدن واژه زیبایی شناسی در اواخر سده­ی هجدهم در معنای لذت بی‏طرفانه بود. از نیمه­ی دوم سده­ی نوزدهم با طرح نظریه­ی پایان هنر هگل و پیدایش ایدئولوژی­ها و جریان­های هنری مدرن، نسبت زیبایی و سیاست اهمیت یافت. چنان که در نیمه­ی نخست قرن بیستم در دو دولت تمامیت خواه کمونیسم و فاشیسم آثار این پیوند مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفت. در مقاله­ی حاضر این پرسش اساسی طرح شده است که ایده­ی زیبایی شناسانه شدن سیاست چگونه سبب تحکیم و ابزار مشروعیت آفرینی دولت می­گردد؟ مفروضه­ی نوشتار حاضر با تمرکز بر دولت فاشیستی، بررسی ساز و کارهای زیبایی شناسی فاشیستی است که با حذف نظریه­ی خودآئینی فرهنگ و هنر، این بار همچون تکنیک سلطه در خدمت ساخت و مشروعیت بخشی دولت عمل می­کند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد پدیداری عینی سبب پالایش زیبایی شناختی قدرت دولت، تقویت و ضروری ساختن جنگ و خشونت و هم چنین حمایت از سرعت و فناوری در جهت وصول به اهداف این دولت تام گردیده است. مقاله از چارچوب نظری زیبایی شناسی انتقادی بهره برده و به روش توصیفی ـ تحلیلی به نگارش درآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetics and Politics: With a Focus on Fascism

نویسنده [English]

  • Mohammad Taghi Ghezelsofla
Associate Professor, Department of Political Science, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The emergence of the term of aesthetics in the late eighteenth century was neutral in the sense of pleasure. Since the mid-nineteenth century with Hegel's theory on the “End of Art” and the emergence of ideology and modern art, the relation between elegance and politics has come to be substantial. This relation also in the first half of the twentieth century in the totalitarian communism and fascist regimes was considerable. In this paper, the fundamental question is how the idea of ​​aesthetic in the politics solidifies the legitimacy and strength of the government.This article tries to review the mechanisms of aesthetics in Fascism that only serves as a control technique by eliminating the solipsism of culture and art theory. In order to ascertain the hypothesis of some elements of fascist aesthetics such as praising the state, aesthetic refinement of violence and technology will be discussed. Research findings show that the objective phenomenon has aided the aesthetic refinement of state power, the strengthening of war and violence, and the support of speed and technology to meet the goals of totality government. In this Paper, we used the theoretical framework of critical aesthetics and the article has been written in descriptive-analytic style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aesthetics
  • politics
  • Fascism
  • State
  • Technology
آرنت، هانا (139). هانا آرنت: آخرین مصاحبه ها. ترجمه هوشنگ جیرانی. تهران: ققنوس.

آدورنو، تئودور (1390). «تعهد». زیبایی شناسی و سیاست. لوکاچ، گئورگ و دیگران. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر ژرف.

آگوستین، سنت (1393)، شهر خدا، ترجمه حسین توفیقی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

اسپیرو، هربرت و دیگران (1385). توتالیتاریسم. ترجمه هادی نوری. تهران: شیرازه.

اشتری، بیژن (1390)، دیکتاتورها و سینما، تهران: انتشارات دنیای تصویر.

اکو، امبرتو (1390)، تاریخ زیبایی، ترجمه و گزینش، هما بینا، تهران: فرهنگستان هنر.

بال، ترنس، دگر، ریچارد (1390)، آرمان ها و ایدئولوژی ها. ترجمه احمد صبوری، تهران: نشر آمه.

برلین، آیزایا (1390). هنر روسیه در دوره استالین. ترجمه رضا رضایی. مهرنامه. دوره اول.سال دوم. صفحات 50-59.

بشیریه، حسین (1383)، عقل در سیاست، تهران: نشر نگاه معاصر.

 بودون، ریمون، بوریکو، فرانسوا (1385)، فرهنگ جامعه شناسی انتقادی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: فرهنگ معاصر.

 بوشه، راجر (1385)، نظریه های جباریت؛ از افلاتون تا آرنت، ترجمه فریدون فاطمی، تهران: مروارید.

پاسمور، کوین (1390)، فاشیسم، ترجمه علی معظمی، تهران: نشر ماهی.

پلیکانی، لوچیانو، اسپیرو، هربرت و دیگران (1385)،« درباره ی توتالیتاریسم»، توتالیتاریسم. ترجمه هادی نوری، تهران: نشر پژوهش شیرازه.

روزنبرگ، آرتور، تالهایمر، آوگوست (1394)، فاشیسم و کاپیتالیسم، ترجمه مهدی تدینی، تهران: ثالث.

روکو، آلفردو (1390)، «نظریه سیاسی فاشیسم» در آرمان ها و ایدئولوژی ها، ویراسته ترنس بال و ریچارد دگر، ترجمه احمد صبوری، تهران: نشر آمه.

زول، دونالد اتول (1387). فلسفه سیاسی قرن بیستم. ترجمه محمد ساوجی. تهران: نشر نی.

سانتاگ، سوزان (1975)، فاشیسم افسون گر، ترجمه محمود سودایی، بازیافت در تارنمای:

www. Mindmotor.biz/mind/p=3827

سوانه، پیتر (1388)، مبانی زیبایی شناسی، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: نشر ماهی.

سیبلی، مالفرد (1394). ایده ها و ایدئولوژی های سیاسی. ترجمه عبدالرحمان عالم. تهران: نشر نی.

طباطبایی، جواد (1382)، جدال قدیم و جدید، تهران: انتشارات نگاه معاصر.

فرنس، آر. اس (1390)، اکسپرسیونیسم، ترجمه فرزانه طاهری، تهران: نشر مرکز.

فکوهی، ناصر (1378)، اسطوره شناسی سیاسی، تهران: انتشارات فردوس.

عبادیان، محمود (1380). زیبایی شناسی به زبان ساده. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات هنری.

کاپوراسو، جیمز. دی (1392)، نظریه های اقتصاد سیاسی، ترجمه محمود عبدالله زاده، تهران: نشر ثالث.

کانتّی، الیاس (1388)، توده ها و قدرت، ترجمه هادی مرتضوی، تهران: نشر قطره.

لوکاچ، گئورگ، برشت، برتولت و دیگران (1391). زیبایی شناسی و سیاست. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر ژرف.

موسولینی، بنیتو (1390)، «آموزه فاشیسم» در آرمان ها و ایدئولوژی ها، ویراسته ترنس بال و ریچارد دگر، ترجمه احمد صبوری، تهران: نشر آمه.

نئوکلوس، مارک (1391)، فاشیسم، ترجمه محسن مرتضوی، تهران: نشر آشیان.

نولته، ارنست (1393)، جنبش های فاشیستی، ترجمه مهدی تدینی، تهران: ققنوس.

هاروی، دیوید (1390)، وضعیت پست مدرنیته، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران: نشر پژواک.

هریسون، چارلز (1380)، هنر و اندیشه های اهل هنر، ترجمه مینا نوایی، جلد چهارم، تهران: فرهنگ کاوش.

هیتلر، آدولف (1390)، «نبرد من» در آرمان ها و ایدئولوژی ها، ویراسته ترنس بال و ریچارد دگر، ترجمه احمد صبوری، تهران: نشر آمه.

هیوود، اندرو (1389)، سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی.

هیوود، اندرو (1379). درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی. ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­الملی.

Althusser, Louis (1971), Lenin and Philosophy, London: Monthly Review Press.

Bloch, Ernest, Adorno, Teodor (1977), Aesthetics and Politics, London: New left Books.

Cazeaux, Clive (2000), The Continental Aesthetics Reader, London: Routledge.

Conrad, Peter (1999), Life and Art in the 20th Century, London: Thames and Hudson.

Hay, Colin (2001), Routledge Encyclopedia of International Political Economy, London: Routledge.

Singh, Amita (1987), The Political Philosophy of Bertrand Russell, London: Mittal Publications.

 Wayper, Colin (1973), Political Thought, London: The English University Press.