واکاوی زمینه‌های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

این مقاله با هدف بررسی زمینه‌های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین در پی پاسخگویی به این پرسش است که چرا جامعه سیاسی چین از ابتدا مولد و میزبان دولت‌های اقتدارگرا بوده و این اقتدارگرایی در تمامی اعصار حتی در جهان امروز که بسیاری از جوامع تجربه­ای هرچند شکلی از دموکراسی داشته اند تداوم یافته است؟ به منظور پاسخگویی به سؤال، این مقاله با مفروض گرفتن عواملی همچون سرزمین پهناور، اقتصاد کشاورزی و یا تهاجم خارجی با برجسته کردن وجه فکری، این فرضیه مورد سنجش قرار می‌گیرد که بررسی زمینه‌های فکری و اندیشه سیاسی چین در سه دوره باستان، معاصر و میانه نشان می‌دهد که توجه به سنت دولت اقتدارگرا، امری ریشه‌دار و متناسب با زمینه‌های فکری جامعه چین بوده‌است. حتی مولفه­های پیش گفته نیز با جریان­های فکری مولد اقتدارگرایی رابطه‌ای تکمیلی داشته‌اند. یافته­های این پژوهش در نتیجه واکاوی سنت فکری و اندیشگی چین نشان می­دهد که تاثیر زیاد مکاتب فکری مشوق اقتدارگرایی در دروان باستان و میانه بر فعل سیاسی چین و تداوم سنت گرایی کنفوسیوسی و ظهور کمونیسم در عصر مدرن در واکنش به نفوذ و سلطه غرب منجر به تقویت و تداوم اقتدارگرایی دولت در چین شده است. بحث از سنت دولت قدرتمند و اقتدارگرا در چین، در کنار تمرکز بر مهم‌ترین ویژگی‌های فکری و اندیشگی چین در ادوار باستان، میانه و معاصر در قالب مهم‌ترین مکاتب فکری- فلسفی و اندیشمندان مهم منتسب به هر یک از این نحله‌ها، بخش‌های اصلی این نوشتار برای بررسی فرضیه را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Authoritarian State in China: A Study on Intellectual Bases

نویسندگان [English]

  • Fariborz Aarghavani 1
  • Fatemeh Forootan 2
1 Assistant Professor, Department of Political Sciences, Shiraz University
2 PhD Student of Political Sciences, Shiraz University
چکیده [English]

The article’s aim is to study the intellectual bases of formation and continuity of authoritarian state in China. The main question is why china’s political society up to now has helped to form and to continue authoritarian state in this country, while many of the other countries has experienced some forms of democracy. This article, to answer the question, by presupposing some factors such as vast territory, agricultural economy and foreign invasion argues that the study of china’s intellectual bases and political thought in three era, ancient- middle and contemporary, shows us that the tradition of authoritarian state in china is deep and it is due to intellectual bases. In other words, political and intellectual thought in various ages has helped to create and reinforce authoritarian state in china. Strong influence of political thought in ancient era, middle era on china’s political action and continuity of Confucius’s tradition and communism are some of the main aspects and factors of the problem. Study of more important political thought about state nature, discussion on some aspects of powerful and authoritarian state in china and introducing china’s political thought in various eras that encourage state power are the main section of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • State
  • Authoritarianism
  • Political though
  • Confucius