نو دولت‌شهرگرایی به مثابة صورت جدید شهری‌شدن سیاست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اسنادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

    هدف این جستار، نشان‌دادن امکان و ضرورت نودولت‌شهرگرایی به عنوان صورتی نوین از دموکراسی است؛ صورتی نوین از دموکراسی که در آن، شهر و شهروندی در پرتو «قلمروزدایی» و تکثرگراییِ جماعت‌گرایانه، صورتی ذهنی و فرهنگی به جای کالبدی-تمدنی می‌یابند. در این مقاله، نودولت‌شهرگرایی چنین معرفی شده است: عبور از مفاهیم خودی و غیرخودی، عبور از جهان سلسله‌مراتبی و عمودی به جهان افقی، غیرسرزمینی‌بودن یا ذهنی-فرهنگی‌بودن، تعدیل لیبرالیسم به سبب تفرّدگرایی مفرط با استمداد از نگاه جماعت‌گرایانه، تأکید بر مفهوم «اصالت» یا «ارزشمندی تفاوت» فرای مفهوم «کرامت»، افول مفاهیم کلانی چون جامعه و تولد و تکثر جماعت به جای آن. نودولت‌شهرگرایی، در بستر جماعت‌گرایانه و با نگاه جهانی‌شدن، در عین اذعان به مشروعیت خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ‌های محلی و سنتی، نگاهی غیرفیزیکی و غیرکالبدی به مقولة شهر و شهری‌شدن افکنده است. پرسش مقاله این است که چگونه می‌توان به تفاهمِ میان مفهوم شهروندیِ مسئولانه و حقوق بشر کنونی رسید؟ فرضیه در قبال این پرسش آن است که در پرتو قلمروزدایی از شهر و مفهوم شهروندی، می‌توان به تفاهم مزبور رسید. چارچوب نظری این مقاله، «نظریة بدن بدون اندام» ژیل دُلوز بوده و روش آن، تحلیلی-توصیفی با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای است. قلمروزدایی در این مقاله، از آنجایی که با اصالت «تفاوت» و پذیرش «تخاصم» ملازم شده است، اتهام کارل اشمیت به لیبرالیسم را مبنی بر آن که لیبرالیسم با قلمروزدایی و جهان‌وطن‌گرایی، تخاصم را مرز‌زدوده و بنابراین وسیع تر می‌کند، نمی‌پذیرد و بر خود وارد نمی‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"New City-state Orientation" as a New Form of Urbanization Policy

نویسندگان [English]

  • qolamreza khajesarvi 1
  • Mohsen Solgi 2
1 Associate Professor, Department of Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Political thought, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

This paper is aimed to show the possibility and necessity of New City-state Orientation as a new form of democracy; a new form of democracy in which city and citizenship in the light of deterritorialization and communitarianist pluralism attain a mental and cultural form instead of a bodily-civilizational form. In this paper New City-state Orientation is defined as follows: passing along the concepts of insiders and outsiders, passing along the hierarchical and vertical world to the horizontal world, non-territorialness, mental-culturalness, modification of liberalism because of its extreme individualism with the help of the communitarianist view, emphasis on the concept of “authenticity” or “valuability of difference” beyond the concept of “dignity”, the wane of the big concepts like society and the birth and proliferation of community instead of that. New City-state Orientation, in the communitarianist context and with the view of globalization, while acknowledging the legitimacy of subcultures and local and traditional cultures has taken a non-physical and non-bodily look at the category of city and citizenship.The question of the paper is how we can come to a mutual understanding between responsible citizenship and human rights today. The hypothesis of the question is that in the light of deterritorialization of city and the citizenship we can come to such a mutual understanding.The theoretical framework of the paper is the “the body without organs theory” of Gilles Deleuze and its methodology is analytical-descriptive with the use of library data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New City-State
  • Civil Rights
  • Communitarianism
  • Multiculturalism
الف) فارسی

اشمیت، کارل(1392)، مفهوم امر‌سیاسی، ترجمة لیلا چمن‌خواه، تهران، انتشارات نگاه معاصر

آگامبن،جورجو(1384)،ما پناهندگان، ترجمة صالح نجفی، سایت باشگاه اندیشه، قابل دسترسی در : http://prospect.blogfa.com/post-59.aspx                

تیلور، چارلز(1392)، هابرماس، یورگن و دیگران، چندفرهنگ‌گرایی(بررسی سیاست‌شناسایی)، ترجمة طاهر خدیو و سعید ریزوندی، تهران، انتشارات رخ‌داد نو.

تیلور، چارلز(1395)،  فردگرایی مدرن و ایدآل اصالت، گفت‌وگو با چارلز تیلور دربارۀ فردگرایی مدرن و فاسد‌شدن «ایدئال اصالت»، ترجمة سید احمد موسوی خوئینی، ترجمان علوم انسانی، فروردین 1395.

جامعه­‌گرایان و نقد لیبرالیسم(۱۳۸۶)، ویراستة ایوب زارعی، ترجمه و تألیف جمعی از مترجمان، قم، انتشارات پژوهشکدة علوم و اندیشه سیاسی.

درس‌گفتار دکتر محمدجواد غلامرضاکاشی،26/9/1392

درفشی، فرید(1394)، «چگونه می‌توان بدنی بدون اندام ساخت؟» روزنامه شرق، شماره 2413، یکشنبه 12 مهر 1394.

دلوز، ژیل وگتاری، فیلیکس(1386)، چگونه بدنی بدون اندام بسازید؟ ترجمة بابک سلیمی‌زاده، 1مهر 1386، قابل دسترسی در :  

راش، ویلیام(1379)، در جستجوی مجمع الجزایر لیوتار(یا چگونه باید با پارادوکس زندگی کرد و راه دوست داشتن آن را فراگرفت)، ترجمة مراد فرهادپور، ارغنون، شماره17، زمستان1379.

سلگی، محسن(1394)، «آیا در فضای مجازی، مدیریت رسانه ممکن است؟ گذار رسانه از ساخت درختی به ساخت ریزوم یا ساقه‌زمین»، ماهنامة مدیریت رسانه، شماره 14، اسفندماه 1394

عباسپور، ابراهیم(1390)، «بررسی روش‌شناسی نظریة «کنش ارتباطی» هابرماس با رویکرد انتقادی»، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال دوم، شماره دوم، بهار 1390، صفحه 35 – 64

فرهاد پور، مراد(1395)، «سه معنای دموکراسی»، روزنامة شرق، شمارة ۲۶۱۷ - ۱۳۹۵ یکشنبه ۶ تیر

کریک، برنارد(1378)، دموکراسی، ترجمة پویا ایمانی، تهران، نشر مرکز

لش، اسکات(1383)، جامعه‌شناسی پست‌مدرنیسم، ترجمة حسن چاوشیان، تهران، نشر مرکز

لوی استروس،کلود(1372)، مردم شناسی و هنر، ترجمة حسین همدانی، تهران، نشر مرکز

مارتین، توماس(4/9/1395)، «یونان باستان، سایت انسان شناسی و فرهنگ»، ترجمة زهره دودانگه، سایت انسان شناسی و فرهنگ، قابل دسترسی در: http://anthropology.ir/node/12497                                                

ملکیان، مصطفی(1394)،در دفاع از اصالت فرهنگ و نقد سیاست‌زدگی، سخنرانی مصطفی ملکیان در مراسم رونمایی از ترجمة کتاب «برابری و جانبداری»، اثر تامس نیگل، ترجمة جواد حیدری، مشهد : ۶خرداد ۹۴

موفه، شانتال(1393)، بازگشت امر سیاسی، ترجمة عارف اقوامی مقدم، تهران، انتشارات رخ داد نو.

نشست نقد و بررسی کتاب تامس نیگل با عنوان «جانبداری و برابری» با حضور دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی، دکتر سیدرضا موسوی، دکتر جواد حیدری. محل: خانه اندیشمندان علوم انسانی. زمان: 11شهریور 1394.

نیگل، تامس(1394)، برابری و جانبداری، ترجمة جواد حیدری، تهران، انتشارات نگاه معاصر.

وینسنت، اندرو(1376)، نظریه‌های دولت، ترجمة حسین بشیریه، تهران، نشر نی.

هولمشتروم، رادنى(1394)،  «بیدار ماندن و نوشتن آشنایی مختصر با تأثیر ژاک رانسیر برنظریه ادبی»، ترجمة مرجان مفید، روزنامه شرق، چهارشنبه 15 مهر 1394، سال سیزدهم شماره 2الی‌یز، اریک(1394)، موقعیت بدن بدون اندام؛ ترجمة مهدی رفیع، تهران، نشر نی

 Charles Taylor, The Ethics of Authenticity, (Harvard University Press, Cambridge Massachusetts and London, England(, 1991.

Charles Taylor, The Varieties of Religion Today, (Harvard University Press, forthcoming spring 2002).

Jean Paul Ricoeur,Lacan und die Liebe, Valence, Les apprentis philosophes, 16. April 2007.

Pasolini and Exclusion , zizek, “Agamben and the Modern Sub-proletariat , by Fabio Vighi in Theory”, Culture & Society 2003 (SAGE, London, Thousand Oaks and New Delhi), Vol. 20(5): 99–121.

Weber, Max. Politics as a Vocation, Oxford, 1946.