همسویی دولت و ملت و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی جوامع؛مطالعه طولی - تطبیقی بین سال‌های 1990 تا 2004 میلادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

2 کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

  با توجه به آنچه در تاریخ کشورها مشاهده می شود، تضاد بین دولت و ملت همواره یکی از معضلاتی بوده که کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با آن درگیر بوده اند. این مطالعه در صدد بررسی اثر همسویی دولت و ملت بر توسعه اقتصادی در سالهای پایانی قرن بیست و آغاز هزاره جدید است. این تحقیق براساس روش تطبیقی- طولی انجام یافته که در آن داده­های ثانویه برای 144 کشور جهان از سال 1990 تا 2004 مورد تحلیل واقع شده است. نتایج نشان می­دهند که همسویی دولت و ملت هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم توسعه اقتصادی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه ملاحظه شد که در کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه­یافته به شمار می­آیند، همسویی دولت و ملت بالاتر از سایر کشورهای جهان بوده است. به گونه­ای که به نظر می­رسد از بین الگوهای متفاوت تعامل دولت و ملت، در کشورهای توسعه­یافته­ای نظیر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، نوع رابطه دولت و ملت از نوع تعاملی و رابطه متقابل بوده و دولت خود را در قبال ملت مسئول و پاسخگو و در مقابل ملت خود را در قبال دولت موظف به همکاری و همیاری می­داند. این در حالی است که در سایر کشورهای توسعه­نیافته جهان، نوع رابطه و تعامل دولت و ملت بیشتر از نوع تنازع و تضاد می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Congruence of State and Nation and its Effects on Economic Development of Societies: The Comparative – longitudinal Study during the Years between 1990 and 2004

نویسندگان [English]

  • Masoud Motllebi 1
  • Jamal Khan Mohammadi 2
1 Assistant Professor, Department of political sciences, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
2 LLM of Social Research, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to what has been observed in the history of different societies, the conflict between states and nations has always been one of the main problems societies have encountered whether they are developed or underdeveloped ones. The paper tries to study the effects of congruence of state and nation on economic development in the last years of the 20th century and the dawn of the new millennium. The present research is carried out on the basis of the comparative – longitudinal method in which secondary data obtained from 144 countries during the years between 1990 and 2004 have been analyzed. According to our results the congruence of state and nation has huge effects on economic development of societies directly and indirectly. Then in our research it was observed that in developed societies nation and state are more congruent than other societies in the world. Therefore it seems that among different patterns of relation between state and nation around the world the kind of relation that exists between state and nation in developed countries of Western Europe and North America is an interactive and mutual one. In these countries the state is responsible and accountable to the nation and in return the nation is obliged to associate and cooperate with the state. While in the underdeveloped countries of the world the kind of relation that exists between state and nation is a kind of conflict and struggle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Congruence of State and Nation
  • Economic Development
  • Political Development
  • Political Stability
  • Immigration
اکبری، حسین. (1390). عوامل و موانع تشکیل اجتماع ملّی در کشورهای در حال توسعه، با تأکید بر ایران، با راهنمایی دکتر مسعود چلبی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، گروه جامعه­شناسی.

بوزان، بری. (1379). مردم، دولت­ها و هراس، ترجمه مرکز مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

چلبی، مسعود. (1389) . جامعه شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.

عالم، عبدالرحمن. (1385). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.

قوام، عبدالعلی(1379). چالشهای توسعه سیاسی، تهران: نشر قومس.

کلانتری، صمد. (1384). نگاهی نو به مسایل اقتصادی، سیاسی و جامعه شناختی جهان سوم، تهران: انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.

گرینفیلد، لیا. (1387). ملت، دایرة­المعارف ناسیونالیسم، ترجمه نسرین طباطبایی، تهران: کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.

گیبرنا، مونتسرات (1378). مکاتب ناسیونالیسم و دولت ملت در قرن بیستم، ترجمه امیرمسعود اجتهادی تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

میلر، دیوید. (1383). ملیت، ترجمه داود غرایاق زندی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.

نوذری، حسینعلی. (1381). احزاب سیاسی و نظام­های حزبی، تهران: انتشارات گستره.

وینسنت، اندرو. (1376). نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.

 Abdollahi, Mohammad. (1979). Capitalism And Brain Drain: A Dialectical Analysis of Highly Qualified Manower From Less Developed To More Developed Capitalist Countries “Iran And The US”. An unpublished Doctoral Dissertion. Western Mishigan University.

Anderson, Benedict. (1983). Imagined Communities, Londan, Verso.

Bijsterbosch, Erik & Van Den Oever. (2004) . “Nation State And Space”. Radboud University Nijmegen.

Bill, James & Hardgrave, Robert. (1981). Comparative Politics; The Quest Theory, Boston: University Press of American.

Biswas, Shampa. (2002). “Whither The Nation State? Nation And State Identity In The Face of Fragmentation And Globalization,” Global Society, Vol 16, No 2.

Bogdandy, Armin &Wolfrum, R.. (2005). “State-Building, Nation-Building, and Constitutional Politics in Post-Conflict Situations”: Conceptual Clarifications and An Appraisal of Different Approaches, Max Planck Yearbook of United Nation Low, Volume 9,

Bornschier, Simon. (2009). Cleavage Politics in Old and New Democracies, University of Zurich, Institute for Political Science

Brempong, Kwabena & Thmas Traynor. (1996). “Political Instablity And Saving in Less Development Countries, The Journal of Development Studies.

Collier, David. (1993). The Comparative Method, Political Science: The State of The Didcipline, American Political Science Association.

Converci, Daniele. (2012) . “Modernism And Nationalism”. Journal of Political Ideologies.

Gurr, Ted Robert. (1993). “Why Minority Rebel: A Global Analysis of Communal Mobilization And Conflict Since 1945, International Political Science Review.

Gurr, Ted Robert. (2000) . People Vrsus State: Minorities At Risk In The New Century. Washington D.C : Unitd Stat Institut of Peace Press.

Hearn, j. (2006). Rethinking Nationalism Acritical Introduction, NewYork Palgrave Macmillan.

Kedourie, Elie, (1986). Nationalism, Hutchinson University Library, London.

Marshal, A. (1930). Principle of Economics, Mac Milan And Co.

Matis, Herbert & Teichova, Alice. (2003) . Nation, State And The Economic In The History. Chicago University press.

Meyer, John W & Boli, john. )2011) . “World Society And The Nation _ state “. The University of Chicago Press, Chicago Journals.

Pick, Anthony D. (2011). “The Ntion State”. An Unpublished Essay.

Puri, J. (2004). Encountering Nationalism, 21st Century Sociology, Malden, MA Blackwell.

Smith, Anthony. D. (2000). Nationalism And Modernism: A critical Survey of Resent Theories of Nation And Nationalism, Londan And New York, Routledg. 

Teichova, Alice & Matis, Herbert. (2003). Nation, State And The Economy In History, Cambridge University Press.

Trimikliniotis, Nicos .(2000). The Role of State Processes In The Production of Ethnic Conflict: The Nation-State Dialectic, Europeanisation And Globalisation, Phd Thesis, Universty of GreenWich.