تزاحم اخلاقی درتعامل دولت‌های ذینفع و سازمان ملل متحد مطالعۀ موردی: حذف نام «ائتلاف عربستان» از فهرست ناقضان حقوق کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

تصمیم بان­کی­مون دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد دربرابر تهدید عربستان سعودی به قطع کمک­های مالی خود به سازمان ملل متحد، در صورتی که دبیرکل نام ائتلاف عربستان را از فهرست گزارش سالانۀ (2016)خود به شورای امنیت درمورد کشتار و معلولیت کودکان و حملات نظامی به مدارس و بیمارستان­ها در یمن از سوی این ائتلاف خارج نکند، موضوع پژوهش حاضر است. در این مقاله با بهره­گیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی، موضوع تزاحم دو امر اخلاقی برپایۀ اخلاق وظیفه­گرا در خصوص الزام دبیرکل به تصمیم­گیری در این­باره، تبیین و ارزیابی شده­است. وی در قبال دو گزینۀ حذف نام ائتلاف از گزارش و جلوگیری از قطع کمک­های عربستان از سویی، و اجتناب از حذف نام ائتلاف و اجرای تهدید این کشور از سوی دیگر، گزینۀ نخست را برگزید. ارزیابی این تصمیم دبیرکل بر مدار اخلاق وظیفه­گرا نشان می­دهد که او گرچه به ناگزیر با حذف نام ائتلاف از گزارش مرتکب کاری خلاف اخلاق شده است، اما برای برون رفت از بن بستِ تزاحم دو امر اخلاقی یادشده، با بازداشتن عربستان از عملی کردن تهدید خود، برپایۀ اخلاق وظیفه گرا رفتار کرده است. دربرابر، اقدامات عربستان و سایر دولت­های عضو ائتلاف با اِعمال فشار و تهدید به سازمان­ملل­متحد، افزون بر تکروی و واگرایی این کشورها نسبت به الزامات عضویتشان در این نهاد فراگیر بین­المللی، نمایانگر رفتار خلاف اخلاق آنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moral Dilemma in Interaction of International Interested States and the United Nations (A Case Study: Removal of “Saudi-led Coalition” from the List of Violators of the Rights of Children

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Mahmoudi
Assistant Professor, Department of International Relations, School of International Relations, Tehran, Iran
چکیده [English]

The subject of this article is about the decision of Ban Ki-Moon, the former secretary general of the United Nations in relation to the threat of Saudi Arabia to stop all its financial support to the United Nations, if the secretary general does not remove Saudi-led Coalition from the annex I of his annual report (2016) to Security Council. In his report, the secretary general explained the fact of killing and disabling children, and military attacks to schools and hospitals in Yemen by coalition. My attempt is to evaluate the decision of the secretary general on this issue by using conceptual analysis and critical evaluation as a methodology, regarding a dilemma of the moral interference on the basis of deontological ethics. In fact the secretary general confronted a dilemma concerning two options in this regard: first removing coalition from the report and preventing Saudis to stop their support to the United Nations; second, avoidance of removing coalition and confronting execution of the threat of this country. He chose the first option.
   Based upon deontological ethics, in my view, assessment of the decision of secretary general indicates that although he has committed immoral deed by removing the name of coalition from the report, nevertheless through preventing Saudi Arabia from executing its threat, his decision is in conformity with deontological ethics. Conversely, measures taken by Saudi Arabia and other member states of coalition using pressure and threat against the United Nations indicate immoral behavior, in addition to their individualist acts and disintegration of these countries regarding their international obligations as the members of the United Nations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children
  • Morality
  • Saudi-led Coalition
  • United Nations
  • Yemen
کانت، ایمانوئل،(1369)، بنیاد ما بعد الطبیعۀ اخلاق، ترجمۀ حمید عنایت و علی قیصری، تهران، انتشارات خوارزمی.

کانت، ایمانوئل،( 1378)، درس های فلسفۀ اخلاق، ترجمۀ منوچهر صانعی دّره بیدی، تهران، انتشارات نقش و نگار.

کورنر،اشتفان،(1367)، فلسفۀ کانت، ترجمۀ عزت الله فولادوند، تهران، انتشارات خوارزمی.

گنسلر، هری جی.،(1387)، درآمدی جدید به فلسفۀ اخلاق، ترجمۀ حمیدۀ بحرینی، تهران، نشرآسمان خیال.

قوام، سیدعبدالعلی،(1384)، روابط بین الملل، نظریه ها و رویکردها، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).

محمودی، سید علی،(1395)، فلسفۀ سیاسی کانت، اندیشۀ سیاسی در گسترۀ فلسفۀ نظری و فلسفۀ اخلاق، تهران، نشر نگاه معاصر.

محمودی، سیدعلی،(1393)، درخشش های دموکراسی، تأملاتی در اخلاق سیاسی، دین و دموکراسی لیبرال، تهران، نشر نگاه معاصر.

یاسپرس، کارل،(1372)، کانت، ترجمۀ میرعبدالحسین نقیب زاده، تهران، کتابخانۀ طهوری.

نقیب زاده، میرعبدالحسین، (1367)، فلسفۀ کانت، بیداری از خواب دگماتیسم برزمینۀ سیر فلسفۀ دوران نو، چاپ دوم، تهران، انتشارات آگاه.

محمودی، سید علی، «خاورمیانه در گذار به دموکراسی، دربارة ماهیت جنبش های اخیر خاورمیانه از منظر پدیدارشناسی»، irdiplomacy.ir/fa/page.www، 26 بهمن ماه 1389؛ روزنامۀ آرمان، 27 بهمن ماه1389؛ www.kherad.info،1اسفند  ماه1379؛ رونامۀ شرق، 18 اسفند 1389.

محمودی، سید علی، «جنبش‌های مدنی خاورمیانه برمدارعقلانیت در طلب دموکراسی»، آئین، شماره 34و 35، فروردین 1390، صص 17-14.

جلایی پور، حمیدرضا،( و دیگران)، «بهار مردم سالاری، میزگرد چیستی و ماهیت جنبش های اخیر خاورمیانه»، آئین، شماره 34و 35، فروردین ماه1390، صص 51-40.

محمودی، سید علی، «عقلانیت و بنیادگرایی در جنبش‌های خاورمیانه، بازخوانی نقادانه نقش روشنفکر در جنبش های اجتماعی»، سالنامۀ شرق، 1391، صص، 141-140.

Arendt, Hannah, (1982), Lectures on Kant’s Political Philosophy, ed. with interpretive essay by Ronald Beiner, Chicago, University of Chicago Press.

Horton, John, (1986), “Political Philosophy and Politics”, Adrian Leftwich (ed.), What is Politics?, Oxford, Basil Blackwell.

Kant, Immanuel, (1997) Critique of Practical Reason, ed. by Mary Gregor, intro. by Andrews Reath, Cambridge, Cambridge University Press.

Raphael, D. D., (1983), Problems of Political Philosophy, Revised edition, London, MacMillan.

Sullivan, Roger J., (1997), An Introduction to Kant’s Ethics, Cambridge, Cambridge University Press.

www.irdiplomacy.ir

www.irna.ir

www.papersmart.unmeetings.org

www.theintercept.com