نهادهای ایدئولوژیک و استمرار حکومت پهلوی دوم 1320 تا 1357

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22054/tssq.2020.10926

چکیده

 شدت و کیفیت اثربخشی قدرت ایدئولوژی،یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم است که موردتوجه و تأکید هر نظام سیاسی است. موفقیت نظام سیاسی در گسترش ایدئولوژی خود در لایه‌های مختلف جامعه، تأثیر قابل‌توجهی بر تداوم و ثبات آن نظام سیاسی دارد. پهلوی دوم که سلطنت را از ضعیف‌ترین موقعیت سیاسی و اجتماعی آغاز کرد در دوران سلطنتش از طریق نهادهای متعدد فرهنگی، کوشید تا با گسترش ایدئولوژی ایران گرایی و کسب مشروعیت ایدئولوژیک، بحران‌های سیاسی و اجتماعی تهدیدکننده حکمرانی خود را به سود خویش مدیریت کند. مقاله حاضر در تلاش است با استفاده از روش تحلیل کیفی به این سؤال بپردازد که چگونه نهادهای ایدئولوژیک باعث استمرار حکومت پهلوی دوم شده بودند؟در این رابطه با بررسی ساختار داخلی و شرایط حاکم بر ایران آن دوره بر این امر تأکید شده است که نظام سیاسی پهلوی دوم باسیاست نهادسازی و تکیه‌بر قدرت نظم‌دهنده آن‌ها، تلاش می‌کرد شرایط و امکانات لازم جهت تقویت پایه ایدئولوژی قدرت و متعاقب آن تداوم حکومت خود را فراهم نماید. فرضیه این پژوهش در قالب نهادگرایی انتخاب عقلانی آزمون شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ideological Institutions and the Continuation of the Second Pahlavi Government 1941 to 1977

نویسندگان [English]

  • Morteza Manshadi 1
  • Behrooz Esmailzadegan 2
1 Associate Professor, Department of Political Science, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 M.A of Political Science, Department of Political Science, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The intensity and quality of the effectiveness of the ideological power is one of the components of soft power that is emphasized by every political system. The success of the political system in spreading its ideology in different layers of the society has a significant impact on the continuity and stability of that political system. The Second Pahlavi, who began the monarchy from the weakest political and social position, sought to manage the threatening political and social crises of his rule by expanding Iranian ideology and gaining ideological legitimacy during his reign through various cultural institutions. The present article attempts to ask how the ideological institutions have led to the continuation of the Second Pahlavi government using qualitative analysis? In this regard, by examining the internal structure and conditions of Iran at that time, it is emphasized that the Second Pahlavi political system sought to provide for the necessary conditions and facilities of strengthening the basis for the ideology of power and then the continuation of its rule by institutionalization policy and rely on its regulated power. This research hypothesis has been tested in the institutionalism of rational choice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutionalization
  • Ideology
  • Continuation of Government
  • political legitimacy
  • Second Pahlavi System